Club Milieucoördinatoren (bijscholing milieucoördinator)


Vervolmaking voor de milieucoördinator in 10 sessies najaar 2024 - voorjaar 2025

Introductie

De club is een platform waar milieucoördinatoren van heel diverse bedrijven en organisaties elkaar ontmoeten en waar een uitwisseling van ervaring en kennis plaatsvindt.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U blijft op de hoogte van de recentste wijzigingen in de wetgeving en de evoluties in uw vakgebied.

Omschrijving


Sinds 4 juli 1996 legt het decreet bedrijfsinterne milieuzorg en het uitvoeringsbesluit aan vele bedrijven de verplichting op een milieucoördinator aan te stellen. De Vlaamse wetgever streeft met dit nieuwe decreet duurzame productiepatronen na, een beheersing en beperking van de belasting van een bedrijf op het milieu.


Binnen het bedrijf staat de milieucoördinator in vele gevallen alleen voor de milieuproblematiek.

Om tegemoet te komen aan de vraag tot uitwisseling van ervaring en tot het bijwerken en actualiseren van de noodzakelijke kennis heeft SBM in samenwerking met WIELS een club voor de milieucoördinator opgericht.

Deze club is een mix van panelgesprekken, praktijktoepassingen en uiteenzettingen waarbij steeds de praktische bruikbaarheid wordt nagestreefd.


Tijdens een 10-tal bijeenkomsten per jaar bespreken we met één of meerdere gastsprekers topics rond actualiteit, nieuwe trends en evoluties, praktijk en toepasselijke regelgeving. Zowel juridische als milieutechnische thema's woren behandeld.

De inhoud kan naargelang de actualiteit en de vraag van de clubleden enigszins wijzigen.


Op die manier kunnen wij u een pakket aanbieden waarbij u voldoet aan de jaarlijkse verplichte bijscholing van 30 uren.


Stuurgroep

 • Kuys Els, GHSES Audit & Environmental Affairs Manager EMEA
 • Sijmons Martine, Milieucoördinator AZ Sint-Jan Brugge-Oostende
 • Vandenbussche Gudrun, Milieucoördinator en preventieadviseur AZ Delta
 • De Beuselinck David, EMEA Health & Safety Director Cargill
 • Demey Bruno, Facility Manager & EHS Officer Scio Teq BV
 • Nollet Arne, HSE Manager Unilin, division insulation
 • Toye Bruno, Milieucoördinator en preventieadviseur Petersime
 • Van Marcke Koen, Consultant WIELS
 • Verzyck Pieter, EHS manager Deceuninck
 • Wiels Danny, Zaakvoerder WIELS
 • Herman Philippe, Coördinator SBM

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze club richt zich in de eerste plaats naar de milieucoördinator en de milieuverantwoordelijke maar ook naar de bedrijfsleider, de productieverantwoordelijke, de preventieadviseur, m.a.w. personen die met de milieuproblematiek van het bedrijf worden geconfronteerd.

Deze sessies komen in aanmerking voor de verplichte bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator. Op het einde van elk semester ontvangt u een attest.

Methodologie

Tijdens een 10-tal bijeenkomsten per jaar bespreken we met één of meerdere gastsprekers topics rond actualiteit, nieuwe trends en evoluties, praktijk en toepasselijke regelgeving.

Zowel juridische als milieutechnische thema's worden behandeld.

De inhoud kan naargelang de actualiteit en de vraag van de clubleden enigszins wijzigen.

Op die manier kunnen wij u een pakket aanbieden waarbij u voldoet aan de jaarlijkse verplichte bijscholing van 30 uren.

Programma

10 bijeenkomsten in Kortrijk of in Brugge telkens op woensdagavond van 18u30 tot 21u30.


Thema 1: Materialen en afvalstoffen: evoluties in regelgeving en aanpak

Data: Groep Brugge en Kortrijk: 25 september 2024 in de campus te Kortrijk.


Het Materialendecreet en het VLAREMA is de afgelopen jaren grondig gewijzigd en aangepast, om een antwoord te bieden aan de nieuwste evoluties inzake circulaire economie, hergebruik en recyclage.

