Ziekteverzuim en verzuimgesprekken in de openbare besturen


Ziekteverzuim kan verholpen worden door een professionele aanpak
Opleiding HRM 120806

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De deelnemers leert signalen te ontdekken mbt ongewettigd verzuim, en verzuimgesprekken voeren.

Omschrijving

Ziekteverzuim is een groter probleem dan u misschien inschat, omdat een groot deel van het verzuim 'grijs' ziekteverzuim is. Maw de medewerker voelt zich 'ziekjes', is het wellicht ook, maar zou mits de nodige motivatie toch aan het werk kunnen blijven. Daarenboven is 10% helemaal niet ziek, maar meldt zich toch ziek. Een ziekteverzuimgesprek-beleid kan hierop anticiperen door signalen te sturen dat afwezigheid een ernstig probleem kan betekenen voor de continuïteit in de werking.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Leidinggevenden en stafmedewerkers uit openbare besturen en -instellingen

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

A. Analyse van de problematiek

 • Absenteïsme en de gevolgen voor de organisatie
 • Directe kost
 • Indirecte kost
 • Soorten absenteïsme
 • Hoe wordt het absenteïsme geregistreerd?
 • Wat is het actuele absenteïsme cijfer?
 • Welke zijn de typische, te bestrijden afwezigheidpatronen? Voorbeeld maandag-, vrijdag- of woensdagnamiddag ziekte, absenteïsme de week voor / tijdens de schoolvakanties, absenteïsme de week voor (collectieve) vakantie, veelvuldig 1 dag afwezig
 • Wat is de actuele aanpak?
 • Hoe wordt het georganiseerd?
 • Wat wordt eventueel besproken met de vakbonden? En met de OR?
 • Hoe wordt het geëvalueerd?
 • Extra beleidsmaatregelen via:
  • Arbeidsreglement
  • Sanctiemogelijkheden

B. Gespreksvoering

 • Basiselementen van een doelgericht gesprek
 • Bijsturingsgesprek
  • Positieve benadering van een probleem
  • Meedelen
  • Toekomstgericht overleggen: vragen naar acties voor verbetering, verwijzen naar dokter in geval van medische problematiek
  • Basis vragen voor bespreking
  • Heeft de betrokkene zelf een voorstel ter verbetering?
  • Kan men vanuit de organisatie zaken beter aanpakken?
  • Is het aangewezen om met anderen over bepaalde aspecten te praten?
  • Afronding en vastleggen van bepaalde afspraken
 • (Eventueel) Correctiegesprek
  • Melden van het probleem (ondanks bijsturing geen verbetering in absenteïsme patroon)
  • Formeel aanbrengen dat het MOET VERANDEREN
  • Periode vastleggen voor her-evaluatie
  • Toch nog de reactie van de persoon vragen
 • (Eventueel) Sanctiegesprek
  • Meedelen dat gezien alle vorige acties mislukt zijn er een sanctie komt
  • Meedelen van de sanctie
  • Gesprek stop zetten

C. Diversen

 • Gespreksvoering over de medische aspecten
 • Wettelijke aspecten
 • Medisch geheim
 • Persoonlijke levenssfeer
 • Verwijzen naar huisdokter/arbeidsgeneesheer
 • Persoon overtuigen zelf iets te doen
 • In elk geval te vermijden
  • Vragen stellen van medische aard
  • Zelf niet luisteren naar het verhaal van de betrokkene zelf
 • Controle geneesheer
  • Wanneer wordt hij ingeschakeld?
  • Wie ontvangt het 'niet-medisch verslag'?
  • Wat doet bedrijfsgeneesheer met het verslag controle geneesheer?
 • Projectaanpak

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.