Contracten en uitvoering: overmachtsclausules, imprevisiebedingen, goede trouw & verbod van rechtsmisbruik


Het coronavirus heeft een impact op lopende overeenkomsten.
Webinar Wetgeving en administratie 200641

Introductie

Naast de impact op de volksgezondheid ondervinden tal van ondernemingen moeilijkheden ten gevolge van de coronacrisis. In het bijzonder heeft het coronavirus een impact op lopende overeenkomsten.

COVID-19 en in het bijzonder de dwingende overheidsmaatregelen als gevolg daarvan, wordt vaak ingeroepen als een situatie van overmacht voor de niet-nakoming van bepaalde contractuele verplichtingen.

Maar is dit ook zo?

Kunt u zich voor het niet-nakomen van uw betalings- of leveringsplicht beroepen op overmacht?

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De deelnemer aan deze opleiding leert de actuele wetgeving, de rechtspraktijk en de rechtsleer kennen en toepassen in het kader van contracten, overmacht en corona in de huidige pandemietijden in Vlaanderen en Brussel.

Omschrijving

De bindende kracht van overeenkomsten impliceert dat partijen hun contractuele verbintenissen in principe correct en tijdig moeten naleven. Tijdens de overeenkomst kunnen er onverwachte omstandigheden opduiken die het voor een contractspartij moeilijk, dan wel onmogelijk maken om haar verbintenissen na te komen.

Indien een heronderhandeling onmogelijk is of mislukt, voorziet ons (oud) Burgerlijk Wetboek (BW) in principe enkel in overmacht als bevrijdingsgrond. Het BW omschrijft overmacht als “een onoverkomelijk beletsel voor de nakoming van een verbintenis”. Het moet namelijk gaan om (i) een onvoorziene omstandigheid, (ii) die buiten de controle van de partij die moet uitvoeren ligt en (iii) die de nakoming van de verbintenis geheel onmogelijk maakt. De invulling van het begrip door rechtspraak en rechtsleer is uiteenlopend.

Tijdens deze opleiding worden de toepassingsvoorwaarden en de gevolgen van overmacht besproken. Ook wordt er een blik geworpen op de stand van de rechtspraak in dit verband.

Daarnaast zullen ook andere relevante rechtsfiguren zoals de imprevisieleer en het verbod van rechtsmisbruik aan bod komen.

Tot slot zal ingegaan worden op de mogelijke clausules (inz. overmachtsclausules) in contracten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit webinar is zeer verrijkend voor ondernemers en hun medewerkers die proactief voorzichtiger willen zijn in de contracten ('voorzienige contracten') die zij opstellen of die zij aangaan om zichzelf en de onderneming niet vast te rijden.

Methodologie

De lesmethode in deze opleiding is divers:

Allereerst is er de noodzakelijke kennisoverdracht omtrent wetgeving, rechtspraktijk en rechtsleer. Maar daarnaast is er evenveel aandacht voor de interactie tussen de deelnemers onder elkaar en met de docente.

Er is ruimte voorzien voor vraag en antwoord.

Programma

De opleiding is als volgt ingedeeld:

  • Introductie: de coronacrisis en haar gevolgen
  • Wat is overmacht? Wat zijn de toepassingsvoorwaarden van overmacht? Bestaat de imprevisieleer in België? Wat is het verschil tussen imprevisie, het verbod van rechtsmisbruik en overmacht?
  • Maakt de coronacrisis overmacht uit? Wat zijn de gevolgen voor (commerciële) contracten door corona en de dwingende overheidsmaatregelen? Wat zijn de gevolgen voor mijn contract?
  • Contractuele clausules: imprevisie- of heronderhandelingsclausules, beëindiging/ontbinding van overeenkomsten, overmachtsclausules, prijsherziening etc.
  • Q&A

De docent is Meester Marie Degraeve, advocaat bij Portelio Advocaten (Gent).

Marie Degraeve is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en meer specifiek in commerciële contracten, handelstussenpersonen en intellectuele eigendomsrechten.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.