Reach, GHS, CLP de huidige stand van zaken


10 jaar Reach
Opleiding Veiligheid 130802

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Wat is de stand van zaken, welke verplichtingen hebt u als downstream gebruiker, hoe ziet het veiligheidsinformatieblad er nu uit, wat zijn blootstellingscenario's, wat verstaat men onder veiligheidsbeoordeling, welke communicatie moet u voeren met uw leveranciers, de nieuwe pictogrammen, signaalwoorden, H- en P-zinnen, gevarenklassen en indeling, ... en nog zoveel meer.

U krijgt een heldere toelichting met accent op de praktijkelementen voor de gebruiker!

Introductie

Welke zijn de nieuwe termen en "veiligheidsgerelateerde" elementen en de verplichtingen van de diverse partijen?

Omschrijving

10 jaar geleden werd de REACH-verordening gepubliceerd.

Deze verordening heeft een grote impact gehad op de industrie, vooral door nieuwe verplichtingen voor fabrikanten, leveranciers en gebruikers.

Basisgegeven is het registreren, het evalueren en het autoriseren van chemische stoffen voor gebruik.

Uw bedrijf kan hiervoor de invloed ondergaan als producent of importeur van chemische stoffen, maar ook als importeur van eindproducten in de EU-markt, of als "downstreamgebruiker" van chemische stoffen.

Het beoordelen van deze invloed is specifiek voor elk bedrijf, niet in het minst wat betreft de informatie die beschikbaar wordt gesteld via de eSDS (extended Safety Data Sheet) aan de eindgebruiker.

Afhankelijk van het resultaat van deze risicobeoordeling en de gebruiksomstandigheden, al of niet conform met het blootstellingscenario, zijn verdere maatregelen en communicatieverplichtingen van toepassing.

De eSDS zal nog meer dan de SDS een belangrijk element vormen in de risicobeoordeling inzake gebruik, blootstelling, risico's en beheersmaatregelen.

Bij dit alles moet ook rekening worden gehouden met de wijzigingen in indeling en etikettering die intussen stapsgewijs ingevoerd worden als gevolg van de CLP-verordening.

Voor stoffen en mengsels gelden vanaf diverse data nieuwe verplichtingen voor gedeeltelijk of volledig gebruik van de GHS-symbolen en de H- en P-zinnen, al dan niet nog deels in combinatie met de verplichtingen volgens de stoffen en preparaten richtlijnen.

Wat biedt deze opleiding concreet?

Wat is de stand van zaken, welke verplichtingen hebt u als downstream gebruiker, hoe ziet het veiligheidsinformatieblad er nu uit, wat zijn blootstellingscenario's, wat verstaat men onder veiligheidsbeoordeling, welke communicatie moet u voeren met uw leveranciers, de nieuwe pictogrammen, signaalwoorden, H- en P-zinnen, gevarenklassen en indeling, ... en nog zoveel meer.

U krijgt een heldere toelichting met accent op de praktijkelementen voor de gebruiker!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Preventieadviseurs, milieucoördinatoren, productieverantwoordelijken en onderhoudsverantwoordelijken die geconfronteerd worden met deze materie.

Programma

Tijdens deze opleiding zal de docent toelichting geven over de verordeningen met accent op de nieuwe termen en "veiligheidsgerelateerde" elementen en de verplichtingen van de diverse partijen. Er is zeker ruimte voorzien om uw specifieke vragen aan bod te laten komen.

O.a. de volgende zaken komen aan bod:

  • REACH en CLP-verordeningen: inhoud, doelstellingen
  • Gefaseerde planning, stand van zaken
  • Overzicht verplichtingen van de verschillende partijen, wie doet wat tegen wanneer?
  • Impact voor de "downstream" gebruiker
  • Communicatie tussen fabrikant, leveranciers en gebruikers
  • Veiligheidsinformatieblad, SDS en eSDS
  • Blootstellingscenario's
  • Grenswaarden en OEL's tegenover DNEL's, DMEL's en PNEC's
  • De nieuwe pictogrammen, signaalwoorden, H en P zinnen, gevarenklassen en indeling
  • Impact voor de preventieadviseur

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.