Bijscholing milieucoördinator


De actualiteit
Opleiding Milieu 170212

Omschrijving

Als milieucoördinator volgt u ongetwijfeld een aantal seminaries om de wijzigende regelgeving te kunnen opvolgen. Bovendien dient u jaarlijks 30 uur bijscholing te volgen.

Met deze reeks van 3 sessies willen we een actualisering van de doorleefde praktijk en ervaring met de nieuwe wetgeving bieden aan de milieucoördinatoren die dagelijks het wettelijk opgelegde takenpakket uitvoeren.

Zoals u weet is de wetgeving én de toepassing hiervan in de praktijk continu aan wijzigingen onderhevig. Bent u nog steeds mee met alle wijzigingen?

Met deze bijscholing bieden we u de mogelijkheid uw kennis up-to-date te houden en leert u bovendien van collega milieucoördinatoren waarmee u praktijkervaringen kunt uitwisselen. Dit stelt u in staat uw milieubeleid aan te scherpen waar nodig.

In elke sessie komt een thema aan bod waardoor u terug mee bent met de actualiteit.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze bijscholing richt zich naar de milieucoördinator en de milieuverantwoordelijke maar ook anderen die met de milieuproblematiek van het bedrijf of de organisatie worden geconfronteerd.

Deze sessies komen in aanmerking voor de verplichte bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator. Er is een attest van deelname voorzien.

Programma

Sessie 1: De omgevingsvergunning: een lust of een last

Op 23 februari 2017 trad de omgevingsvergunning in werking. Tijdens deze sessie willen we ervaringen delen m.b.t. het uitwerken en het indienen van de aanvraag, én het opvolgen van de procedure. Hoe verloopt de adviesverlening, de zittingen van de nieuwe Omgevingsvergunningscommissie, ...?

In een tweede deel bekijken we de omschakeling van de lopende milieuvergunningen naar de omgevingsvergunning. Welke stappen moet ik hiertoe ondernemen? Dien ik de lopende bouwvergunningen of de stedenbouwkundige bestemming te controleren?

In een derde deel nemen we elementen onder de loupe die mogelijks kunnen zorgen voor extra studiekosten, vertraging of zelfs onmogelijkheid tot het bekomen van een vergunning.  Natuur, mobiliteit, archeologie, MER screening, hemelwatertoets, ... domeinen waarmee de milieucoördinator vaak iets minder vertrouwd is, doch die van belang kunnen zijn in het vergunningentraject.

Docent: Wiels & Partners

Sessie 2: Milieuhandhaving en omgevingsvergunning: nieuwe regels en integratie binnen het Departement Omgeving

Sinds 2009 kunnen milieumisdrijven ook (alternatief) bestuurlijk worden beboet door de Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer.

Tevens werd een categorie van milieu-inbreuken gecreëerd die exclusief bestuurlijk kunnen beboet worden. Dit nieuwe systeem loopt intussen al meerdere jaren. We kunnen vaststellen dat de instroom van milieumisdrijven van het Parket naar AMMC "vlot" verloopt, en dat de bestuurlijke geldboetes aanzienlijk kunnen zijn.

Naar aanleiding van de nieuwe omgevingsvergunning wordt ook het landschap van de Handhaving hertekend: de bevoegde diensten worden "geïntegreerd" binnen het Departement Omgeving, en de regelgeving m.b.t; stedenbouwkundige misdrijven wordt geschoeid op dezelfde leest als de milieumisdrijven, inclusief de mogelijkheid tot het opleggen van alternatieve bestuurlijke geldboetes voor bouwmisdrijven en de creatie van een nieuwe categorie van stedenbouwkundige "inbreuken".

Hoe ziet deze nieuwe handhaving eruit in het landschap van de omgevingsvergunning? Wie heeft welke bevoegdheden? Welke diensten staan in voor welke materies? Trends in bestuurlijke handhaving en strafrechtelijke handhaving, met toelichting van een aantal interessante uitspraken van AMMC en MHHC.

Docent: Mario Deketelaere, advocaat (Baker McKenzie), docent aan de Karel de Grote Hogeschool, gastprofessor KU Leuven.

Sessie 3: Water en afvalwater, hemelwater, grondwater: normen, heffingen,

Het milieudomein "water" is een belangrijk onderdeel binnen een bedrijf: er wordt water opgenomen, er wordt afvalwater gezuiverd en geloosd, en er dienen heffingen betaald te worden op de opname en/of de lozing. De inspectiediensten volgen dit van heel nabij op. Vele PV's (en boetes) hebben dan ook betrekking op het niet respecteren van lozingsnormen. De VMM staat in voor de advisering van de aanvraag tot lozing, en volgt ook de vaststelling en de betaling van de heffingen op.

De voorbije jaren zien we de kost van water alleen maar toenemen. Tijdens deze sessie gaan we dieper in op dit hoofdstuk. Hoe ziet die waterfactuur er op heden uit? Hoe zal de heffing op afvalwater en grondwater verder evolueren? Welke alternatieven zijn er, en hoe start je aan een traject naar sanering en kostenbeperking? Hoe evolueren de normenkaders en hoe stel ik deze op voor mijn bedrijf?

Docent: Wiels & Partners

Alle docenten hebben een ruime ervaring in de materie die ze doceren. Ze weten de cursisten op interactieve wijze te boeien met talrijke voorbeelden uit de praktijk.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.