Tijdens deze eerste sessie zoomen we in op het afvalstoffenbeleid in Vlaanderen, op de praktische toepassing ervan en op knelpunten waar we kunnen tegenaan lopen.Thema 2:Duurzaamheidsrapportage – CO2 Footprint – CSRD - ESG

Data:Groep Brugge: 16 oktober 2024

Groep Kortrijk: 23 oktober 2024


Europa heeft een regelgeving goedgekeurd m.b.t. duurzaamheidsrapportering (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) waardoor ondernemingen verplicht worden te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid (ESG – Environmental, Social, Governance).

Tijdens deze sessie  geven we een toelichting over het uitwerken van deze rapportering en bekijken we aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe we dit kunnen aanpakken, en wat ons in de toekomst te wachten staat.Thema 3:Klimaat

Data:Groep Brugge: 13 november 2024

Groep Kortrijk: 20 november 2024


De effecten van de klimaatverandering worden steeds zichtbaarder, denk maar aan de hoge temperaturen in de zomer, lange periodes van droogte en extreme neerslag, …

Tijdens deze sessie geven we een toelichting bij de (Europese) regelgeving.

Wat is de impact op onze bedrijfsactiviteiten, op bv ISO 14001, enz…

Welke regelgeving is er op komst?

Hoe ga ik aan de slag met het Klimaatplan, en nog veel meer vragen.


Thema 4: Energie

Data:Groep Brugge: 4 december 2024

Groep Kortrijk: 18 december 2024


Energie is en blijft een belangrijk topic zodat we ook tijdens dit clubjaar er een sessie aan wijden.

De energietransitie is reeds ingezet, maar heeft nog een lange weg te gaan.

Tijdens deze sessie hebben we o.a. aandacht voor:

 • Wat brengt de toekomst betreffende mazout – gas – elektriciteit?
 • Zijn warmtepompen de oplossing voor de toekomst – koeling – verwarming?
 • Welke technologieën kiezen?
 • Koppeling met het klimaatplan.
 • Subsidies voor groene en energie-efficiënte investeringen.


Thema 5: Afvalwater: een financiële kijk

Data:Groep Brugge: 15 januari 2025

Groep Kortrijk: 29 januari 2025


Tijdens deze sessie hebben we aandacht voor zowel het juridische als het economische luik:

 • Toelichting bij de nieuwe (belangrijke) wijzigingen van de regeling heffingen.
 • Wat wordt er aanvaard als lozing?
 • Tips en tricks bij de aangifte.
 • Onder welke voorwaarden kan ik het statuut van nullozer bekomen?
 • Wat is de kost van afvalwater – hergebruik – afvoer?
 • Waarop moet je letten bij een geplande externe verwerking van afvalwater, welke analyses te nemen, …?


Thema 6: Handhaving

Data:Groep Brugge: 5 februari 2025

Groep Kortrijk: 19 februari 2025

Handhaving blijft uiteraard het sluitstuk van elke regelgeving. In de praktijk stellen we vast dat vele vaststellingen van overtredingen door het parket worden overgemaakt aan de Gewestelijke Entiteit (de vroegere  “AMMC”), wat in heel veel gevallen gevolgd wordt door een beboeting, met stijgende bedragen.

Tijd dus voor een update van dit thema.Thema 7: Actualiteit: met Mario Deketelaere op de sofa

Data:Groep Brugge: 19 maart 2025

Groep Kortrijk: 26 maart 2025


Traditioneel gaan we in op actualiteitsthema’s in de maand maart. Nieuwe wetgeving en uitvoeringsbesluiten worden uitgediept – belangrijke wijzigingen die (mogelijk) op komst zijn, worden toegelicht. Wat is er in de maak? Wat zijn de plannen van de (nieuwe?) bevoegde minister?

Een blik op het verleden en de toekomst dus.Thema 8: Water

Data:Groep Brugge: 2 april 2025

Groep Kortrijk: 30 april 2025


Ook water verdient dit jaar de nodige aandacht. We hebben alvast aandacht voor:

 • Waterbesparing en droogtebestrijding.
 • Hergebruik afvalwater.
 • Saneringstechnieken.
 • De visie van de overheid ivm de toenemende kans op overstromingen.
 • De noodzaak om voor de rivieren een deltaplan op te maken.
 • Overstromingskaarten om overstromingsgevoelige gebieden in kaart te brengen.


