Club Milieucoördinatoren (bijscholing milieucoördinator)


Bijscholing
Club Wetgeving en administratie 050517

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U blijft op de hoogte van de recentste wijzigingen in de wetgeving en de evoluties in uw vakgebied.

Omschrijving

Vervolmaking voor de milieucoördinator in 10 sessies.

Sinds 4 juli 1996 legt het decreet bedrijfsinterne milieuzorg en het uitvoeringsbesluit aan vele bedrijven de verplichting op een milieucoördinator aan te stellen. De Vlaamse wetgever streeft met dit nieuwe decreet duurzame productiepatronen na, een beheersing en beperking van de belasting van een bedrijf op het milieu.

Binnen het bedrijf staat de milieucoördinator in vele gevallen alleen voor de milieuproblematiek.

Om tegemoet te komen aan de vraag tot uitwisseling van ervaring en tot het bijwerken en actualiseren van de noodzakelijke kennis heeft SBM in samenwerking met WIELS een club voor de milieucoördinator opgericht.

Deze club is een mix van panelgesprekken, praktijktoepassingen en uiteenzettingen waarbij steeds de praktische bruikbaarheid wordt nagestreefd.

Tijdens een 10-tal bijeenkomsten per jaar wordt een platform aangeboden waar de milieucoördinatoren elkaar kunnen ontmoeten en waar een uitwisseling van ervaring en kennis plaatsvindt. Een extra toegevoegde waarde wordt aangeboden door één of meerdere gastsprekers die een aantal thema's bespreken. Zowel juridische als milieutechnische thema's worden behandeld.

De inhoud kan naargelang de actualiteit en de vraag van de clubleden enigszins wijzigen.

Op die manier kunnen wij u een pakket aanbieden waarbij u voldoet aan de jaarlijkse verplichte bijscholing van 30 uren.

Stuurgroep

 • Kuys Els, GHSES Audit & Environmental Affairs Manager EMEA
 • Sijmons Martine, Milieucoördinator AZ Sint-Jan Brugge-Oostende
 • Snick Annelies, Milieucoördinator - WatercoördinatorArdo
 • Demey Bruno, Facility Manager & EHS Officer Scio Teq BV
 • Nollet Arne, HSE Manager Unilin, division insulation
 • Van Marcke Koen, Consultant WIELS
 • Verzyck Pieter, EHS manager Deceuninck
 • Wiels Danny, Zaakvoerder WIELS
 • Herman Philippe, Coördinator SBM

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze club richt zich in de eerste plaats naar de milieucoördinator en de milieuverantwoordelijke maar ook naar de bedrijfsleider, de productieverantwoordelijke, de preventieadviseur, m.a.w. personen die met de milieuproblematiek van het bedrijf worden geconfronteerd.

Deze sessies komen in aanmerking voor de verplichte bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator. Op het einde van elk semester ontvangt u een attest.

Methodologie

Tijdens een 10-tal bijeenkomsten per jaar wordt een platform aangeboden waar de milieucoördinatoren elkaar kunnen ontmoeten en waar een uitwisseling van ervaring en kennis plaatsvindt. Een extra toegevoegde waarde wordt aangeboden door één of meerdere gastsprekers die een aantal thema's bespreken. Zowel juridische als milieutechnische thema's worden behandeld. De inhoud kan naargelang de actualiteit en de vraag van de clubleden enigzins wijzigen. Op die manier kunnen wij u een pakket aanbieden waarbij u voldoet aan de jaarlijkse verplichte bijscholing van 30 uren.

Programma

10 bijeenkomsten in Kortrijk of in Brugge  telkens op woensdagavond van 18u30 tot 21u30.

Thema 1: De Green Deal

Data: Groep Brugge en Kortrijk: te Kortrijk op 29 september 2021

We starten met z’n allen het clubjaar met een eerste sessie over de wil van Europa om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. De Europese Green Deal is het programma om de klimaatverandering tegen te gaan. Tijdens deze sessie staan we in dat kader even stil bij:

 • Situering, context en wetgeving.
 • Belangrijke tendensen.
 • Praktijkvoorbeelden, zoals bv. de toekomst van mobiliteit, de brandstof van de toekomst, enz.

