Milieu voor niet-specialisten


Conform de wettelijke verplichtingen van de milieuwetgeving kunnen handelen

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • U kent de verwachtingen van de wetgever en weet hoe je daaraan kunt voldoen.
 • U kent de milieuwetgeving en de verplichtingen op het vlak van afval, afvalwater, vergunningen en alle bijhorende administratie.
 • U kunt met kennis van zaken milieurelevante activiteiten ontwikkelen.

Omschrijving

Het uitvoeren van activiteiten vereist vaak een mileu- of omgevingsvergunning.

Zelfs relatief eenvoudige activiteiten kunnen een nadelige invloed hebben op het milieu, denk maar aan een lekkende tank, een breuk in een leiding, het lozen van huishoudelijk afvalwater in de regenwater afvoer, enz. Niet alleen de toezichthoudende overheid heeft bijzonder veel aandacht voor de gevolgen van de activiteiten op het milieu, maar ook de "stakeholders" of belanghebbenden zoals bijvoorbeeld de medewerkers of omwonenden worden steeds kritischer. Het algemeen publiek is tegenwoordig uiterst gevoelig voor hinder en risico's ten gevolge van milieuproblematieken. Denk maar aan de geluidsoverlast, verkeershinder en de eventuele geurhinder die een organisatie kan veroorzaken.

Het wordt dus steeds belangrijker om conform de wettelijke verplichtingen te handelen.

Daarbij komt dat de leefmilieuwetgeving met zijn bijkomende verplichtingen regelmatig gewijzigd wordt, waardoor het voor een organisatie een zeer complexe opdracht wordt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Met deze opleiding richten we ons vooral tot de verantwoordelijken binnen de organisatie, onderhoudsverantwoordelijken, preventieadviseurs, facility managers, leidinggevenden, ... kortom alle medewerkers die regelmatig geconfronteerd worden met één of meerdere milieuaspecten. Het programma kan ook interessant zijn voor iemand die een bredere kijk op diverse milieuaspecten wil bekomen.

Methodologie

De opleiding legt nadruk op de verwachtingen van de wetgever en hoe je daaraan kunt voldoen. De praktische aanpak is de rode draad doorheen de opleiding zodat opgedane kennis direct toepasbaar is in een onderneming. De docent legt het accent op problemen geconstateerd tijdens het begeleiden van bedrijven en tijdens het opmaken van milieuvergunningsaanvragen.

milieu-1-4_2007-563.jpg

Programma

Omgevingsvergunningen

 • Wat betekent 'ingedeelde inrichtingen of handelingen'?
 • In hoeverre is deze wetgeving van toepassing op mijn organisatie?
 • Wat betekent niet ingedeeld, meldingsplichtig en vergunningsplichtig?
 • Hoe moet ik mij in regel stellen: nieuw/uitbreiding?
 • Tot welke klasse behoort mijn organisatie?
 • Voor hoelang is mijn vergunning geldig?
 • Wat bedoelt men met een vergunning op proef/ tijdelijke vergunning?
 • Vanaf wanneer moet ik mijn vergunning vernieuwen?
 • Wat doe ik bij de verandering van de vergunde toestand?
 • ...

Leefmilieuverplichtingen en wetgeving, VLAREM II&III

 • Zijn er dan verschillende VLAREM's?
 • Welke soorten voorwaarden kunnen opgelegd worden?
 • Wat doe ik als er iets fout loopt?
 • Wat zijn praktisch gezien mijn verplichtingen en welke zijn de normen?
 • Heb ik een milieucoördinator nodig?
 • Moet ik een integraal milieujaarverslag indienen?
 • Moet ik een solventenboekhouding opmaken?
 • Hoe zit het met de grondwaterwinning?
 • Zijn er nog andere verplichtingen?
 • ...

Bodem, VLAREBO

 • Wat betekent dit voor mijn organisatie?
 • Welk verband is er tussen Vlarebo en de milieuvergunning?
 • Welke zijn de verplichtingen hieruit voortspruitend voor mijn organisatie?
 • Welke procedures dienen chronologisch gevolgd te worden?
 • Wat moet ik doen of op letten bij aankoop/verkoop en overdracht van eigendommen?
 • Wanneer moet ik een bodemonderzoek laten uitvoeren?
 • ...

Afval, VLAREA

 • Wanneer spreekt men van afvalstoffen?
 • Wat legt de wetgeving hieromtrent op?
 • Wat betekent dit voor mijn organisatie?
 • Wat houdt het verpakkingsdecreet in?
 • Gebruik als secundaire grondstof?
 • Aan wie kan ik mijn afval kwijt?
 • ...

Specifieke verplichtingen

 • Welke gevolgen heeft lozing van afvalwater?
 • Scheiding afvalwaterstromen?
 • Welke emissiemetingen voor lucht en geur moet ik doen?
 • Waar moet ik op letten betreffende geluid?
 • Hoe gebeurt de handhaving, met welke boetes en straffen moet ik rekening houden ?
 • Met welke aangiftes moet ik rekening houden, wanneer moeten die gebeuren?
 • ...

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.