LNOO: Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten


Deze opleiding gaat klassikaal door, indien de omstandigheden het toelaten.
Club Overheidsopdrachten en aankoop 190583

Introductie

In 2020 werd het LNOO zowel in Gent als in Westerlo succesvol opgestart met

 • een mooie diverse groep overheden en vzw's
 • zeer interactieve en leerrijke sessies professioneel begeleid door Manik Peferoen en Kristien Devos
 • de jaarlijkse studiedag overheidsopdrachten met identiek programma te Gent en Westerlo.

Na de positieve evaluatie en het enthousiasme bij de deelnemers voor de eerste jaargang, gaan we in 2021 voor een tweede jaargang.

De stuurgroep bestaande uit enkele bereidwillige deelnemers van het Lerend Netwerk bakenden de thema's of voor de drie sessies (een uitbreiding dus). Uiteraard blijft ook de jaarlijkse studiedag overheidsopdrachten deel uitmaken van het Lerend Netwerk.

Omschrijving

Het Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten (LNOO) richt zich naar aankopers die hun expertise continu willen versterken en verdiepen via leersessies die een stapje verder gaan, die graag meedenken, die graag hun eigen goede en mogelijk ook minder goede ervaringen willen delen om als individu en groep daaruit te leren, ...

In het Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten krijgt u als lid jaarlijks:

 • 3 leermomenten waar verdieping en expertise-uitwisseling centraal staan zowel met de docent-expert als met de andere deelnemers (vervanging door een collega is toegelaten). U maakt daarbij de keuze ofwel voor Gent ofwel Westerlo;
 • toegang tot de studiedag overheidsopdrachten waar u uit het totaalaanbod van 16 sessies een keuze van 4 sessies maakt;
 • toegang tot het intern leerplatform waar u de presentaties vooraf al kunt doornemen en waar u verbonden bent met de andere deelnemers voor vragen, uitwisseling van bestekken, modellen, ...

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Het Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten is exclusief bestemd voor aankopers van aanbestende overheden met het oog op de versterking van hun expertise door middel van uitdieping van regelgeving en praktijk alsook door onderlinge ervaringsuitwisseling over valkuilen en goede praktijken. Consultants worden niet toegelaten.

In dit lerend netwerk is het niet de bedoeling dat basiskennis wordt aangebracht. Deze wordt verondersteld gekend te zijn waardoor we meteen een niveau dieper kunnen gaan.

De stuurgroep laat het Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten verder evolueren (bepalen van de topics, gastsprekers, verdere ondersteuningsmogelijkheden, ...). Interesse om ook deel uit te maken van de stuurgroep? Neem contact op via nick.mouton@escala.be.

Programma

Sessie 1: Value for money: hoe overheidsopdrachten van diensten (ontwerpers, consultancy, ...) op een kwalitatieve manier uitbesteden?

27/4/2021 te Gent of 29/4/2021 te Westerlo

Docent: Manik Peferoen

Als aanbestedende overheid neemt u voor opdrachten soms studiebureaus, ontwerpers, consultants ... onder de arm. De verwachtingen naar hen toe zijn enerzijds hoog. Hun factuur vaak evenzeer. Toch beantwoordt de dienstverlening niet altijd aan de verwachtingen.

Hoe zorgt u ervoor dat u waar krijgt voor uw geld:

 • Welke clausules plaatst u in bestekken?
 • Wat voorziet u concreet als dienstverlening?
 • Hoe dwingt u één en ander concreet af?
 • Hoe zorgt u dat ze geen taken/verantwoordelijkheid afschuiven?
 • Hoe roept u hen ter verantwoording op het moment dat er aansprakelijkheden worden ingeroepen?
 • Enz.

Er wordt in eerste instantie gefocust op het aanstellen van architecten, ontwerpers en studiebureaus. Bij uitbreiding worden bestekken voor consultancy besproken.

De deelnemers worden vrijblijvend uitgenodigd om eigen cases naar voren te brengen om klassikaal te bespreken en vanuit deze ervaringsuitwisseling goede praktijken te ontdekken en valkuilen bloot te leggen.

Sessie 2: If this then that: hoe opdrachtnemers beter responsabiliseren?

8/6/2021 te Gent of 10/6/2021 te Westerlo

Docent: Kristien Devos

Als er iets fout loopt of dreigt te lopen is het voor de aanbestedende overheid in bepaalde situaties niet altijd evident om kordaat in te grijpen. Dit mede omwille van de afweging ingrijpen versus de relatie met de aannemer/dienstverlener/leverancier voor het verdere vervolg van het werk of toekomstige opdrachten.

Hierdoor kunt u echter wel in een situatie terecht komen waar u uzelf in de problemen werkt. 'Had ik maar' ... Het is dan vaak ook goed om in het bestek een aantal zaken goed uit te werken en te voorzien, zaken die automatisch in werking treden, ... eer  het 'kalf al verdronken' is. Het opleggen van sancties en maatregelen vanuit de opdrachtdocumenten: wat zijn mogelijkheden, verplichtingen, afwijkingen, ... worden hier onder de loupe gelegd. Ook de hele beschreven dynamiek wordt behandeld in deze sessie door de docent en de deelnemers.

De deelnemers worden vrijblijvend uitgenodigd om eigen cases naar voren te brengen om klassikaal te bespreken en vanuit deze ervaringsuitwisseling goede praktijken te ontdekken en valkuilen bloot te leggen.

Sessie 3:  Verzekeringen als onderdeel van uw overheidsopdrachten

14/9/2021 te Gent of 16/9/2021 te Westerlo

Docent: Rudi Claeys

In de eerste jaargang van het LNOO kwam de probleemstelling naar voren dat aannemers of leveranciers soms (vooraf) hun aansprakelijkheid trachten te beperken. En dat u als aanbestedende overheid niet altijd weet hoe daarop juist te reageren, zeker als er geen of weinig keuzemogelijkheden zijn. Daarnaast stelt zich soms het probleem voor aankopers die niet ingewijd zijn in verzekeringen, welke vereisten u best of redelijkerwijs oplegt en hoe u deze concretiseert. En hoe vermijdt u -bij incidenten- dat u in het afschuiven van verantwoordelijkheid door het bos verloren loopt of tegen de muur botst?

In deze sessie gaan we in op toegangsrecht, criterium, contractuele verplichting bij uitvoering en als onderdeel van het technisch dossier. We bekijken wie de verzekerden zijn, de derden, de verzekerde bedragen en tussenkomsten, de vrijstellingen en getolereerde uitsluitingen en gaan eveneens dieper in op attesten en clausules van niet-tegenstelbaarheid.

Uiteraard is er in deze sessie opnieuw veel ruimte voor ervaringsuitwisseling (zowel aandachtspunten als valkuilen), vragen, ideeën, ...

4e sessie: deelname Studiedag Overheidsopdrachten

te Gent & te Westerlo (data volgen)

Indien een bepaalde datum voor u niet past is het toegestaan om te wisselen van locatie. Bent u zelf verhinderd dan is het ook toegestaan dat een collega deelneemt in uw plaats mits voorafgaande verwittiging.

Zoals dat gelukt is in de eerste jaargang van het LNOO trachten we ook in 2021 maximaal de sessies fysiek te laten plaatsvinden. Als de pieken en dalen van corona het enigszins mogelijk maken, schuiven wij dan zonodig ook enigszins met de data om dit mogelijk te maken.

Prijsinfo

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen € 900,00 bij deelname. Prijs exclusief BTW.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.