LNOO: Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten


Deze opleiding gaat klassikaal door, indien de omstandigheden het toelaten.
Club Overheidsopdrachten en aankoop 190583

Introductie

In 2020 werd het LNOO succesvol opgestart met een mooie diverse groep overheden en vzw's.

Na de positieve evaluatie en het enthousiasme bij de deelnemers, gaan we in 2022 voor een 3e jaargang.

Het LNOO omvat:

 • zeer interactieve en leerrijke sessies professioneel begeleid door topdocenten met een identiek programma te Gent en te Westerlo.
 • de jaarlijkse studiedag overheidsopdrachten met identiek programma te Gent en Westerlo.

Ondertussen is het LNOO een echt netwerk geworden wat zich uit in open sessies waar alle vragen aan bod kunnen komen en allerlei ervaringen, zowel positief als negatief, uitgewisseld worden. Gezien de interactiviteit, doen we er alles aan om de sessies fysiek te laten doorgaan, wat ons tot op heden telkens gelukt is.

NIEUW: In 2022 breiden we het aantal sessies uit van drie naar vier. Maar omdat niet alle topics voor alle organisaties even relevant zijn, krijgt u de mogelijkheid om ofwel alle sessies te volgen, ofwel te passen voor één sessie.  

Uiteraard blijft ook de jaarlijkse studiedag overheidsopdrachten deel uitmaken van het Lerend Netwerk.

Opnieuw deelnemen of nieuw aansluiten bij dit netwerk? Binnenkort vindt u hier het nieuwe programma. De inschrijvingen worden geopend vanaf maandag 17/1.

Omwille van de interactiviteit wordt het aantal deelnemers beperkt. Hierbij wordt voorrang gegeven aan wie het voorgaande jaar deel uitmaakte van het LNOO en nieuwe inschrijvingen volgens chronologie.

Omschrijving

Het Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten (LNOO) richt zich naar aankopers die hun expertise continu willen versterken en verdiepen via leersessies die een stapje verder gaan, die graag meedenken, die graag hun eigen goede en mogelijk ook minder goede ervaringen willen delen om als individu en groep daaruit te leren, ...

In het Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten krijgt u als lid jaarlijks:

 • 4 leermomenten waar verdieping en expertise-uitwisseling centraal staan zowel met de docent-expert als met de andere deelnemers (vervanging door een collega is toegelaten). U maakt daarbij de keuze ofwel voor Gent ofwel Westerlo;
 • toegang tot de studiedag overheidsopdrachten waar u uit het totaalaanbod van 16 sessies een keuze van 4 sessies maakt;
 • toegang tot het intern leerplatform waar u de presentaties vooraf al kunt doornemen en waar u verbonden bent met de andere deelnemers voor vragen, uitwisseling van bestekken, modellen, ...

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Het Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten is exclusief bestemd voor aankopers van aanbestende overheden met het oog op de versterking van hun expertise door middel van uitdieping van regelgeving en praktijk alsook door onderlinge ervaringsuitwisseling over valkuilen en goede praktijken. Consultants worden niet toegelaten.

In dit lerend netwerk is het niet de bedoeling dat basiskennis wordt aangebracht. Deze wordt verondersteld gekend te zijn waardoor we meteen een niveau dieper kunnen gaan.

De stuurgroep laat het Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten verder evolueren (bepalen van de topics, gastsprekers, verdere ondersteuningsmogelijkheden, ...) en bestaat uit vertegenwoordigers van lokale en regionale besturen, zorginstellingen en andere aanbestedende overheden. Interesse om ook deel uit te maken van de stuurgroep? Neem contact op via nick.mouton@escala.be.

Programma

U schrijft in naar keuze in voor drie of vier sessies.

 • Sessie 1: Vragen tot prijsherziening, prijsherzienings- en boeteclausules in tijden van oplopende grondstofprijzen, schaarste en corona

U volgt deze sessie te Gent op 29 maart 2022 of te Westerlo op 31 maart 2022

Docent: Chris Schijns

Van staal tot papierpulp en van computerchips tot koffie. Wereldwijd is er zo’n enorm tekort ontstaan aan grondstoffen – doordat tijdens de coronapandemie nauwelijks voorraden zijn aangelegd – dat de prijzen exploderen (Dixit de Volkskrant). Dat de coronacrisis een verregaande impact heeft gehad, zowel op de plaatsing als op de uitvoering van overheidsopdrachten, is genoegzaam bekend. Actueel ligt een wetsvoorstel voor inzake de herzieningsmogelijkheden van een overheidsopdracht in geval van een contractuele ontwrichting in het nadeel van de opdrachtnemer (i.e. artikel 38/9 KB AUR). Daarbij wordt voorzien in een specifieke regeling voor het verhalen van kosten door de opdrachtnemer ingevolge de coronacrisis. In dit wetsvoorstel wordt het principe van loyale samenwerking van partijen en redelijke verdeling van

de lasten die voortvloeien uit de coronacrisis vastgelegd waarbij iedere partij zoveel mogelijk zelf instaat voor eigen geleden schade. Maar zolang er geen nieuwe regelgeving wordt geïmplementeerd, dienen opdrachtnemers en aanbesteders te roeien binnen de bestaande krijtlijnen. In deze sessie wordt diepgaand ingegaan op vragen tot prijsherziening, prijsherzienings- en boeteclausules in tijden van oplopende grondstofprijzen, schaarste en corona

De deelnemers worden vrijblijvend uitgenodigd om eigen cases naar voren te brengen om klassikaal te bespreken en vanuit deze ervaringsuitwisseling goede praktijken te ontdekken en valkuilen bloot te leggen.

