LNOO: Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten Gent & Westerlo


Het Lerend Netwerk voor de aankoper die zijn/haar expertise wil versterken.
Club Overheidsopdrachten & aankoop 220650

Introductie

Het Lerend Netwerk Overheidsopdrachten is er:

 • voor de aankoper die zijn/haar expertise inzake overheidsopdrachten blijvend wil versterken;
 • voor de aankoper die ervaringen en best practices rond overheidsopdrachten wenst uit te wisselen met andere leden.

Omschrijving

Het Lerend Netwerk Overheidsopdrachten bestaat uit:

 • 4 interactieve leermomenten (namiddagsessies)
 • begeleid door topdocenten
 • met netwerklunch
 • gratis deelname aan de studiedag Overheidsopdrachten
  • dinsdag 21/11/2023 in Nazareth
  • dinsdag 05/12/2023 in Westerlo

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Het Lerend Netwerk Overheidsopdrachten is er voor ervaren aankopers.

Het richt zich niet tot:

 • consultants
 • aankopers zonder basiskennis

Het aantal deelnemers is beperkt. Bestaande leden krijgen voorrang, daarna volgens chronologie van inschrijving.

Bijkomende info

De stuurgroep laat het Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten verder evolueren (bepalen van de topics, gastsprekers, verdere ondersteuningsmogelijkheden, ...) en bestaat uit vertegenwoordigers van lokale en regionale besturen, zorginstellingen en andere aanbestedende overheden.

Interesse om ook deel uit te maken van de stuurgroep? Contacteer Renaat Picqueur.

Programma

In 2023 bestaat het Lerend Netwerk Overheidsopdrachten opnieuw uit 4 namiddagsessies:

Sessie 1: Duurzaamheid | Gastspreker: Mr Matthias Castelein, Lydian

 • Gent: dinsdag 14/03
 • Westerlo: dinsdag 28/03

Sessie 2: Motivatie afwijkingen | Gastspreker: Dhr. Michel Renard, Freelance Public Procurement Expert

 • Gent: maandag 12/06
 • Westerlo: dinsdag 06/06

Sessie 3: Specificiteit aankoop voeding | Gastspreker: Mevr. Tamara Bruning en mevr. Daisy Schellinck, stad Gent

 • Gent: dinsdag 05/09
 • Westerlo: dinsdag 19/09

Sessie 4: Vrije sessie | Moderator: Gitte Laenen, GD&A

 • Gent: donderdag 14/12
 • Westerlo: dinsdag 28/11

Zijn niet alle topics even relevant voor u? U kunt kiezen voor 3 in plaats van 4 sessies (aan te geven bij inschrijving) of u kunt zich laten vervangen door een collega (mits vooraf melden).

Sessie 2: Motivatie afwijkingen

Inhoud

Een sessie rond afwijkingen op de bepalingen van het KB Uitvoering in bestekken voor overheidsopdrachten.

Geval per geval zal moeten worden nagegaan of een specifieke contractuele bepaling in een bestek toelaatbaar is en als gerechtvaardigde afwijking kan worden beschouwd. Bij de beoordeling van de vraag of een specifieke contractuele bepaling 'kennelijke onbillijkheid' inhoudt voor de opdrachtnemer, worden alle omstandigheden in aanmerking genomen.

Bedoeling is de regelgeving hieromtrent (art. 9 KB Uitvoering) en de best practices (verboden afwijkingen - afwijken met motivering - afwijking zonder motivering - formele vereisten - sancties -...) te duiden bij de cursisten.

Sessie 3: De voedsel- en aankoopstrategie van Stad Gent als case van een duurzaam aankoopbeleid

Inhoud

De Stad Gent wil tegen 2030 klimaat robuust zijn en tegen 2050 klimaatneutraal. Deze ambities hebben onvermijdelijk hun weerslag op het aankoopbeleid van de Stad. Om duurzame voeding, dranken en catering aan te kopen volgt men binnen de Stad Gent een voedsel- en een aankoopstrategie. Hierbij wordt er ingezet op de volledige voedselketen van productie over verwerking en distributie, tot consumptie en afvalverwerking en alle aspecten die daar bij komen te kijken. De rode draad doorheen dit duurzaam aankoopbeleid zijn telkens weer de drie duurzaamheidspijlers namelijk ecologische, sociale en economische duurzaamheid. In de praktijk merkt men dat geen enkele opdracht hetzelfde is dus worden beide strategieën telkens her-vertaald. Er wordt op zoek gegaan hoe verschillende duurzaamheidsaspecten realiseerbaar en uitvoerbaar kunnen worden gemaakt. Per raamovereenkomst wordt er afgetoetst op welke aspecten er moet worden ingezet zoals BIO, eerlijke handel, reductie afval, ... Ook naast de voedingsdossiers wordt er getracht om de duurzaamheidspijlers zo goed als mogelijk te integreren en tast men af wat mogelijk is op vlak van circulariteit, cradle to cradle, duurzaam hout, duurzaam transport, ...

Graag delen de sprekers hun ervaringen, de valkuilen, de realisaties, ...

Gastsprekers

Daisy Schellinck: Aankoper dienst Aankoop en Logistiek Stad Gent - Duurzame voeding - Meubilair

Tamara Bruninck: diensthoofd van de Dienst Service en Logistiek (soft facilities) bij Stad Gent.

Sessie 4: Vrije sessie

In deze sessie, gemodereerd door mter. Gitte Laenen (GD&A Advocaten), worden onderwerpen behandeld die doorheen het jaar door de deelnemers aan het Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten zelf kunnen worden voorgesteld. Hier zijn de deelnemers dus zelf aan zet voor het samenstellen van de agenda van deze sessie!

De sessie(s) die u gemist heeft:

Sessie 1: Duurzaamheid

Inhoud

De Europese Commissie stimuleert binnen de interne markt het gebruik van ecologische en sociale criteria bij het aanbesteden van overheidsopdrachten. Eveneens is er in de Belgische context steeds meer aandacht is voor duurzame overheidsopdrachten. In eerste instantie wordt bekeken over welke mogelijkheden aanbestedende overheden beschikken om binnen de contouren van de huidige Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 groene en sociale accenten te leggen in de opdrachtdocumenten. Echter wordt eveneens kritisch benaderd dat diverse wetsvoorstellen die werden ingediend met het oog op een groenere dan wel socialere overheidsopdrachtenregelgeving weinig resultaat hebben opgeleverd. Samengevat, worden de krijtlijnen geschetst van het kader waarbinnen aanbesteders op een wettige wijze overheidsopdrachten op een meer duurzame wijze in de markt kunnen plaatsen.

Gastspreker

Matthias Castelein is master in de rechten en in de geschiedenis (KU Leuven) en is tevens doctor in de rechten (KU Leuven). Matthias is momenteel actief als advocaat aan de balie van Brussel en is verbonden aan het onafhankelijke advocatenkantoor Lydian. Hij maakt als senior associate deel uit van het Departement Real Estate & Regulatory en heeft een bijzondere expertise in overheidsopdrachtenrecht en het publiekrecht in de ruime zin. Hij is tevens verbonden als vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Prijsinfo

 • Nieuwe leden uit de publieke sector en social profit:
  • 4 sessies & studiedag: € 880,00
  • 3 sessies & studiedag: € 750,00
 • Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit:
  • 4 sessies & studiedag: € 1.320,00
  • 3 sessies & studiedag: € 1.100,00

Vermeld bij inschrijving of u inschrijft voor Gent of Westerlo en desgevallend voor welke sessie (1, 2, 3 of 4) u past.

Prijzen exclusief BTW.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.