Thema 9: Bedrijfsbezoek bij IVBO te Brugge

Data:Groep Brugge: 7 mei 2025

Groep Kortrijk: 21 mei 2025Thema 10: Bedrijfsbezoek

Data:Groep Brugge: 4 juni 2025

Groep Kortrijk: 18 juni 2025
De club voor milieucoördinatoren laat me toe dat ik als milieucoördinator mee ben met alle in en outs van de milieuwetgeving en de toepassing ervan. Door het ruim aantal onderwerpen in het programma kun je als milieucoördinator eenvoudig voldoen aan de wettelijke vereiste bijscholing.

Als groep van milieucoördinatoren kunnen de clubleden de onderwerpen kiezen. Aangenaam en regelmatig contact met de collega's uit de milieusector is tevens ideaal om banden mee op te bouwen.

Yves Dierick

Preventieadviseur - Milieucoördinator Beaulieu International Group

Na mijn aanstelling als Milieucoördinator in 2002, heb ik de verplichte bijscholing steeds gevolgd via de Club voor Milieucoördinatoren. Met steeds actuele thema's, gekozen in overleg met de clubleden, interessante en deskundige sprekers, een aangename verhouding voordrachten - interactieve sessies - bedrijfsbezoeken en de mogelijke netwerking met andere trouwe clubleden, heeft de Club een aangename invulling gegeven aan het begrip 'verplichting'.

Cees Kluijtmans

QSE & Lab Engineer, Tiense Suikerraffinaderij NV - plant Lebbe Sugar Specialties

Het invullen van de naleving van de decretale verplichting tot het volgen van minimaal 30 uren per kalenderjaar kan in geen beter kader gebeuren dan in een mix van theoretische actualiteits-lessen gebracht door diverse deskundige sprekers (zowel uit de bedrijfswereld als vanuit de overheden en federaties) en van collega praktijkgetuigenissen gekoppeld aan gevarieerde bedrijfsbezoeken.

De club milieucoördinatoren van SBM slaagt er in om deze combinatie in een perfect georganiseerd kader reeds jaren waar te maken, zodat ook ervaren "rotten in het vak" nog steeds geboeid kunnen deelnemen en vaak nog iets extra kunnen opsteken.

Een aanrader ...

Marc Van Tilborg

Milieucoördinator & Manager Spatial Development Brussels Airport Company Luchthaven Brussel Nationaal - 1930 Zaventem

Sedert jaar en dag lid van de Club Milieucoördinatoren Kortrijk en alle enkele jaren in de stuurgroep.

Door de aangepaste keuze van de thema's steeds op de hoogte van de actuele en toekomstige milieuwetgeving.

Door de toegepaste formule (broodje en drankje na de opleiding) wordt een ideaal netwerkmoment gecreëerd.

Een aanrader voor iedere beginnende en ervaren milieucoördinator.

Marc Verhamme

Coördinator Milieu & Veiligheid bij BOSS paints NV

Ik ben reeds meer dan 10 jaar lid van de club milieucoördinator West-Vlaanderen omdat deze club mij tal van voordelen biedt om wettelijk in orde te blijven met de verplichte vormingsuren. De club biedt jaarlijks sessies die interessante en vooral actuele onderwerpen behandelen. De onderwerpen van de sessies evolueren mee met de wetgeving waardoor herhalingen van thema's uitgesloten zijn.

Ook aangenaam is dat er jaarlijks bedrijfsbezoeken worden georganiseerd waardoor "milieu" toch ook op een praktische en visuele wijze wordt aangeboden.

Tot slot wil ik ook nog meegeven dat het financiële kaartje zeker economisch kan worden genoemd en dat de mogelijkheid om het bedrag in keer te betalen door de interne diensten van mijn organisatie als comfortabel worden beschouwd.

Martine Sijmons

Milieucoördinator AZ St. Jan Brugge Oostende AV

Door regelmatig de club milieucoördinator bij te wonen wordt het milieubeleid op niveau gehouden.

De kans is immers reëel dat in een bedrijf met eerder weinig en/of beheerste milieurisico de aandacht voor milieu verslapt en dat we plots voor verrassingen zouden komen te staan.

Alle infosessies worden dan ook bijgewoond en resulteren op zijn minst op enkele nuttige notities of weetjes, met nog wat info uitwisseling na de sessie.

Johan Steenhaut

Milieucoördinator STADSBADER-DECKX

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.