Club Milieucoördinatoren (bijscholing milieucoördinator)


Bijscholing
Club Wetgeving en administratie 050517

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U blijft op de hoogte van de recentste wijzigingen in de wetgeving en de evoluties in uw vakgebied.

Omschrijving

Vervolmaking voor de milieucoördinator in 10 sessies.

Sinds 4 juli 1996 legt het decreet bedrijfsinterne milieuzorg en het uitvoeringsbesluit aan vele bedrijven de verplichting op een milieucoördinator aan te stellen. De Vlaamse wetgever streeft met dit nieuwe decreet duurzame productiepatronen na, een beheersing en beperking van de belasting van een bedrijf op het milieu.

Binnen het bedrijf staat de milieucoördinator in vele gevallen alleen voor de milieuproblematiek.

Om tegemoet te komen aan de vraag tot uitwisseling van ervaring en tot het bijwerken en actualiseren van de noodzakelijke kennis heeft SBM in samenwerking met WIELS een club voor de milieucoördinator opgericht.

Deze club is een mix van panelgesprekken, praktijktoepassingen en uiteenzettingen waarbij steeds de praktische bruikbaarheid wordt nagestreefd.

Tijdens een 10-tal bijeenkomsten per jaar wordt een platform aangeboden waar de milieucoördinatoren elkaar kunnen ontmoeten en waar een uitwisseling van ervaring en kennis plaatsvindt. Een extra toegevoegde waarde wordt aangeboden door één of meerdere gastsprekers die een aantal thema's bespreken. Zowel juridische als milieutechnische thema's worden behandeld.

De inhoud kan naargelang de actualiteit en de vraag van de clubleden enigszins wijzigen.

Op die manier kunnen wij u een pakket aanbieden waarbij u voldoet aan de jaarlijkse verplichte bijscholing van 30 uren.

Stuurgroep

 • Kuys Els, GHSES Audit & Environmental Affairs Manager EMEA
 • Sijmons Martine, Milieucoördinator AZ Sint-Jan Brugge-Oostende
 • Snick Annelies, Milieucoördinator - WatercoördinatorArdo
 • Demey Bruno, Facility Manager & EHS Officer Scio Teq BV
 • Nollet Arne, HSE Manager Unilin, division insulation
 • Van Marcke Koen, Consultant WIELS
 • Verzyck Pieter, EHS manager Deceuninck
 • Wiels Danny, Zaakvoerder WIELS
 • Herman Philippe, Coördinator SBM

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze club richt zich in de eerste plaats naar de milieucoördinator en de milieuverantwoordelijke maar ook naar de bedrijfsleider, de productieverantwoordelijke, de preventieadviseur, m.a.w. personen die met de milieuproblematiek van het bedrijf worden geconfronteerd.

Deze sessies komen in aanmerking voor de verplichte bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator. Op het einde van elk semester ontvangt u een attest.

Methodologie

Tijdens een 10-tal bijeenkomsten per jaar wordt een platform aangeboden waar de milieucoördinatoren elkaar kunnen ontmoeten en waar een uitwisseling van ervaring en kennis plaatsvindt. Een extra toegevoegde waarde wordt aangeboden door één of meerdere gastsprekers die een aantal thema's bespreken. Zowel juridische als milieutechnische thema's worden behandeld. De inhoud kan naargelang de actualiteit en de vraag van de clubleden enigzins wijzigen. Op die manier kunnen wij u een pakket aanbieden waarbij u voldoet aan de jaarlijkse verplichte bijscholing van 30 uren.

Programma

10 bijeenkomsten in Kortrijk of in Brugge, telkens op woensdagavond van 18u30 tot 21u30.

Thema 1: Mobiliteit: problematiek ivm laadpalen

Data:

 • Groep Brugge en Kortrijk: 14 september 2022 in de campus te Kortrijk

We starten met z’n allen het clubjaar met een praktijkgetuigenis over mobiliteit.

Er wordt op bedrijfsniveau nagedacht over de toekomst van het wagenpark, meer bepaald de elektrificatie ervan. Hierbij wordt nog op verschillende uitdagingen gebotst zoals bij het plaatsen van laadpalen. Tijdens deze sessie brengen we een praktijkgetuigenis aan het woord en staan we in dat kader even stil bij:

 • Evoluties inzake mobiliteit en wagenpark
 • Hoe het opladen organiseren zowel in het bedrijf als thuis
 • Aspecten van milieu en preventie m.b.t. laadpalen
 • Praktijkvoorbeelden

Thema 2: Duurzaamheid en klimaatdoelstellingen

Data:

 • Groep Brugge: 5 oktober 2022
 • Groep Kortrijk: 19 oktober 2022

Onze bedrijven krijgen steeds meer te maken met de vraag of duurzaamheid in de bedrijfsvoering aanwezig is. Dit opent de vraag naar de rapportering hiervan in documenten. De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) kunnen een middel zijn om deze rapportering concreet te maken.

