Omgaan met geurhinder voor vergunningverlenende overheden


Het fenomeen geur en geurhinder
Opleiding Milieu 180621

Introductie

Hinder door geur is niet eenvoudig meetbaar. Klachten zijn een symptoon van het bestaan van een geurprobleem, maar zijn niet bruikbaar om de omvang van een geurprobleem in te schatten. Als vergunningverlenende of handhavende overheid is het niet altijd eenvoudig de juiste beslissingen te nemen. Hiervoor is een zekere objectivering nodig en dient er soms gebruik gemaakt te worden van een aantal complementaire technieken of beslissingsmethodieken.

Omschrijving

Hoewel geurhinder als een subjectief element kan aanzien worden, hebben alle partijen er belang bij dat de (potentiële) geurhinder tot een aanvaardbaar niveau gebracht wordt, m.a.w. er voor te zorgen dat de geur een bepaalde grens niet overschrijdt. Hiertoe kan er op verschillende momenten actie ondernomen worden. Bij de planning en daaropvolgende vergunningverlening van de nieuwe activiteit kan een erkende geurdeskundige al een eerste geurscan doorvboeren teneinde verwachte emissies terug te dringen of maatregelen voor te stellen. Bij uitbating van de activiteit speelt handhaving een zeer belangrijke rol. Ook communicatie met de buurtbewoners is hierbij uitermate zinvol. Wanneer de grenzen toch overschreden worden, kan er ingegrepen worden na uitvoering van studiewerk. De verschillende mogelijke meetmethodes en hun toepassingsgebied worden hierbij besproken. Tenslotte wordt aandacht gegeven aan technieken om geuremissies te voorkomen of te behandelen. Een uitgebalanceerd ventilatiesysteem is hierbij een vaak onderschat hulpmiddel. Na het uitvoeren van maatregelen kan er een controlestudie uitgevoerd worden waarbij ook de perceptie door de omwonenden onderzocht kan worden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is gericht naar overheden die vergunningen toekennen en handhaven, dus o.a. politie, milieuambtenaren, ... van gemeenten, steden, provincies of gewest, die een beter inzicht willen verwerven in de mogelijke aanpak en het voorkomen van geurhinder.

Methodologie

Deze opleiding is bedoeld als eerste kennismaking met het fenomeen geur en geurhinder. De meeste courante begrippen en technieken in het meten en bestrijden van geurhinder worden besproken. Daarnaast wordt er ingegaan op de regelgeving en wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden aangegeven hoe geurnormen voor specifieke situaties kunnen ontstaan en opgevolgd worden.

Verschillende types van geurstudies worden aan de hand van praktische voorbeelden toegelicht. Er wordt tevens aangegeven welke methodiek gebruikt wordt om specifieke vragen te beantwoorden.

Programma

  • Toelichting van de voornaamste begrippen op het gebied van geurhinder en geurbestrijding
  • Wanneer is een geur hinderlijk?
  • Beleid en regelgeving
  • Meten van geur op een kwalitatieve en kwantitatieve manier
  • Preventie en behandeling van geur
  • Geurstudies: welke types bestaan er, wanneer wordt welke methodiek gebruikt?
  • Geuraspecten bij handhaving en vergunningsverlening
  • Communicatie met de omgeving, klachtenbehandeling

Kurt Haerens, consultant van Olfascan, een gespecialiseerd milieustudiebureau op gebied van geur(hinder), ventilatie en Vluchtige Organische Stoffen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.