Beheersen van geurhinder


Geurhinder meten en bestrijden
Opleiding Milieu 060318

Introductie

Hinder door geur is niet eenvoudig meetbaar. Klachten zijn een symptoon van het bestaan van een geurprobleem, maar zijn niet bruikbaar om de omvang van een geurprobleem in te schatten. Het al dan niet indienen van een klacht wordt immers teveel bepaald door factoren die geen rechtstreeks verband houden met de "hoeveelheid" hinder.

Omschrijving

Het hindergevoel situeert zich op het mentale vlak en is moeilijk te meten. De chemische samenstelling van lucht daarentegen is wel meetbaar. Ook de mate waarin de geurhoudende lucht moet verdund worden om niet waarneembaar te zijn, kan bepaald worden.
Bij het bestuderen van een geurprobleem worden daarom metingen uitgevoerd gebruik makend van verschillende meetmethodes. Deze metingen geven elk op hun beurt een ander soort informatie.
Chemische methodes zijn nuttig op het niveau van de emissies. Sensorische meetmethodes gebruiken de menselijke neus als meetinstrument en zijn nuttig op vlak van de concentraties op leefniveau. Daarnaast bestaan er een aantal sociologische methodes die toelaten de gevolgen van de hinder in te schatten.

Eén zaak is zeker, een bedrijf dat geurhinder veroorzaakt heeft er belang bij om deze hinder tot een aanvaardbaar niveau te brengen, m.a.w. er voor te zorgen dat de geur een bepaalde grens niet overschrijdt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is gericht naar diegene die een inzicht wil verwerven in de mogelijke aanpak van geurhinder. Deze opleiding richt zich tot de milieucoördinator, de milieuprofessional, de communicatieverantwoordelijke, de preventieadviseur en de kwaliteitsverantwoordelijke die geconfronteerd worden met de problematiek van geurhinder.

Methodologie

Deze opleiding is bedoeld als eerste kennismaking met het meten en bestrijden van geurhinder. De meeste courante begrippen en technieken in het meten en bestrijden van geurhinder worden besproken. Daarnaast wordt er ingegaan op de in ontwikkeling zijnde regelgeving en worden een aantal mogelijkheden voor communicatie naar de omgeving en klachtenbehandeling besproken. Dit alles wordt geïllustreerd met tal van praktische voorbeelden die onmiddellijk toepasbaar zijn.

Programma

  • Meten van geur op een kwalitatieve en kwantitatieve manier
  • Toelichting van de voornaamste begrippen op het gebied van geurhinder en geurbestrijding
  • Wanneer is een geur hinderlijk?
  • Regelgeving
  • Preventie: inleiding in fysische, chemische en biologische geurbestrijdingstechnieken
  • Geurstudies
  • Geur als handhaving in het vergunningsbeleid, vergunningsverlening
  • Communicatie met de omgeving, klachtenbehandeling

Kurt Haerens, consultant van Olfascan, een gespecialiseerd milieustudiebureau op gebied van geur(hinder) en Vluchtige Organische Stoffen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.