In het kader van de Europese Green Deal stelt de EU om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Met het pakket 'Fit for 55' wordt de Europese klimaat-, energie- en vervoerswetgeving afgestemd op de ambities voor 2030 en 2050. De doelstelling is om in 2030 de netto-uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% te hebben verminderd.

Tijdens deze sessie hebben we aandacht voor:

 • Rapportering duurzaamheid, wat is de wettelijke context?
 • Cases rond duurzaamheid in bedrijven
 • SDG’s
 • Klimaatadaptatie
 • Stand van zaken klimaatdoelstellingen en hoe deze te behalen
 • Fit for 55 – klimaatneutraliteit

Thema 3: Energiebronnen van de toekomst

Data:

 • Groep Brugge: 9 november 2022
 • Groep Kortrijk: 16 november 2022

De manier waarop onze energie geproduceerd wordt en waar deze vandaan komt, vormt een alsmaar belangrijker wordende topic. De energietransitie is reeds ingezet, maar heeft nog een lange weg te gaan.

Tijdens deze sessie hebben we aandacht voor:

 • Alternatieven voor de huidige energiebronnen
 • Update BBT
 • Evolutie in energiebesluit wat betreft verplichting energieplan
 • Energietransitie
 • Welk advies geef je als milieucoördinator

Thema 4: Koeling en verwarming

Data:

 • Groep Brugge: 7 december 2022
 • Groep Kortrijk: 21 december 2022

Niet in het minst omwille van de hoge energieprijzen komen technieken inzake koeling en verwarming in de belangstelling. We laten een energiedeskundige aan het woord die ons tips zal geven om energie te besparen en waarbij we vooral ook aandacht hebben voor de nieuwste technieken en evoluties. We denken hierbij aan de wetgeving, aan warmtepompen, aan koelinstallaties, aan concrete besparingen op niveau van koeling en verwarming.

Thema 5: Actualiteit en 25 jaar club milieu

Data:

 • Groep Brugge en Kortrijk: 18 januari 2023 vanaf 17u30 in de campus te Kortrijk

25 jaar club milieu en actualiteit: een unieke combinatie om er een feestelijke avond van te maken. We starten de sessie dan ook wat vroeger met een receptie.

In 1996 legden de bepalingen inzake bedrijfsinterne milieuzorg aan vele bedrijven de verplichting op een milieucoördinator aan te stellen. In datzelfde jaar, ondertussen al meer dan 25 jaar geleden werd door SBM toen nog het Vormingsinstituut voor KMO en Wiels & Partners in het kader van de bijscholing de club voor milieucoördinatoren opgericht.

We starten de feestsessie met een kort overzicht van een aantal actualiteitsthema’s. Wat is er in de maak? De agenda zal worden ingevuld aan de hand van actuele thema’s. Daarna is er ruimte voor het vieren van 25 jaar club milieu tijdens een walking diner.

Thema 6: Juridische disputen en procedures in de kijker

Data:

 • Groep Brugge: 8 februari 2023
 • Groep Kortrijk: 15 februari 2023

Sanctionering en vervolging vormen het sluitstuk van elke wetgeving, ook de milieuwetgeving.

Tijdens deze sessie hebben we aandacht voor:

 • Omgaan met inspectie en handhaving
 • Welke sancties staan een bedrijf mogelijks te wachten bij een overtreding?
 • Hoe ga ik om met inspectie, handhaving?
 • Laatste evoluties inzake handhaving en rechtspraak
 • Enkele cases inzake handhaving

Thema 7: Groenzones bij bedrijven en randvoorwaarden bij aanleg

Data:

 • Groep Brugge: 15 maart 2023
 • Groep Kortrijk: 29 maart 2023

Bedrijfsterreinen bieden potentieel om groen aangelegd te worden en daarmee ook bij te dragen aan meer biodiversiteit. Hieraan zijn zowel opportuniteiten als uitdagingen verbonden. Ook bedrijven krijgen vaak te maken met bijzondere voorwaarden inzake de aanleg van groen(schermen).

We hebben aandacht voor:

 • Welke voorschriften zijn gangbaar?
 • Hoe groenzones inkleden?
 • Kan ik zomaar een boom kappen?
 • Vergunningen en compensaties
 • Groenzones en randvoorwaarden die aan bod komen bij vergunningsaanvragen
 • Verharding – afvoer hemelwater
 • Natuur en passende beoordeling

Thema 8: Rondgang in een bedrijf met audit door de clubleden

Data:

 • Groep Brugge: 19 april 2023
 • Groep Kortrijk: 26 april 2023

Tijdens deze sessie bezoeken we een bedrijf, waarbij we in kleinere groepjes suggesties tot verbetering noteren. Een kleine audit dus, die ons toelaat bevindingen, ervaringen en tips uit te wisselen.

