Veiligheid voor niet-specialisten


Basisbegrippen en regelgeving
Opleiding Veiligheid 060319

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding bent u vertrouwd met de basisbegrippen en de regelgeving rond veiligheid.

Omschrijving

Ieder bedrijf wordt geconfronteerd met de uitbouw van een veiligheids- of beter welzijnsbeleid. Vaak is veiligheid een exclusieve taak voor de  preventieadviseur die hierdoor nogal eens verkeerdelijk "veiligheidsverantwoordelijke" wordt genoemd.

Het is zeer belangrijk dat alle betrokken partijen bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en dat ze die ook nemen. Dezie verantwoordelijkheid wordt trouwens door de wetgever opgelegd. De medewerking van de leidinggevenden op ieder niveau is hierin van cruciaal belang, zij zijn immers een belangrijke pijler bij de invoering en uitvoering van dit beleid. Belangrijk hierbij is dat zij geïnformeerd worden en voldoende op de hoogte zijn van de materie. De bedoeling van dit initiatief is dan ook om u in zeer korte tijd elementaire basisinformatie te geven waardoor u efficiënt kunt meewerken aan het welslagen van het welzijnsbeleid in uw bedrijf.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Met deze opleiding richten we ons vooral tot bedrijfsleiders, productieverantwoordelijken, onderhoudsverantwoordelijken, supervisors, meestergasten, m.a.w. leidinggevenden die vanuit hun functie geconfronteerd worden met één of meerdere veiligheidsaspecten.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

Deze opleiding legt vooral de nadruk op de verwachtingen van de wetgever en hoe daaraan te voldoen. De praktische aanpak is de rode draad doorheen deze opleiding zodat de opgedane kennis direct toepasbaar is in uw onderneming. De docent legt vooral het accent op de vragen en problemen waarmee hij geconfronteerd wordt tijdens begeleiding, opleiding en ondersteuning van bedrijven op vlak van veiligheid.

Door de verschillende vragen stelselmatig te beantwoorden wordt de kennis van de deelnemer opgebouwd.

Programma

 • Waarom veiligheid, welke zijn de motieven?
 • Welke reglementeringen en richtlijnen bestaan er, hoe informeer ik mij en wat wordt van mij verwacht?
 • Welke zijn de verplichtingen wettelijk opgelegd aan de werkgever, de leidinggevenden en de werknemers?
 • Wat zijn hun verantwoordelijkheden?
 • Wat is een interne preventiedienst, waar situeert die zich, wat is de taak?
 • Welke rol speelt het comité voor preventie en bescherming op het werk?
 • Wat bedoelt men met jaarlijks actieplan, globaal preventieplan, dynamisch risicobeheer? Wat wordt er van mij verwacht? Hoe kan ik daar in meespelen?
 • Welke mogelijkheden zijn er om op een snelle en eenvoudige manier risico's te inventariseren, identificeren, analyseren en evalueren?
 • Hoe doe ik op een veilige en wettelijke manier beroep op derden zoals bijvoorbeeld aannemers en onderaannemers, wat zijn mijn verantwoordelijkheden?
 • Wat is een veiligheidsfunctie, hoe maak ik die op en hoe ga ik ermee om?
 • Hoe motiveer ik mijn medewerkers op de vloer op vlak van veiligheid?
 • Waarop te letten bij het werken met gevaarlijke stoffen en preparaten? Waarom de R- en S- zinnen op het etiket van een product?
 • Wat moet er periodiek gecontroleerd worden, wie mag of moet dit doen, opvolging?
 • Wat is de bedoeling van collectieve en persoonlijke bescherming?
 • Hoe dient de aankoopprocedure en de indienststelling van een machine of arbeidsmiddel te verlopen?
 • Wat is de bedoeling van een werkvergunning? Wanneer is die nodig?
 • Wie is er belast met het ongevallenonderzoek en hoe gebeurt dit?
 • Waaraan moeten instructies voldoen en hoe maak ik ze op?
 • Wat is de bedoeling van een intern noodplan? Hoe organiseer ik waarschuwing en alarm?
 • Met welke veiligheidsregels moet ik rekening houden bij het werken op hoogte?
 • Waarmee moeten we rekening houden wanneer er gewerkt wordt met hef- en hijstoestellen?
 • Wat betekent VCA? Hoe bekomen?

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.