Thema 2:Het stikstofarrest

Data:Groep Brugge: 20 oktober 2021

Groep Kortrijk: 27 oktober 2021

Ten gevolge van het stikstofarrest van 25 februari 2021 wordt het voor activiteiten die stikstof uitstoten er niet gemakkelijker op, zeker niet wat betreft nieuwe en lopende vergunningsaanvragen.

Tijdens deze sessie hebben we aandacht voor:

 • Inhoud van het arrest.
 • Draagwijdte.
 • Gevolgen.
 • Stand van zaken.

Thema 3:Circulaire economie

Data:Groep Brugge: 17 november 2021

Groep Kortrijk: 24 november 2021

Een circulaire economie past perfect in het streven van de bedrijven naar een hoger milieubewustzijn. Het zal ervoor zorgen dat grondstoffen en producten zolang mogelijk blijven circuleren. De OVAM is een belangrijke speler binnen de circulaire economie.

Tijdens deze sessie hebben we aandacht voor:

 • Het bredere beleid (OVAM).
 • Afvalstoffen – grondstoffen – grondstoffenverklaring.
 • Betrokken organisaties en praktijkvoorbeelden.

Thema 4: Keuringen

Data:Groep Brugge: 15 december 2021

Groep Kortrijk: 22 december 2021

Heel wat keuringen zijn een wettelijke verplichting waardoor er dan ook zeer veel keuringen moeten worden uitgevoerd. In deze sessie laten we de keurder aan het woord en hebben we aandacht voor:

 • Overzicht van de belangrijkste keuringen.
 • Inplannen en opvolgen van keuringen.
 • Richtlijnen.
 • Praktijkvoorbeelden: opslagtanks, drukapparatuur, groene stroom installaties, brandveiligheid, …

Thema 5:Green Deal - duurzaamheid

Data:Groep Brugge: 19 januari 2022

Groep Kortrijk: 26 januari 2022

Tijdens de tweede sessie over de Green Deal hebben we aandacht voor aspecten van duurzaamheid en initiatieven hierrond, CO2 footprint, enz. Bedrijfscases zullen ons inspiratie geven.

Thema 6:Water: De Blue Deal

Data:Groep Brugge: 2 februari 2022

Groep Kortrijk: 16 februari 2022

Na de Green deal focussen we ons nu op de Blue Deal waarbij de Vlaamse regering de inspanningen verhoogt in de strijd tegen de droogte, de waterschaarste en het overstromingsrisico.

Tijdens deze sessie hebben we aandacht voor:

 • Beleidscontext en juridische context.
 • Technische evoluties in het circulair watergebruik.
 • Praktijkgevallen.

Thema 7: Milieu – Actualiteit

Data:Groep Brugge: 16 maart 2022

Groep Kortrijk: 30 maart 2022

Traditioneel gaan we in op actualiteitsthema’s in de maand maart. Nieuwe wetgeving en uitvoeringsbesluiten worden uitgediept - belangrijke wijzigingen die (mogelijk) op komst zijn, worden toegelicht. Wat is er in de maak? Wat zijn de plannen van de bevoegde minister?

Een blik op het verleden en de toekomst dus.

Thema 8:Het Wezer-arrest: lozing van afvalwater

Data:Groep Brugge: 20 april 2022

Groep Kortrijk: 27 april 2022

Elke nieuwe aanvraag tot lozing moet getoetst worden aan de kwaliteitseisen van het oppervlaktewater waarin zal geloosd worden. Elke stroom, rivier, beek, … in Vlaanderen heeft immers eigen kwaliteitsdoelstellingen en normen waaraan voldaan moet worden.

Tijdens deze sessie bekijken we de inhoud van dit arrest en de draagwijdte en gevolgen bij hernieuwing – uitbreiding – nieuwe lozingen.

