Mensen motiverend (bege)leiden naar (financiële) zelfstandigheid


De kracht van zelfstandigheid, empowerment
Opleiding Financieel Beleid 100968

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na de opleiding kan u gerichter en concreter het individu in de mens benaderen, vertrouwen creëren, motiveren en coachen om op termijn zelfstandig zijn leven onder controle te houden. U hebt inzicht in uw eigen stijl, en de krachten en valkuilen ervan. U hebt kennis gemaakt met een aantal specifieke gespreks- en omgangstechnieken die passen bij een positieve grondhouding ten aanzien van de cliënt en diens intrinsieke vermogens. U hebt deze geoefend met collega's en geleerd van elkaars feedback.

Introductie

De maatschappelijke kwetsbaarheid van mensen neemt toe. Kenmerkend hierbij is dat deze mensen de kracht niet hebben om iets aan te vangen met de vele positieve hulpmiddelen die hen nochtans aangereikt worden. Ze krijgen vooral te maken met controlerende en sanctionerende ingrepen in hun leven. Ze kloppen bij u aan met een vraag naar hulp, of worden naar u door verwezen.

Misschien zorgt u in zo'n acute fase ook inderdaad voor een concrete oplossing. Belangrijk echter is om deze mensen te (her)stellen in hun kracht en zelfredzaamheid. U gaat verder dan vis geven, u leert hen zelfstandig vissen...

Neem nu het voorbeeld van mensen bij wie het gezinsbudget ontspoort: u kan voor hen een budgetplan opstellen en misschien zelfs tijdelijk het beheer van de rekeningen over nemen. U bereikt echter pas effect op lange termijn wanneer u hen ook begeleidt om zelf positief de touwtjes opnieuw in handen te nemen. De kracht van zelfstandigheid, empowerment.

Herkent u hierin het verhaal van veel van uw cliënten? Dan is dit programma er voor u.

Omschrijving

Motiverend (bege)leiden is niet eenvoudig. Van cliënten wordt verwacht dat ze met u, een vreemde, open praten over onderwerpen waarbij ze zich doorgaans ongemakkelijk voelen. Uw aanpak is er op gericht mensen aan hun tempo onafhankelijk te maken, maar dat is misschien iets waarvoor ze net niet naar u zijn gekomen: ze hebben waarschijnlijk geen prettige ervaringen met zelfstandig zijn. U vormt in veel gevallen hun comfortzone.

Motiverend (bege)leiden kan maar slagen wanneer er een vertrouwensband groeit tussen u en de cliënt. Empowerment, het versterkt in handen nemen van zijn eigen lot, kan maar lukken wanneer mensen positief en zelfbewust leren om gaan met hun eigen krachten en competenties.

We verkennen in dit programma gespreks- en omgangstechnieken die helpen bij het ontwikkelen van deze vertrouwensband tussen u beiden, en het zelfvertrouwen bij de cliënt.

Omdat (bege)leiden een proces is tussen twee mensen gaan we ook op zoek naar uw persoonlijke voorkeurstijl. We gaan er de kracht van na, maar waarschuwen ook voor uw persoonlijke valkuilen als (bege)leider.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

U krijgt te maken met vragen naar hulp en begeleiding, in het bijzonder voor maatschappelijk kwetsbare mensen. U werkt bv. als sociaal werker, medewerker OCMW, CAW, in de ruimere hulpverlening, CLB, sociale tewerkstelling. U beseft dat hulpverlening pas tot zijn volle effect komt wanneer mensen worden bekrachtigd in hun eigen vermogen om zo op langere termijn meer positief zelfredzaam te worden.

Voorkennis

U hebt bij voorkeur praktische ervaring in de geschetste situaties.

Methodologie

Dit programma is zeer interactief. Tijdens de sessies krijgt u de kans om zelf via praktische oefeningen de aangeboden begeleidingsmethodiek te toetsen of toe te lichten bij andere deelnemers en te leren van elkaars inzichten en ervaringen.

We plaatsen deze praktische oefeningen in een context van (bege)leiding bij problemen met het gezinsbudget. Er is ook ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek, ook rond andere thema's.

Bij het programma hoort een syllabus met uitgebreide bronvermelding, waaronder verwijzing naar nuttige websites. Er wordt gezorgd voor een actueel overzicht van beschikbare consumentenbrochures en werkmateriaal van het FOD, de Vlaamse Overheid en private leveranciers.

Voor alle duidelijkheid: dit programma heeft geen ambities inzake therapeutische begeleiding. Het is evenmin een gespecialiseerd programma rond schuldbemiddeling en budgetbegeleiding.

Programma

I. Motiverend (bege)leiden

 • Vertrouwen. Eerst een kwestie van lichaamstaal (Mehrebian)
 • Motivatoren en demotivatoren. Inzicht in de drijfveren van mensen (Herzberg)
 • Omgaan met temperamenten. Het ene karakter is het andere niet (MBTI)
 • Het verschil tussen leiden en coachend (bege)leiden (Hersey & Blanchard)
 • Uw persoonlijke leiderschapstijl: kracht en valkuilen
 • Analysetechnieken: SWOT, functionele analyse

II. Coachingmodellen die empoweren

 • Waarderend onderzoek (Appreciative Inquiery)
 • Acht-fasenmodel (Movisie)
 • De Vork (Vandamme)
 • ... en 47 andere mogelijkheden...

III. Motiverende en coachende gespreks- en omgangstechnieken

 • Niet communiceren bestaat niet. Doelgericht gedrag stellen (Leary)
 • Vertrekken uit  de Mens: luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD)
 • Valkuilgedrag. Een uitvergroting van kernkwaliteiten (Ofman)
 • Feedback geven.Het verschil maken tussen oordeel en feiten (NVC)

IV. Practicum

We kiezen standaard voor een oefenkader gezinsbudget. We schetsen kort een aantal technische elementen die van belang zijn bij vragen naar hulp in gezins-budgetbeheer: inventariseren van inkomsten en uitgaven, planning en beheer van een budget, omgaan met invloeden van buitenaf (bv. marketingtechnieken).

De deelnemers gaan in deze context praktisch aan de slag met de voorafgaande informatie en inzichten.

Deelnemers blijven vrij om andere casussen of vragen naar hulp te gebruiken als context voor de oefeningen.                              

Alphonse Degryse

Alphonse Degryse doet in de periode 1980-1999 operationele en leidinggevende ervaring op in sales- & marketing in beursgenoteerde bedrijven: nv Vandemoortele, nv Alpro, nv Vamix, nv Abbott, nv Nutricia. Van 1999 tot 2007 leidt hij een aantal projecten in verschillende familiale KMO's: opstart van activiteiten, overnames, overgang naar de Euro, reconversie... In 2007 richt Alphonse Degryse het consultancy-, training- en coachingbureau ADC commv op. Sinds 2009 is hij full-time aan de slag als bedrijfsconsultant , trainer en coach. Hij traint oa projecten financiële planning en beheer voor de derde graad deeltijds onderwijs via NFTE en begeleidt diversiteitsplannen, gericht op tewerkstelling van mensen met een arbeidshandicap.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.