Thema 9: Bedrijfsbezoek

Data:

 • Groep Brugge: 3 mei 2023
 • Groep Kortrijk: 31 mei 2023

Thema 10: Bedrijfsbezoek

Data:

 • Groep Brugge: 7 juni 2023
 • Groep Kortrijk: 21 juni 2023

De club voor milieucoördinatoren laat me toe dat ik als milieucoördinator mee ben met alle in en outs van de milieuwetgeving en de toepassing ervan. Door het ruim aantal onderwerpen in het programma kun je als milieucoördinator eenvoudig voldoen aan de wettelijke vereiste bijscholing.

Als groep van milieucoördinatoren kunnen de clubleden de onderwerpen kiezen. Aangenaam en regelmatig contact met de collega's uit de milieusector is tevens ideaal om banden mee op te bouwen.

Yves Dierick

Preventieadviseur - Milieucoördinator Beaulieu International Group

Na mijn aanstelling als Milieucoördinator in 2002, heb ik de verplichte bijscholing steeds gevolgd via de Club voor Milieucoördinatoren. Met steeds actuele thema's, gekozen in overleg met de clubleden, interessante en deskundige sprekers, een aangename verhouding voordrachten - interactieve sessies - bedrijfsbezoeken en de mogelijke netwerking met andere trouwe clubleden, heeft de Club een aangename invulling gegeven aan het begrip 'verplichting'.

Cees Kluijtmans

QSE & Lab Engineer, Tiense Suikerraffinaderij NV - plant Lebbe Sugar Specialties

Het invullen van de naleving van de decretale verplichting tot het volgen van minimaal 30 uren per kalenderjaar kan in geen beter kader gebeuren dan in een mix van theoretische actualiteits-lessen gebracht door diverse deskundige sprekers (zowel uit de bedrijfswereld als vanuit de overheden en federaties) en van collega praktijkgetuigenissen gekoppeld aan gevarieerde bedrijfsbezoeken.

De club milieucoördinatoren van SBM slaagt er in om deze combinatie in een perfect georganiseerd kader reeds jaren waar te maken, zodat ook ervaren "rotten in het vak" nog steeds geboeid kunnen deelnemen en vaak nog iets extra kunnen opsteken.

Een aanrader ...

Marc Van Tilborg

Milieucoördinator & Manager Spatial Development Brussels Airport Company Luchthaven Brussel Nationaal - 1930 Zaventem

Sedert jaar en dag lid van de Club Milieucoördinatoren Kortrijk en alle enkele jaren in de stuurgroep.

Door de aangepaste keuze van de thema's steeds op de hoogte van de actuele en toekomstige milieuwetgeving.

Door de toegepaste formule (broodje en drankje na de opleiding) wordt een ideaal netwerkmoment gecreëerd.

Een aanrader voor iedere beginnende en ervaren milieucoördinator.

Marc Verhamme

Coördinator Milieu & Veiligheid bij BOSS paints NV

Ik ben reeds meer dan 10 jaar lid van de club milieucoördinator West-Vlaanderen omdat deze club mij tal van voordelen biedt om wettelijk in orde te blijven met de verplichte vormingsuren. De club biedt jaarlijks sessies die interessante en vooral actuele onderwerpen behandelen. De onderwerpen van de sessies evolueren mee met de wetgeving waardoor herhalingen van thema's uitgesloten zijn.

Ook aangenaam is dat er jaarlijks bedrijfsbezoeken worden georganiseerd waardoor "milieu" toch ook op een praktische en visuele wijze wordt aangeboden.

Tot slot wil ik ook nog meegeven dat het financiële kaartje zeker economisch kan worden genoemd en dat de mogelijkheid om het bedrag in keer te betalen door de interne diensten van mijn organisatie als comfortabel worden beschouwd.

Martine Sijmons

Milieucoördinator AZ St. Jan Brugge Oostende AV

Door regelmatig de club milieucoördinator bij te wonen wordt het milieubeleid op niveau gehouden.

De kans is immers reëel dat in een bedrijf met eerder weinig en/of beheerste milieurisico de aandacht voor milieu verslapt en dat we plots voor verrassingen zouden komen te staan.

Alle infosessies worden dan ook bijgewoond en resulteren op zijn minst op enkele nuttige notities of weetjes, met nog wat info uitwisseling na de sessie.

Johan Steenhaut

Milieucoördinator STADSBADER-DECKX

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.