Actualisering van het KI en differentiëren van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing


Hoe creatief omgaan met de onroerende voorheffing in uw gemeente
Opleiding Fiscaliteit 210426

Introductie

Sinds het aanslagjaar 2019 hebben steden en gemeenten de mogelijkheid om binnen hun grondgebied de gemeentelijke opcentiemen te laten variëren op de onroerende voorheffing en dit volgens bepaalde criteria.

Zo kan een gemeente het bedrag van de onroerende voorheffing laten variëren, bv. per buurt, per categorie belastingplichtige of per bedrijf. Deze differentiatie kan een troef zijn in het beleid om bv. een heropleving van bepaalde buurten te bewerkstelligen of een aanzet zijn om commerciële activiteiten en nijverheid aan te trekken.

Omschrijving

We bekijken de casus Lier als voorbeeld.

In het kader van de actualisatie van de kadastrale inkomens heeft de stad Lier beslist een actie te ondernemen waarbij wordt gepeild naar de comfortelementen in de woningen op haar grondgebied.

Deze actie gebeurt in samenwerking met de diensten van het Kadaster. Als de toestand van de woning is gewijzigd (bv. een badkamer geïnstalleerd waar er voorheen geen badkamer aanwezig was) dan krijgen de inwoners de mogelijkheid deze situatie te regulariseren.

Dit heeft als gevolg dat de betreffende kadastrale inkomens gaan toenemen.

Tijdens deze sessie worden de ervaringen die de stad Lier met dit project heeft opgedaan met u gedeeld.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Financieel verantwoordelijken en medewerkers binnen lokale besturen
  • Stafmedewerkers binnen lokale besturen
  • Schepen en burgemeesters

Mr. Luc De Meyere: advocatenkantoor Doolaege, Verbist & De Meyere

Mevr. Martine Luypaers, adjunct financieel directeur stad & OCMW Lier

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.