Van A tot Z: Leegstands- en verkrottingsheffing


De belangrijkste juridische en fiscale aspecten aan de hand van de nieuwe bepalingen van het Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) toegelicht
Opleiding Financieel Beleid 100126

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U kent na het volgen van deze opleidingen de belangrijkste bepalingen inzake leegstands- en verkrottingsheffingen.

Introductie

Een heel belangrijke regionale belasting waarmee belastingplichtigen vaak geconfronteerd worden in het Vlaamse Gewest is de leegstandsheffing en verkrottingsheffing. De decreetgever wou met deze belastingen de leegstand en verkrotting bestraffen en zo ook financiële middelen voorzien voor initiatieven die de leef- en omgevingskwaliteit verbeteren. De fiscale bepalingen van deze belastingen werden samen met de regelgeving van de andere Vlaamse belastingen in één codex gegoten, de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF).

Deze materie is op heden opnieuw in beweging. Op 7 juli 2017 besliste de Vlaamse regering principieel tot het wijzigen en opheffen van diverse besluiten over wonen, wat betreft leegstand, verwaarlozing en ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring. De lokale besturen zouden de volledige beleidsvrijheid krijgen om zelf te bepalen of ze rond leegstand een beleid wensen te voeren en ze kunnen daar zelf invulling aan geven. De Vlaamse regelgeving rond verwaarlozing van woningen en gebouwen is beperkt tot een strategisch kader op hoofdlijnen. Het (eventueel) inventarisbeheer wordt aan de gemeenten toevertrouwd. Bij ongeschiktheid en onbewoonbaarheid van woningen treedt het Vlaamse Gewest pas op voor zover er geen gemeentelijke heffing bestaat die aan welbepaalde voorwaarden voldoet. Over dit besluit wordt nog advies ingewonnen van de Raad van State.

Omschrijving

De leegstands - en verkrottingsheffing had door de jaren heen al een hele evolutie ondergaan. Daarenboven legde ook de rechtspraak bepaalde principes vast.

Deze opleiding biedt een antwoord op verschillende vragen over de leegstands - en verkrottingsheffingen. De informatie wordt op een bevattelijke manier bijgebracht, met aandacht voor de achtergrond en dagelijkse werksituaties van de deelnemers.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot professionelen die in contact komt met leegstandsheffing en verkrottingsheffing: medewerkers van lokale besturen, Vlaamse en Federale overheid, verzelfstandigde agentschappen, ...

Voorkennis

U heb een basiskennis omtrent lokale en regionale belastingen.

Methodologie

De materie wordt op een duidelijke en begrijpelijke manier gedoceerd. Tijdens de opleiding is er voldoende ruimte voor praktijkvoorbeelden en vragen vanuit het publiek.

Programma

In deze sessie zullen de verschillende leegstands- en verkrottingsheffingen worden overlopen en toegelicht.

Er wordt vertrokken vanuit de nieuwe bepalingen van de VCF. Hierbij wordt er ook stilgestaan bij de bewuste, vaste structuur van deze codex. Deze vaste structuur wordt doorheen de VCF gebruikt voor elke belasting.

Vervolgens wordt er toegespitst op de bijzonderheden inzake leegstands- en verkrottingsheffing. Alle facetten van de leegstands- en verkrottingsheffingen zullen hierbij aan bod komen zoals de belastingplichtige, de inventarisatie en het formeel fiscaal recht waarbij steeds aandacht zal worden besteed aan de recentste rechtspraak.

We bespreken ook de actuele wijzigingen en de gevolgen daarvan.

Mr. Thierry Lauwers (1972, Gent) werd met onderscheiding licentiaat in de Rechten aan de Rijksuniversiteit Gent (RUG) in 1995. In 1996 slaagde hij met grote onderscheiding in de éénmalige proef van de "Licence Spéciale en Droit fiscal" aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). Thierry Lauwers is sinds 1996 advocaat gespecialiseerd in het fiscaal recht. Hij is zijn professionele carrière in Brussel gestart bij wijlen Mter. Jean Pierre Lagae (Linklaters) en vervolgens bij Mter. John Kirkpatrick (Liedekerke). Uiteindelijk is hij begonnen met de uitbouw van een eigen fiscaalrechtelijke praktijk. Thierry Lauwers is de "founding partner" van Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten met kantoren te Gent (Sint-Martens-Latem), Brussel en Luik.

Mr. Lauwers doceert aan de Hogeschool Gent de opleidingen Bachelor Accountancy-Fiscaliteit (Lokale, regionale en internationale fiscaliteit) en Bachelor na Bachelor Toegepaste Fiscaliteit (Lokale en regionale fiscaliteit en internationale fiscaliteit) en is auteur van drie zeer recente publicatie in 2016 bij Academia Press:

  • Fiscaliteit anders bekeken. Lokale belastingen. Gemeentelijke en provinciale belastingen.
  • Fiscaliteit anders bekeken. Internationaal Fiscaal Recht.
  • Fiscaliteit anders bekeken. Regionale belastingen.

Mr. Lauwers is eveneens redactielid van het "Tijdschrift voor Gentse en West-Vlaamse Rechtspraak" (TGWVR), het tijdschrift "Lokale en Regionale Belastingen" (LRB), het "Bestendig Handboek huishuur en handelshuur", het "Nieuw Notarieel Kwartaalschrift" (voorheen "Waarvan Akte - La Basoche") en de "Revue de Fiscalité Locale et Régionale", en annotator van het "Tijdschrift voor Fiscaal Recht" en van het tijdschrift "Rechtspraak Antwerpen, Brussel, Gent (RABG)".

Mr. Lauwers treedt regelmatig op als spreker op studiedagen en seminaries en werkt voortdurend aan diverse projecten (www.lauwers-seutin.be)