Van A tot Z: Publiciteit en reclameborden langs gewestwegen


Wat met reclame en aanplakking op toeristische wegen en gewestwegen?
Opleiding Wetgeving en administratie 140757

Omschrijving

Voor het plaatsen van de reclameborden en affiches langs gewestwegen moet strikte regelgeving gevolgd worden. De wetgever streeft hier twee doelstellingen na:

 • Het behouden van de esthetiek van het straatbeeld. De reclameborden kunnen het straatbeeld "lelijk maken". Om een goed evenwicht na te streven, wordt dit beperkt via regelgeving.
 • De tweede reden is van psychologische aard: reclame is een vorm van intense, opgedrongen afleiding. Ook het veiligheidsaspect speelt dus een cruciale rol in het beleid dat de wetgever uitstippelde.

Als lokaal bestuur is het om verschillende redenen belangrijk in deze een duidelijk beleid te hebben en dit ook te handhaven. Een goed beleid kan ook inkomsten met zich meebrengen.

Alle benodigde informatie om aan de slag te gaan alsook good practices krijgt u mee in deze intensieve opleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Doelgroep voor deze opleiding zijn beleidsmedewerkers van steden en gemeenten, handhavers stedenbouw en milieu, politie, parketten alsook zelfstandigen en reclameadverteerders.

Programma

Volgende punten worden uit de doeken gedaan:

 • Verschil tussen reclame en aanplakking
 • Verschil uithangbord en bord voor handels- en nijverheidsdoeleinden
 • Grondige bespreking van het KB van 14.12.1959 ivm reclame en aanplakking langsheen toeristische wegen
 • Welke uitzonderingen zijn er voorzien?
 • Zijn tijdelijke evenementen, sportieve evenementen, wetsbepalingen, te koop aanbieden van vastgoed, campagnes allerlei, onderworpen aan deze wetgeving?
 • Op welke wegen, landschappen, waterwegen mag men wel of niet reclame voeren?
 • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ivm publiciteit
 • Welk reclamebord dient een stedelijke vergunning te hebben?
 • Zijn er uitzonderingen voorzien voor een stedenbouwkundige vergunning?
 • Wie is verantwoordelijk bij het maken van publiciteit? Wie is verantwoordelijk voor de plaatsing?
 • Op welk bord dient taks betaald te worden?
 • Welke bijkomende wetten bestaan er nog ivm publiciteit?
  • Het Materialendecreet
  • Politiereglement ivm bewegwijzering
  • Stedelijk reglement ivm privaat gebruik openbare weg, Wet op Wegverkeer, allemaal wetten die een deelaspect belichten
 • Wat is de rol van het Vlaams Gewest - Agentschap Wegen en Verkeer hierin?
 • Voor de handhavers worden type-processenverbaal meegegeven
  • Wanneer wordt een vermogensonderzoek uitgevoerd?
  • Wie kan en mag dit?
 • Contactadressen en links worden voorzien
 • Praktijkvoorbeelden van hoe het wel en niet moet

Dhr. Erwin Verheuge, hoofdinspecteur bij de Federale Wegpolitie, is expert terzake en vertaalde in samenwerking met Ruimtelijke Ordening, het Ministerie van Wegen en Verkeer en tal van andere bestuurlijke overheden, de moeilijke wetgeving in een verstaanbare taal.

Dhr. Toon Denayer, advocaat bij Geerts-Denayer. Docent specialiseerde zich in publiek recht en administratief recht in het algemeen met een bijzondere focus op het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu, onroerend erfgoed) en het onteigeningsrecht.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.