 

 • Sessie 2: Beoordelingsmethodieken ontleed

 

Focus van de sessie ligt op de praktijk & leveringen en diensten. Wat met TCO, subgunningscriteria,...

U volgt deze sessie te Gent op 16 juni 2022 of te Westerlo op 14 juni 2022

Docent: Kristien Devos

In deze sessie is er opnieuw veel ruimte voor ervaringsuitwisseling (zowel aandachtspunten als valkuilen), vragen, ideeën, ... die ook vooraf aan de docent kunnen worden bezorgd.

 

 • Sessie 3: Hoe als aankoper/niet-IT'er overheidsopdrachten gerelateerd aan IT/software/digitaliseringsopdrachten in goede banen leiden?

U volgt deze sessie te Gent op 6 september 2022 of te Westerlo op 8 september 2022

Docent: Maarten Verhaghe

We gaan in deze sessie dieper in op:

 • IT-ontwikkeling, software op maat
 • Licenties en tweehandslicenties
 • Onderhoudsovereenkomsten

 

In deze sessie is er opnieuw veel ruimte voor ervaringsuitwisseling (zowel aandachtspunten als valkuilen), vragen, ideeën, ... die ook vooraf aan de docent kunnen worden bezorgd.

Voor wie zich verder in deze materie wenst te specialiseren/verdiepen is het zeker een meerwaarde afhankelijk van uw voorkennis volgende opleidingen te volgen. Dit is echter geen vereiste om deze sessie te kunnen volgen.

 • ICT-contracten het proces van A tot Z: opmaken, analyseren, beheren en beëindigen

https://escala.be/opleiding/overheidsopdrachten-aankoop/ict-contracten-het-proces-van-a-tot-z-opmaken-analyseren-beheren-en-beeindigen?ref=249654

(er wordt nog een extra reeks van deze opleiding voorzien online in juni)

 • Basis ICT-begrippen voor niet ICT-specialisten

https://escala.be/opleiding/ict-en-informatiemanagement/basis-ict-begrippen-voor-niet-ict-specialisten?ref=248994#omschrijving

 

 • Sessie 4: Netele kwesties bij raamovereenkomsten

Grondige sessie omtrent raamovereenkomsten leveringen en diensten: Hoe ga je om met een cascadesysteem? Mini-competitie? Hoe best een korf opstellen om de hoogste meerwaarde te verkrijgen? Hoe met meer rekening houden dan volume? Beoordeling restcatalogus? Borgstelling? Raming? Kan je op basis van specialisatie een gerangschikte partij overslaan? Hoe omgaan met de rechtspraak inzake de maximale en vermoedelijke hoeveelheden? Opvolging van de maximum spend? Welke bepalingen zijn van toepassing op deelopdrachten binnen een raamopdracht?

Deze en andere door de deelnemers aangedragen 'netele kwesties' komen aan bod.

U volgt deze sessie te Gent op 20 oktober 2022 of te Westerlo op 18 oktober 2022

Docent: Manik Peferoen

 

 • Het LNOO is steeds inclusief deelname aan de Studiedag Overheidsopdrachten

te Gent & te Westerlo (najaar 2022, data volgen)

Bij inschrijving kan u via het vrij veld aangeven of u alle sessies dan wel 3 van de 4 meevolgt en in voorkomend geval voor welke sessie u past.

Indien een bepaalde datum voor u niet past is het toegestaan om te wisselen van locatie. Bent u zelf verhinderd dan is het ook toegestaan dat een collega deelneemt in uw plaats mits voorafgaande verwittiging.

Zoals dat gelukt is in de eerste twee jaargangen van het LNOO trachten we ook in 2022 maximaal de sessies fysiek te laten plaatsvinden. Als de pieken en dalen van corona het enigszins mogelijk maken, schuiven wij dan ook liever enigszins met de data om dit mogelijk te maken dan dat we overgaan naar online sessies.

Prijsinfo

Leden uit de publieke sector en social profit betalen € 800,00 (4 sessies & studiedag) of € 680,00 (3 sessies & studiedag). Vermeld bij inschrijving of u inschrijft voor Gent of Westerlo en desgevallend voor welke sessie (1, 2, 3 of 4) u past.

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen € 1200,00 (4 sessies & studiedag) of € 1000,00 (3 sessies & studiedag). Vermeld bij inschrijving of u inschrijft voor Gent of Westerlo en desgevallend voor welke sessie (1, 2, 3 of 4) u past.

Prijzen exclusief BTW.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.