VZW Actua: onroerende voorheffing


Verminderingen of vrijstellingen van onroerende voorheffing zijn qua regelgeving mogelijk voor VZW’s, IVZW’s en (private) STICHTINGEN.

Introductie

De onroerende voorheffing is sinds 2015 een materie van de Gewesten. Sindsdien is het wettelijk kader ook meermaals ingrijpend gewijzigd. Het wordt meer en meer een beleidsinstrument. Eenieder die onroerend goed bezit, is in principe onderworpen aan deze voorheffing. Er bestaan echter (tal van) uitzonderingen.

Alle relevante bepalingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, meer bepaald deze met betrekking tot de berekeningsgrondslag, de verminderingen, de vrijstellingen, met nadruk op de bepalingen (en uitzonderingen) die toepasselijk zijn op VZW’s, IVZW’s en (private) stichtingen worden voor u toegelicht. Zo wordt haarscherp geanalyseerd onder welke voorwaarden deze vrijstelling kan worden toegestaan.  

De inkomsten van onroerende goederen of delen van onroerende goederen gelegen in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte die een belastingplichtige of een bewoner zonder winstoogmerk heeft bestemd voor het openbaar uitoefenen van een eredienst of van de vrijzinnige morele dienstverlening, voor onderwijs, voor het vestigen van hospitalen, klinieken, dispensaria, rusthuizen, vakantiehuizen voor kinderen of gepensioneerden, of van andere soortgelijke weldadigheidsinstellingen zijn vrijgesteld (artikel 12 WIB 92).  

Dit artikel heeft echter de afgelopen jaren veel (vaak tegenstrijdige) rechtspraak uitgelokt, die we voor u haarfijn analyseren en becommentariëren met het oog op concrete toepassing. Tevens bespreken we alle standpunten en rulings van Vlabel inzake onroerende voorheffing zodat u hier voor uzelf de nodige conclusies uit kunt trekken en/of hier proactief op inspelen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • vzw-bestuurders, leden van de directie, staf of financiële dienst
 • boekhoudkantoren en vrije beroepers die financiële diensten leveren aan vzw's
 • ...

Methodologie

Deze namiddagopleiding is een ideale mix van kennisoverdracht, uitgebreide interactie en veelvuldige praktijkvoorbeelden.

Er wordt aan de deelnemers ook de mogelijkheid geboden om uiterlijk een week voor de start van de vorming hun specifieke leervragen voor te leggen aan onze docent.

De totale leerinhouden worden opgenomen in een uitgebreide praktijkgerichte syllabus (full tekst), met documentatiebundel.

Programma

Volgende items komen (onder meer) aan bod:

Wie is de onroerende voorheffing verschuldigd, en hoe wordt die berekend?

 • Kan men het kadastraal inkomen betwisten, en zo, ja binnen welke termijn?
 • Wat zijn de vrijstellingen?

Welke verminderingen zijn er anno 2022?

 • De vrijstelling voor energie renovatie investeringen: welke voorwaarden?
 • Wat is het verband onroerende voorheffing en kadastrale inkomens, onder meer bij wijziging kadastraal inkomen?
 • Leidt leegstand steeds tot vrijstelling van onroerende voorheffing? Is er een onderscheid tussen private en beroepsmatig gebruikte gebouwen? Wanneer is er sprake van improductiviteit?
 • De vrijstelling wegens gebrek aan winstoogmerk: stand van zaken in weinig eensgezinde rechtspraak (onder meer inzake rusthuizen). Wie komt in aanmerking? Wat is een weldadigheidsinstelling?
 • Moet men eigenaar zijn van de onroerende goederen?
 • Welke formaliteiten moeten worden vervuld om voornoemde vrijstelling te verkrijgen of te behouden?

Dit alles wordt verwerkt in een uitvoerige praktijkgerichte syllabus, inclusief een documentatiebundel.

Er is uiteraard ook ruimte voor uw vragen.

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

dhr. Guy Poppe, senior jurist-fiscalist.

Onze ervaren docent is sinds 1994 actief als advocaat. Zijn specialisatie is het fiscaal recht en zeker ook de vzw's. Guy Poppe is bovendien master in de rechten en in de economie en fiscaliteit. Hij is tevens gekend auteur voor diverse vakbladen en een uiterst gerespecteerde docent.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.