Overheidsopdrachten voor technici: hoe problemen voorkomen en aanpakken bij werken

NIEUW

Introductie

Deze opleiding focust op de rol van technici bij de voorbereiding, de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de concrete aandachtspunten en mogelijke problemen waarmee u als technicus bij deze voorbereiding, plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten wordt geconfronteerd.

Omschrijving

Deze opleiding omvat 3 lesdagen.

Tijdens lesdag 1 krijgt u de nodige inzichten en basiskennis met betrekking tot de voorbereiding en de plaatsing van overheidsopdrachten. Zo kunt u in wisselwerking met de aankoper een helder bestek opstellen, met een duidelijke voorwerpomschrijving en duidelijke randvoorwaarden voor een vlotte uitvoering.

Tijdens lesdagen 2 en 3 wordt bijzondere aandacht besteed aan concrete aandachtspunten en problemen waarmee technici worden geconfronteerd bij de uitvoering van overheidsopdrachten.   

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor technici die actief meewerken aan de voorbereiding, de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten: projectingenieurs, technisch verantwoordelijken, medewerkers van een technische dienst, …

Programma

Luik 1: 1 lesdag

De eerste lesdag focust op de voorbereiding en de plaatsing van de overheidsopdracht. In deze fase van het aanbestedingsproces, waar de opdrachtdocumenten worden opgesteld en gepubliceerd, is een belangrijke rol weggelegd voor de technicus. U krijgt de juiste tools aangereikt om de technische eisen die aan het voorwerp van de overheidsopdracht worden gesteld zo goed mogelijk door te vertalen in de opdrachtdocumenten van die overheidsopdracht. Zo vermijdt u eventuele problemen bij de uitvoering van de overheidsopdracht. Daarnaast worden nog een aantal vaak voorkomende vragen en problemen behandeld die zich voordoen naar aanleiding van de publicatie van deze opdrachtdocumenten.

Een aantal onderwerpen die op deze eerste lesdag besproken zullen worden:

 • De vijf basisprincipes bij overheidsopdrachten
 • Het contact tussen de aanbesteder en de markt in de voorbereidende fase: do’s en don’ts bij de marktbevraging
 • De keuze van de beste procedurevorm voor het concrete voorwerp van de opdracht
 • Selectie- en gunningscriteria: the sky is the limit?
 • Het vragen van merken, labels en normen van de inschrijver: kansen en valkuilen voor de aanbesteder
 • Waarborgen voor de aanbesteder: hoe de juiste borgstelling en een passende verzekeringsdekking bepalen?
 • Clausules in het bestek die de opvolging tijdens de uitvoeringsfase vereenvoudigen
 • Onderaanneming: 1+1=3?
 • En uw vragen

 

Luik 2: 2 lesdagen

De tweede en derde lesdag focussen op de uitvoering van de overheidsopdracht. Tijdens deze lesdagen wordt dieper ingegaan op de mogelijke problemen waarmee de technicus in uitvoering van de overheidsopdracht wordt geconfronteerd. Er wordt getoond hoe met deze problemen kan worden omgegaan.

Een aantal onderwerpen die op deze tweede en derde lesdag besproken zullen worden:

 • Goede praktijken wat de opvolging van werken betreft en de aanvaarding van leveringen
 • Contacten tussen de aanbesteder en de opdrachtnemer tijdens de uitvoering: wat kan en wat kan niet?
 • Aansprakelijkheid van de aanbesteder: de leidend ambtenaar ter verantwoording? Welke preventieve maatregelen voorziet uw organisatie?
 • Sanctiebevoegdheden van de aanbesteder: ambtshalve maatregelen als stok achter de deur
 • All good things come to an end: de oplevering van de opdracht door de aanbesteder
 • En uw vragen

Willem Pauwels studeerde Rechten aan de KULeuven, met een specialisatie in het Publiekrecht tijdens de masterfase van zijn opleiding. Hij is als jurist verbonden aan het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid, waar hij binnen de afdeling Verkeer, Wegsystemen en Telematica de juridische ondersteuning verzorgt van alle overheidsopdrachten die door de afdeling in de markt worden gezet.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.