Differentiatie van lokale belastingen en retributies: een stand van zaken


Differentiatie van lokale belastingen en retributies als optimaal beleidsinstrument
Opleiding Fiscaliteit 210425

Introductie

Een lokale belasting heeft een financieel hoofddoel. Naast het fiscaal doel kunnen met een lokale belasting ook niet-fiscale nevenresultaten worden nagestreefd.

Mede door de coronacrisis en bepaalde doelgroepen die daardoor extra getroffen worden, zal er in de toekomst wellicht nog meer nagedacht worden om tariefmatig te differentiëren.

Meer algemeen geformuleerde heffingen zullen in hoofdzaak een financieel doel hebben met een vrij vlak tarief. Een dergelijke belasting is nu vaak geen beleidsinstrument.

Van zodra een belasting een meer specifiek doel heeft of meer differentieert, zullen ook de beleidsintenties een belangrijkere rol spelen.

Omschrijving

In deze sessie wordt ingegaan op het doel van de belasting en wordt geanalyseerd op welke wijze er kan worden gedifferentieerd zonder het gelijkheidsbeginsel te schenden of om juist te zorgen voor een gelijke behandeling.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Financiële directeurs van steden en gemeenten
  • Stafmedewerkers en beleidsmakers binnen de steden en gemeenten

Programma

Er wordt dieper ingegaan op onder meer:

  • Algemene heffingen en (noodzakelijke of beleidsmatig gewenste) differentiaties en vrijstellingen
  • Belastingen met een meer specifiek doel, zoals leegstandsheffingen en vrijstellingen
  • Retributies en vrijstellingen of tariefdifferentiaties (b.v. toegang tot zwembaden)
  • Toelagereglementen

Mr Luc De Meyere & Mr Leen De Vriese | advocatenkantoor Doolaege, Verbist & De Meyere (DVDTAXLAW)

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.