Thema 9: Bedrijfsbezoek

Data:Groep Brugge: 4 mei 2022

Groep Kortrijk: 18 mei 2022

Thema 10: Bedrijfsbezoek

Data:Groep Brugge: 15 juni 2022

Groep Kortrijk: 29 juni 2022

De club voor milieucoördinatoren laat me toe dat ik als milieucoördinator mee ben met alle in en outs van de milieuwetgeving en de toepassing ervan. Door het ruim aantal onderwerpen in het programma kun je als milieucoördinator eenvoudig voldoen aan de wettelijke vereiste bijscholing.

Als groep van milieucoördinatoren kunnen de clubleden de onderwerpen kiezen. Aangenaam en regelmatig contact met de collega's uit de milieusector is tevens ideaal om banden mee op te bouwen.

Yves Dierick

Preventieadviseur - Milieucoördinator Beaulieu International Group

Na mijn aanstelling als Milieucoördinator in 2002, heb ik de verplichte bijscholing steeds gevolgd via de Club voor Milieucoördinatoren. Met steeds actuele thema's, gekozen in overleg met de clubleden, interessante en deskundige sprekers, een aangename verhouding voordrachten - interactieve sessies - bedrijfsbezoeken en de mogelijke netwerking met andere trouwe clubleden, heeft de Club een aangename invulling gegeven aan het begrip 'verplichting'.

Cees Kluijtmans

QSE & Lab Engineer, Tiense Suikerraffinaderij NV - plant Lebbe Sugar Specialties

Het invullen van de naleving van de decretale verplichting tot het volgen van minimaal 30 uren per kalenderjaar kan in geen beter kader gebeuren dan in een mix van theoretische actualiteits-lessen gebracht door diverse deskundige sprekers (zowel uit de bedrijfswereld als vanuit de overheden en federaties) en van collega praktijkgetuigenissen gekoppeld aan gevarieerde bedrijfsbezoeken.

De club milieucoördinatoren van SBM slaagt er in om deze combinatie in een perfect georganiseerd kader reeds jaren waar te maken, zodat ook ervaren "rotten in het vak" nog steeds geboeid kunnen deelnemen en vaak nog iets extra kunnen opsteken.

Een aanrader ...

Marc Van Tilborg

Milieucoördinator & Manager Spatial Development Brussels Airport Company Luchthaven Brussel Nationaal - 1930 Zaventem

Sedert jaar en dag lid van de Club Milieucoördinatoren Kortrijk en alle enkele jaren in de stuurgroep.

Door de aangepaste keuze van de thema's steeds op de hoogte van de actuele en toekomstige milieuwetgeving.

Door de toegepaste formule (broodje en drankje na de opleiding) wordt een ideaal netwerkmoment gecreëerd.

Een aanrader voor iedere beginnende en ervaren milieucoördinator.

Marc Verhamme

Coördinator Milieu & Veiligheid bij BOSS paints NV

Ik ben reeds meer dan 10 jaar lid van de club milieucoördinator West-Vlaanderen omdat deze club mij tal van voordelen biedt om wettelijk in orde te blijven met de verplichte vormingsuren. De club biedt jaarlijks sessies die interessante en vooral actuele onderwerpen behandelen. De onderwerpen van de sessies evolueren mee met de wetgeving waardoor herhalingen van thema's uitgesloten zijn.

Ook aangenaam is dat er jaarlijks bedrijfsbezoeken worden georganiseerd waardoor "milieu" toch ook op een praktische en visuele wijze wordt aangeboden.

Tot slot wil ik ook nog meegeven dat het financiële kaartje zeker economisch kan worden genoemd en dat de mogelijkheid om het bedrag in keer te betalen door de interne diensten van mijn organisatie als comfortabel worden beschouwd.

Martine Sijmons

Milieucoördinator AZ St. Jan Brugge Oostende AV

Door regelmatig de club milieucoördinator bij te wonen wordt het milieubeleid op niveau gehouden.

De kans is immers reëel dat in een bedrijf met eerder weinig en/of beheerste milieurisico de aandacht voor milieu verslapt en dat we plots voor verrassingen zouden komen te staan.

Alle infosessies worden dan ook bijgewoond en resulteren op zijn minst op enkele nuttige notities of weetjes, met nog wat info uitwisseling na de sessie.

Johan Steenhaut

Milieucoördinator STADSBADER-DECKX

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.