Open Standaarden geLinkte Overheden (OSLO) - Informatiebeheerder


De "OSLO-norm" op een concrete, efficiënte en correcte manier leren toepassen
Opleiding ICT en informatiemanagement 140938

Introductie

De Open Standaarden voor geLinkte Overheden (OSLO) zorgen voor uniforme 'connecties' zodat gegevens makkelijker kunnen uitgewisseld worden tussen toepassingen en/of diensten. Het zijn dé (semantische) datastandaarden voor zowel lokale, Vlaamse als federale besturen. Ze focussen op de kerndata van personen, organisaties, adressen, producten. Door standaardisatie kan allerlei data makkelijker worden herbruikt en komen we zo tot een efficiënter bestuur. Het OSLO initiatief is geen solitaire Vlaamse standaard, maar is afgestemd op de kernspecificaties van de Europese Commissie. OSLO zal dus maximaal aligneren op internationale standaarden. Daarvoor wordt samengewerkt met het ISA Programma van de Europese Commissie. Door OSLO conform te maken aan de kernspecificaties van ISA zullen toepassingen in staat zijn om gegevens uit te wisselen en wordt de duurzaamheid (stabiliteit) van de "OSLO norm" verzekerd.

OSLO is een initiatief van V-ICT-OR en is ontwikkeld in een multidisciplinair team en publiek-privaat consortium van 58 vertegenwoordigers uit 28 organisaties (met o.a. CORVE, AGIV, Fedict, FOD Informatie- en Communicatietechnologie, Europese Commissie). OSLO is gelanceerd op 31 mei 2013. Uitrol en verankering:  de intensieve samenwerking met KING in Nederland zorgt voor een belangrijke bron van inspiratie bij het opstellen van de verdere 'roadmap'.

Omschrijving

Deze 3-daagse opleiding bestaat uit 3 modules en heeft tot doelstelling de "OSLO-norm" op een concrete, efficiënte en correcte manier te leren toepassen op basis van concrete "use cases"  die zich aandienen binnen uw openbare bestuur.

De modules staan in het teken van OSLO gebruik, per module wordt de planvorming en implementatie behandeld en is aandacht voor de gebieden:

  • Strategie & sturing, authentieke registraties & gegevensmanagement, processen & producten, verbindingen & veiligheid, applicatielandschap & opdrachtgeverschap en beheer & borging.
  • Een concrete "use case" die doorheen deze opleiding als rode draad loopt (en die voor iedereen zeer herkenbaar is) is "de digitale bouwaanvraag".  Met deze "rode draad Use Case" als leidraad kan u na de opleiding aan de slag om "OSLO norm" toe te passen voor specifieke "Use Case" (of processen) die binnen uw openbaar bestuur aan de orde zijn.

Er is echter meer, want na elke module (of opleidingsdag) is er mogelijkheid tot een schriftelijke terugkoppeling via een digitale leeromgeving zodanig dat u uw kennis verder kan uitdiepen.

De opleidingen worden regionaal in Vlaanderen aangeboden, waardoor ook regionaal de kennisdeling optimaal kan plaatsvinden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

(toekomstige) Informatiebeheerder die de informatieverwerking en -beheer binnen de bestaande en toekomstige applicaties en actoren efficiënter wenst te laten verlopen door correct toepassen van de "OSLO-norm"

Voorkennis

  • Ervaring hebben met informatiemanagement, processen, structuren en vakjargon die binnen openbare besturen gebruikt worden,

of

Bijkomende info

7 redenen waarom deze OSLO-norm - als Informatiebeheerder - zo belangrijk is voor u:

1. "Hoe stuur ik leveranciers aan?" en "Hoe zorg ik dat een koppeling tussen verschillende registraties tot stand wordt gebracht?". Deze en andere banale vragen borrelen met enige regelmaat op tijdens discussies bij lokale besturen. Concrete antwoorden op deze en andere vragen komen in deze opleiding uitgebreid aan bod.

2. De invoering van koppelingen loopt niet altijd vlekkeloos, ook omdat (vooral kleinere) gemeenten vaak niet beschikken over voldoende adequaat opgeleide en ervaren informatiebeheerders of (i-)deskundigen. Om daar structureel iets aan te doen hebben wij besloten te starten met opleidingen te ontwikkelen en aan te bieden. Dit  opleidingstraject heeft als doel kennis, kunde en vaardigheden van de Informatiebeheerders ((i-)deelnemers) te delen en te optimaliseren.

3. Sneller invoering van de standaarden

Naast het versterken van de functie Informatiebeheerder (of de i-functie) binnen de lokale besturen mikt deze opleiding ook op een versnelde grootschalige invoering van de standaarden. Ook geven wij feitelijke informatie over het krijgen van potentiële baten van binnengemeentelijk gebruik van de authentieke bronnen. Samenhang is er ook met de projecten van CORVE, AGIV en Fedict. Zodat een optimale inzet van alle reeds aanwezige bouwstenen mogelijk wordt.

4. Ook is er aandacht voor de OSLO instrumenten i-Spiegel en softwarecatalogus.

5. Na het volgen van de opleiding beschikt de deelnemer over de vaardigheden en handvatten om de informatievoorziening/ICT van het bestuur in zijn algemeenheid en OSLO in het bijzonder, ter ondersteuning van de lokale ambities en doelstellingen in te zetten.

6. Door de opleiding te volgen wint u zelf veel tijd uit - tijdens de verdere uitoefening van uw job - als Informatiebeheerder omdat u, na het volgen van de opleiding, over een roadmap zal beschikken om toekomstige "cases" efficiënter, eenduidiger van een oplossing (en concrete implementatie)  te voorzien, die daarenboven gebaseerd is op de OSLO standaard en bijgevolg binnen andere besturen universeel bruikbaar zijn.  

7. Grootste winst is er waarschijnlijk voor burgers en bedrijven. Betere kennis en kunde binnen lokale besturen van en over standaarden en al beschikbare bouwstenen zal leiden tot een snellere invoering daarvan, waardoor burgers en bedrijven(nog) eerder zullen profiteren van een betere dienstverlening en administratieve lastenverlichting. Dát is uiteindelijk waar het om draait!  

Methodologie

Op basis van concrete praktijkvoorbeelden (Use Cases) wordt de OSLO norm aangeleerd.

Er is ook een schriftelijke terugkoppeling mogelijk via een digitale leeromgeving.

business-classification-busine-1-1_2014-938.jpg
business-classification-busine-1-2_2014-938.jpg

Programma

  • Module 1: Inleiding informatiemanagement & ICT-opdrachtgeverschap
  • Module 2: Gegevensmanagement en locatiegebonden informatie
  • Module 3: Binnengemeentelijk gebruik & beheer en borging & informatieveiligheid

Na iedere module is er een schriftelijke terugkoppeling in een digitale leeromgeving, zodat optimaal van de genoten kennis kan worden geprofiteerd.

2014-938-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Johan van der Waal is medeoprichter van VIAG (= Vereniging van Coördinatoren I&A in Nederlandse Gemeenten) en tevens strategisch adviseur bij KING (= Kwaliteits Instituut Nederlands Gemeenten) betreffende implementatie van het Digitaal Klant Dossier in Nederland.

Johan is tevens gespecialiseerd in:

  • ICT projectmanagement en automatisatie,
  • Informatievoorziening lokale overheden,
  • Strategisch advies betreffende planning, implementatie en bewaking van "OSLO-norm"

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.