Wegwijs in- en opslag van gevaarlijke stoffen


Overzicht van de regelgeving en wetgeving

Omschrijving

Elke organisatie heeft wel in meer of mindere mate te maken met "gevaarlijke producten" of "producten met gevaarlijke eigenschappen". De ervaring leert ons dat veel preventieadviseurs en/ of milieucoördinatoren worstelen met diverse vragen inzake de praktische toepassing van deze complexe materie.

Zo is bijvoorbeeld de opslag onderhevig aan strenge regels en vereist het een brede kennis, we denken hierbij aan wet & regelgeving maar ook aan eigenschappen van deze producten.

De eisen waaraan deze opslag moet voldoen zijn opgenomen in Vlarem II en zijn o.a. afhankelijk van de wijze en hoeveelheid aan opslag. De voornaamste bepalingen zijn opgenomen in hoofdstuk 5.17 opslag van chemische stoffen en mengsels van het Vlarem-II Besluit, maar ook vanuit de Belgische veiligheidsreglementering zijn er verschillende vereisten van toepassing op de opslag van gevaarlijke of chemische stoffen en mengsels.

Tot slot wordt ook stilgestaan bij de toepasselijke Europese verordeningen zoals REACh en CLP die hieromtrent integraal van toepassing zijn en het toegenomen belang van het veiligheidsinformatieblad of eSDS.

Tijdens deze opleiding krijgt u een duidelijk overzicht van de diverse wet- en regelgevingen met betrekking tot chemische stoffen en mengsels, elk met een eigen invalshoek.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot preventieadviseurs, milieucoördinatoren, milieudeskundigen, milieuverantwoordelijken, productie- en onderhoudsverantwoordelijken van bedrijven of organisaties die regelmatig in contact komen met gevaarlijke stoffen en preparaten.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de jaarlijkse verplichte permanente vorming van de milieucoördinator.

Methodologie

De lessen wisselen theoretische beschouwingen af met praktijkvoorbeelden, zodat het geheel prima geïllustreerd wordt en u het nodige inzicht geeft. Er wordt dieper ingegaan op de belangrijkste bepalingen met de bedoeling de risico's te verkleinen. Er wordt eveneens aandacht besteed aan de wijzigingen die de Europese CLP-verordening met zich meebrengt naar indeling van chemische stoffen en de bijhorende opslagbepalingen. Aan de hand van een stappenplan wordt besproken hoe u de opslag van gevaarlijke producten in uw bedrijf kunt beoordelen zodat daar waar nodig kan bijgestuurd worden.

Programma

"Gevaarlijke producten":

 • Begrippen en definities.
 • Eigenschappen.
 • Wegwijs in wettelijke bepalingen en reglementeringen.
 • Indeling en inventariseren van de gevaarlijke stoffen.
 • Vlarem - Codex - ARAB - Seveso - Veiligheidsrapportering - ADR - GHS/CLP - REACh.

Veiligheidsaspecten:

 • Veiligheidsinformatie en etiket.
 • Risicoanalyse en preventiemaatregelen.

Algemene bepalingen betreffend opslag in magazijnen, opslagtanks, verplaatsbare recipiënten:

 • Voorschriften, inrichting van de opslag, constructievoorschriften.
 • Inkuiping, opvang bluswater.
 • Afstandsregels, segregatieprincipes.
 • Andere eisen met betrekking tot opslag.
 • Brandbestrijding en noodplanning.

Aanpassingen ten gevolge van recente wijzigingen in de regelgeving

Overzicht van keuringen en controles

Afval en transport

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.