Lokale besturen en eredienstbesturen: handvaten naar een correcte en positieve samenwerking


Lokale besturen en erediensten: ken de geldende regels en creëer een duurzame samenwerking.
Opleiding Wetgeving en administratie 200006

Introductie

Hoe realiseert u als lokaal bestuur praktisch en juridisch een goede en correcte werkrelatie tussen uw bestuur en de besturen van de erediensten op uw grondgebied?

Omschrijving

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten legt aan de gemeenten een aantal verplichtingen op tegenover de besturen van de eredienst en de bedienaars van de eredienst. Het decreet wil een kader scheppen voor de ontwikkeling van moderne, efficiënte besturen van de erkende erediensten met een transparante structuur, die een goede relatie opbouwen met de gemeentebesturen. Het centraal kerkbestuur dient te zorgen voor een vlotte en gestructureerde coördinatie en communicatie met het gemeentebestuur. Het decreet bevat een aantal instrumenten om de financiële repercussies beter in te schatten en te plannen. Het administratief toezicht door het college van burgemeester en schepenen kan het beheer van de goederen en het patrimonium in goede banen leiden.

Een tweede lijn in deze opleiding betreft de parochiekerken en de toekomst daarvan: het grote historisch gegroeide aanbod van parochiekerken en de onderhoudskost daarvan staat hoe langer hoe meer in contrast met de toenemende secularisering in Vlaanderen. Gebouwen van de eredienst worden minder en minder gebruikt voor de eredienst. Ongebruik leidt tot verval en verwaarlozing. Vaak ontbreekt een strategisch beleid dat voor de parochiekerken een toekomstvisie ontwikkelt. Hoe komt u tot een dynamiek op dit vlak?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De financieel directeurs en hun medewerkers, medewerkers belast met de contacten met de besturen van de eredienst, schepenen van erediensten, … van de Vlaamse lokale besturen.

Methodologie

Deze korte klassikale opleiding (1 sessie van 4 uur) is een ideale mix van kennisoverdracht, uitgebreide interactie en enkele praktijk voorbeelden van goede samenwerking tussen lokale besturen en eredienstbesturen.

Ook wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om uiterlijk een week voor de start van de vorming hun specifieke leervragen voor te leggen aan onze docent.

De totale leerinhouden worden opgenomen in een uitgebreide praktijkgerichte opleiding.

(Inhouse-opdracht: Bij een inhouse-opdracht vertrekken we van de concrete relatie tussen de gemeente en de besturen van de eredienst op haar grondgebied. In dat geval wordt samengewerkt met afgevaardigden van de gemeente en de besturen van de eredienst en het centraal (kerk)bestuur om tot een goede communicatie en coördinatie te komen.)

restauratie-kerkgebouw-1-4_2020-6.jpg

Programma

In deze opleiding krijgt u inzicht in de instrumenten die kunnen bijdragen tot een goede relatie van de gemeentebesturen met de besturen van de eredienst op haar grondgebied. We schenken achtereenvolgens aandacht aan:

1. de opdracht van het bestuur van de eredienst (kerkfabrieken) en van het centraal (kerk)bestuur;

Op onderstaande drie onderwerpen wordt dieper ingegaan:

  • de verplichtingen van de gemeente tegenover de besturen van de eredienst en het centraal (kerk)bestuur;
  • het overleg en de afspraken tussen de gemeente en het centraal (kerk)bestuur;
  • de financiële instrumenten (het meerjarenplan, het budget en de budgetwijziging/interne kredietaanpassing en de jaarrekening);

Hoofdvraag: ‘wat is een correcte en redelijke financiële tussenkomst van het lokaal bestuur?’.

En wat met de inkomsten en uitgaven van aan de eredienst gelinkte vzw’s?

Budgettair voorbeeld: de kerk wil bepaalde werken uitvoeren. In welke mate heeft het lokaal bestuur ruimte om daar tegenin te gaan? Om werken zelf uit te voeren? Zelf aan te besteden? Of de eredienst te begeleiden bij een aanbesteding?

2. de rol van het college van burgemeester en schepenen bij het administratief toezicht op de beslissingen van de besturen van de eredienst en het centraal (kerk)bestuur;

3. de woonstverplichting van de gemeente tegenover de bedienaar van de bestuur (pastoors, diakens);

4. de relatie met de gemeentegrensoverschrijdende besturen van de eredienst;

5. de toekomst van de gebouwen van de eredienst ( het kerkenbeleidsplan, de neven- en herbestemming van de gebouwen van de eredienst).

Belangrijke vraag hier: het medegebruik van kerkgebouwen.

Want lokale besturen kampen vaak met plaatstekort voor verenigingen. In hoeverre kan het lokaal bestuur dit medegebruik ‘opleggen’?

Prijsinfo

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen € 165,00 bij deelname. Prijs exclusief BTW.

de heer Arnold Blockerije, meer dan 30 werkjaren expertise als gemeentescretaris (Roosdaal) en stadssecretaris (Ninove).

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.