Beroepsgeheim voor zorgverleners


Welke verplichtingen dient u als zorgmedewerker na te leven inzake beroepsgeheim?
Opleiding Wetgeving en administratie 190428

Omschrijving

Als medewerker in de sector van de zorg, in het ziekenhuis, of voor personen met een handicap, bijzondere jeugdzorg, psychiatrie, gezinshulp, kinderopvang en ouderenzorg komt u ongetwijfeld in contact met situaties waarbij u vragen hebt bij het beroepsgeheim of de privacy bij uw cliënt. Daaraan wil deze vorming omtrent het beroepsgeheim en het opslaan en verwerken van informatie tegemoet komen.

Deze opleiding biedt, aan de hand van een theoretisch kader en verschillende cases, een inzicht hoe u kan of moet reageren op verschillende ethische dilemma's.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich naar:

verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, en andere vrijwilligers die met zorgbehoevende mensen werken.

Deze functiehouders kunnen zowel uit de kinderzorg, de thuiszorg, de ziekenhuizen of de woon-zorgcentra komen.

Methodologie

Elke vormingssessie is opgebouwd uit een luik informatie waarin wetgeving en deontologische kaders geschetst worden. Een tweede luik bestaat telkens uit workshops waarin concrete casussen aangereikt en besproken worden; hierbij is ruimte voor persoonlijke inbreng en reflectie.

Programma

Beroepsgeheim

De zorgsector kan niet zonder het geheim. Een cliënt of patient moet zich in vertrouwen kunnen wenden tot een hulpverlener en erop kunnen rekenen dat vertrouwelijke gegevens niet worden uitgebazuind. Dit wordt gewaarborgd door het beroepsgeheim. Vroeger waren de beroepsbeoefenaar en de cliënt of de patient de enige betrokkenen bij een zorgverleningsrelatie, het zogenoemde colloque singulier. Tegenwoordig worden zorgverleners er evenwel steeds vaker mee geconfronteerd dat ze vertrouwelijke informatie moeten delen met collega's en/of andere zorg- en hulpverleners of voorzieningen. Hierbij komt het beroepsgeheim soms in het gedrang.

Komt onder meer aan bod: Wanneer is er sprake van een beroepsgeheim? Welke zijn de wettelijke bepalingen? Wanneer wordt het geschonden? Hoe zit het met zwijgrecht en -plicht, en spreekrecht en -plicht? Welke zijn de risico's van schuldig verzuim? Hoe zit het met het gedeeld, gezamelijk en afgeleid beroepsgeheim?

Informatie over een cliënt of patient opslaan, verwerken en uitwisselen

Voortdurend slaan hulpverleners gegevens op. Het inwinnen, verwerken en uitgeven van informatie is een van de belangrijkste processen binnen het ortho- en sociaalagogisch werkveld.

De manier waarop dit moet en kan, wordt in meerdere wetten vastgelegd.

In dit onderdeel schetsen we die verschillende wettelijke bepalingen, maar we staan ook stil bij de concrete invulling van verslagen en dossiers. De voorbije decennia is er een duidelijke evolutie geweest m.b.t. verslagen en dossiers. Het zijn onmisbare instrumenten geworden in het agogische handelen, die niet langer beschouwd worden als eindproducten die een onveranderlijk beeld van een cliënt en/of begeleiding moeten ophangen, maar werkzame componenten zijn binnen de hulp- en zorgverlening.

Informatie uitwisselen met derden

In een derde luik willen we stil staan bij de informatie-uitwisseling met derden.

Bijvoorbeeld bij vermoedens van kindermishandeling worden zorgverleners niet zozeer geconfronteerd met de vraag hoe zij zelf het misbruik kunnen stoppen, dan wel wat zij moet aanvangen met de informatie waarover zij beschikken in functie van een oplossing voor de probleemsituatie. Behalve beroepsgeheim, is de notie schuldig verzuim en artikel 458bis Sw. hierbij van groot belang. En wat zal het nieuwe 458ter Sw brengen?

Dit sluit nauw aan bij de vraag welke informatie kan worden doorgespeeld aan de politie. Geldt het beroepsgeheim onverminderd tegenover de politie? Vanzelfsprekend wel! Maar voor welke dilemma's worden we dan geplaatst.

En wat als andere voorzieningen beroep doen op onze collegialiteit? Hoe ver kunnen we gaan in het ter beschikking stellen van informatie? Welke zijn de deontologische regels bij casemanagement? Niet altijd zijn hiervoor sluitende regels te geven, maat het is belangrijk dat een beroepsbeoefenaar over deze thema's zich gefundeerd een mening kan vormen.

Prijsinfo

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen € 135,00 bij deelname. Prijs exclusief BTW.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.