Bestuurdersaansprakelijkheid bij vzw's en verenigingen


Welke aansprakelijkheidsrisico's lopen bestuurders bij VZW's en andere verenigingen?
Webinar Wetgeving en administratie 090403

Omschrijving

Wanneer bestuurders handelingen stellen, doen ze dit in principe in naam en voor rekening van de VZW. Volgens dit algemeen principe zijn bestuurders niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen die zij aangaan voor rekening van de VZW, noch voor fouten of onrechtmatige daden die zij verrichten of begaan in het kader van hun bestuursopdracht.

De praktijk leert nochtans dat er bijzonder veel gevallen bestaan waarin de bestuurders van een VZW naast de collegiale ook een individuele en persoonlijke aansprakelijkheid dragen zowel op burgerrechtelijk als op strafrechtelijk vlak. Het privé-vermogen van de bestuurder wordt op dat moment bedreigd.

De praktijkvoorbeelden tijdens deze opleiding moeten dit verduidelijken

Bovendien moeten ook de wijzigingen in de wetgeving via het Wetboek Economisch Recht (WER) en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) alle bestuurders bewegen tot een reflectie over de risico’s van hun mandaat.

De bedoeling van deze opleiding is het risico van bestuurdersaansprakelijkheid in zijn context te plaatsen en de manieren te verduidelijken waarop dit risico opgevangen kan worden via geactualiseerde actiemiddelen. Wacht niet tot het te laat is, neem nu al de nodige beschermingsmaatregelen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers die geconfronteerd kunnen worden met de problematiek van bestuurdersaansprakelijkheid met speciale focus op bestuurders, directieleden en leidinggevenden.

Programma

DEEL 1: DE DIVERSE AANSPRAKELIJKHEDEN IN HOOFDE VAN DE BESTUURDERS

 • DE INTERNE AANSPRAKELIJKHEID
  • wegens bestuursfout
  • wegens schending van de wetgeving op vzw
  • wegens schending van de statuten
 • DE EXTERNE AANSPRAKELIJKHEID
  • de extracontractuele
  • de contractuele
 • DE STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
 • BIJZONDERE VORMEN VAN AANSPRAKELIJKHEID
  • wegens sociale schulden
  • wegens fiscale schulden
  • wegens loonschulden

DEEL 2: WIJZIGINGEN IN HET WETGEVEND KADER EN GEVOLGEN

 • GEWIJZIGDE WETGEVING
  • wetboek economisch recht  o.a. insolventierecht
  • ondernemingsrecht
  • wetboek vennootschappen en verenigingen
 • GEVOLGEN VOOR DE AANSPRAKELIJKHEID
  • jegens de vzw
  • bijzondere hoofdelijke aansprakelijkheid jegens de vzw en derden
  • oprichtersaansprakelijkheid
  • de kennelijk grove fout en “wrongfull trading”
  • bijzondere aansprakelijkheid fiscale en sociale schulden

DEEL 3: INDEKKEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

 • de wettelijke beperkingen
 • de statutaire beperkingen
 • de contractuele beperkingen
 • de verjaring
 • de verzekerbaarheid en de aanpassingsvoorstellen voor de betrokken polissen

Praktisch

Deze training is voorzien als een webinar. Ontdek hier de 6 voordelen van webinar bij Escala:

1. Geen reistijd, files en hoge reiskosten
2. Volg de opleiding thuis of op het werk
3. Interactief: vraagstelling is zeer laagdrempelig via chatfunctie
4. De meeste webinars worden opgenomen en zijn nadien beschikbaar
5. Korte en krachtige sessies
6. Ook webinars kunnen in aanmerking komen voor KMO Portefeuille

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien