Impact op de non-profit sector van het nieuwe vennootschaps- & insolventierecht


Een niet te onderschatten fiscale moderniseringsoperatie
Opleiding Fiscaliteit 170417

Omschrijving

De invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is op komst. Het voorontwerp werd op 20 juli 2017 door de Ministerraad goedgekeurd en voor advies naar de Raad van State gezonden. Verwacht wordt dat nog voor het jaareinde het wetsontwerp bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers kan worden ingediend.

De impact van deze moderniseringsoperatie is - zowel voor bestaande als voor nieuwe vennootschappen en verenigingen - niet te onderschatten.

Verenigingen worden onder het nieuwe recht tevens als "ondernemingen" beschouwd waardoor ze -zonder enige discussie- activiteiten mogen ontplooien en tot doel hebben die vandaag als daden van koophandel worden gekwalificeerd. Verenigingen mogen dus winst nastreven zonder enige beperking. Het enige verschil is dat een vereniging deze winst onder geen beding mag uitkeren aan haar leden.

Ook de recente wijzingen aan het insolventierecht (inwerkingtreding per 1 mei 2018), dewelke onder andere voorzien in een uitbreiding van het personeel toepassingsgebied van het insolventierecht tot alle "ondernemers" - ongeacht of ze handelaar zijn of niet - hebben een belangrijke impact op de non-profit sector. Voortaan kunnen dus ook VZW's failliet verklaard worden of beroep doen de procedure van gerechtelijke reorganisatie.

Tijdens onze opleidingssessies geven we u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die reeds beslist zijn alsook diegene die eraan komen op basis ontwerpteksten die dan naar alle verwachtingen al zullen voorliggen in de Kamer.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Verantwoordelijken binnen verenigingen alsook hun financieel adviseurs, boekhouders, accountants, fiscalisten, belastingconsulenten.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

Overzicht krachtlijnen verwachte wijzigingen inzake non-profit

  • het "ondernemersbegrip"
  • profit vs non-profit (winst en winstuitkeringen)
  • erkende vennootschappen
  • bestuur en vertegenwoordig
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • impact recente wijzingen insolventierecht
  • overgangsrecht

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.