Van A tot Z: Milieueffectenrapportage


Correct omgaan met de MER-regelgeving
Opleiding Omgevingsrecht 160527

Introductie

De project-milieueffectrapportage is in Vlaanderen gekoppeld aan vergunningsprocedures.

Een project-MER hoort bij een vergunningsaanvraag (voor een milieu- en/of stedenbouwkundige vergunning) voor industriële projecten en voor infrastructuurprojecten.

Omschrijving

Voor sommige kleinere projecten geldt een screeningsplicht. Alleen als een screening van het project uitwijst dat er aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn, moet een MER opgemaakt worden.

Voor bepaalde plannen en programma's van de overheid wordt de milieueffectrapportage ook geïntegreerd in het besluitvormingsproces. De overheid zal aan de hand van het plan-MER haar uiteindelijke beslissing tot uitvoering van het plan motiveren.

De initiatiefnemer kan dus zowel een particulier als een overheidsorganisatie zijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor ambtenaren werkzaam op diensten stedenbouw, ruimtelijke ordening of milieu van steden en gemeenten, provinciale overheden of de Vlaamse overheid alsook voor collega's die vanuit hun job een beter inzicht nodig hebben in deze materie. Ook nuttig voor medewerkers van politiediensten, sociale huisvestingsmaatschappijen, verenigingen en studiebureaus die vaak optreden namens overheden of hen begeleiden bij wijzigingen in de ruimtelijke planning. Publieke of social profit instellingen die met deze regelgeving worden geconfronteerd.

Programma

In deze opleiding krijgt u een totaalbeeld van deze instrumenten, de achterliggende regelgeving, samenhang met andere regelgevingen en toetsen, actoren, toepassingsgebied, hoe u als overheid correct omgaat met deze nota's, de volledigheid, ontheffingsaanvragen, welke controleplicht op u rust, inspraak versus bezwaren, motiveringsplicht bij afwijking van het MER, ...

Lijnen:

 • bevoegde overheden
 • onderscheid tussen project MER en MER screening
 • drempelwaarden, rechtspraak van Raad van State en Europees Hof van Justitie
 • stadsontwikkelingsprojecten
 • Natura 2000 en IHD zoekzones - Passende beoordeling
 • kleine gebieden op lokaal niveau
 • inhoud van een project MER en MER screening
 • mitigatie en compensatie
 • ontheffing
 • doorwerking in de motivatie van een beslissing/vergunning

In deze opleiding vertrekken we vanuit de theorie, maar gaat er uiteraard ook voldoende aandacht naar de praktijk, aandachtspunten in de procedure, risico's, goede en slechte praktijken. In deze opleiding is er ook ruimte voor de behandeling van uw vragen en problemen alsook voor intervisie en ervaringsuitwisseling over goede en minder goede praktijken.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 17/12/2020 09:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Brabanthal
 • Brabantlaan 1
 • 3001 Heverlee
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Studiebureaus & architecten die optreden in opdracht van de Escala-doelgroep betalen € 145 excl. btw.

Charlotte Vancoillie is omgevingsambtenaar bij de dienst Natuur- en Milieuvergunningen van de provincie Oost-Vlaanderen. Zij adviseert omgevingsvergunningsaanvragen in eerste aanleg en beroepen die ingediend worden tegen beslissingen van gemeenten. Ze maakt tevens deel uit van de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Vanuit het vergunningenbeleid komt ze in aanraking met diverse administratieve overheden. Andere raakvlakken zijn ruimtelijke ordening, afvalwetgeving, mestdecreet, natuurbeleid, e.d. Ze doceert vooral interactief en praktijkgericht over de vergunningenplicht en de daaraan gekoppelde na te leven milieuvoorwaarden.