Praktische opleiding tot vertrouwenspersoon


Basisopleiding preventie van psychosociale risico's op het werk
Opleiding Algemeen beleid en organisatie 150300

Introductie

Sinds enkele jaren bestaat er een wet die de werknemer beschermt tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Deze wet bepaalt een preventieve aanpak, een procedure in geval van falen en een bescherming van de betrokkenen. De vertrouwenspersoon speelt hierin een sleutelpositie.

Omschrijving

De bepalingen omtrent de 'aanstelling van de vertrouwenspersoon' zijn terug te vinden in de Welzijnswet (art. 32 sexies.§2), terwijl de bepalingen van de kennis- en opleidingsvereisten, de taak en de opdrachten van de vertrouwenspersoon terug te vinden zijn in de Codex (boek I titel 3).

Het Koninklijk besluit van 10 april 2014 rond de preventie van psychosociale risico's op het werk leidt ertoe dat de vertrouwenspersoon een basisopleiding van 5 dagen moet volgen. De vertrouwenspersoon moet, na aanstelling, ook een jaarlijkse bijscholing (supervisies) volgen.

Een vertrouwenspersoon vangt medewerkers op met psychosociale problemen, slachtoffers van ongewenste gedragingen, agressie, problemen of communicatieproblemen met collega's of leidinggevenden. Een vertrouwenspersoon heeft een objectieve rol waarbij werknemers hun hart kunnen luchten. Dit komt zowel de werknemer als het bedrijf ten goede. Medewerkers die zich goed voelen op het werk, zijn gemotiveerder en presteren doorgaans beter. Geen ruimte dus voor improvisatie. Het is noodzakelijk dat deze vertrouwenspersoon een opleiding volgt die de wettelijke voorschriften naleeft.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Wettelijk verplicht voor vertrouwenspersonen. De opleiding kan wel interessant zijn voor preventieadviseurs en medewerkers van een sociale dienst.

Voorkennis

Geen voorkennis vereist.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor het functiecomplement door de FOD Volksgezondheid.

Methodologie

Aan de hand van reflectie-oefeningen, discussie-oefeningen, uitwisselen ervaringen, rollenspellen, uitwerken casus, etc. wordt de vertrouwenspersoon gestimuleerd en ondersteund de nodige kennis en vaardigheden in de praktijk om te zetten. Deze opleiding wordt begeleid door preventieadviseurs psychosociale aspecten.

Programma

Dag 1  

1. Wettelijk kader betreffende de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon.  

2. Kenmerken van psychosociale risico’s op het werk (oorzaken, gevolgen,…).

3. Verduidelijking terminologie en definities.  

4. Toelichting van mogelijke procedures die werknemers kunnen opstarten bij het ervaren van psychosociale risico’s.

5. Verduidelijking van de rol van de actoren die betrokken zijn bij het preventiebeleid.

Dag 2

1. Kennis en vaardigheden voor het voeren van gesprekken met diverse betrokken personen (verzoeker, aangeklaagde, lid van de hiërarchische lijn,...).

2. Gesprekstechnieken inoefenen door middel van videofragmenten en rollenspel.

Dag 3  

1. Inzicht in conflicten en verloop; impact op de werkvloer.

2. Conflictanalyse.

3. Conflictbeheersing aan de hand van bemiddeling.

Dag 4  

1. Inzicht in diverse psychosociale thema’s  

2. Stress/burnout.

3. Agressie.

4. Schokkende gebeurtenis.

5. Alcohol.

Dag 5  

1. Zelfzorg voor de vertrouwenspersoon.

2. Bespreken van concrete casussen, ervaringen.

3. Beknopte herhaling van belangrijkste elementen.

Dag 5 is in hoofdzaak intervisie: het bespreken van moeilijkheden en casussen binnen de rol als vertrouwenspersoon. Om de vertrouwenspersonen voldoende tijd te geven om ervaring op te doen, is er meer tijd tussen dag 4 en dag 5.

2015-300-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Tina Scholiers is preventieadviseur gespecialiseerd in psychosociaal welzijn op het werk van de externe dienst preventie en bescherming op het werk, dat deel uitmaakt van Liantis.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.