Basiscursus bestuur, regelgeving en beleid voor nieuwe medewerkers in de publieke sector


Voor nieuwe ambtenaren of als heropfrissing.
Opleiding Wetgeving en administratie 190634

Introductie

Na dit leertraject heeft u een stevige juridische basiskennis omtrent het werken in een lokaal, provinciaal of Vlaams openbaar bestuur.

Na dit leertraject bekomt u stevige juridische basisinzichten omtrent het samenwerken met een lokaal, provinciaal of Vlaams openbaar bestuur.  

Omschrijving

De focus wordt gelegd op de hoofdlijnen en beginselen van het bestuursrecht en bestuurlijk beleid. Er wordt een 360°-benadering gegeven van de diverse aspecten uit het bestuursrecht, die ook in de meer specifieke rechtstakken van het bijzonder bestuursrecht (omgevingsrecht, ambtenarenrecht, onteigeningsrecht, ...) nuttig kunnen toegepast worden.

De basisopleiding is gespreid over twee dagen. Zij kan aangevuld worden met twee modules waarop apart kan ingeschreven worden (motivering van de bestuurshandelingen en openbaarheid van bestuur).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot (statutaire en contractuele) ambtenaren en de (politieke) beleidsverantwoordelijken van de onderscheiden Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden.

 

Het betreft een juridische opleiding, maar er is op zich geen voorkennis vereist. Iedereen die als personeelslid of beleidsverantwoordelijke bij de overheid werkt of wil gaan werken of geregeld met overheden in contact komt, is immers gebaat met juridische inzichten over de bevoegdheden, organisatie, structuur en werking van het bestuur.

Methodologie

De leermethode voor deze opleiding kan worden gevat onder de noemers:

 • Kennisoverdracht
 • Veelvuldige Interactie tussen de docent en de deelnemers
 • Er worden herkenbare cases aangebracht

Er is steeds weer aandacht voor: de wetgeving kennen, deze kunnen toepassen en diverse juridische en praktische inzichten verwerven.

Elke deelnemer ontvangt een ringmap met uitgebreide lespresentatie.

Bij deze ringmap krijgt u tevens een noteerblok met balpen.

Programma

Basisopleiding

De basisopleiding is gespreid over twee dagen.  

DAG 1 A (voormiddag) BESTUUR, RECHT EN BELEID

 • Recht versus beleid (primaat van de politiek en taakverdeling politiek en administratie)
 • Staatsstructuur in een notendop
 • De hiërarchie van de normen
 • De eigen aard van het bestuursrecht
 • De bronnen van het bestuursrecht

DAG 2 B (namiddag) WERKING VAN HET BESTUUR

 • De Bestuurshandelingen
 • De beginselen van behoorlijk bestuur
 • Openbaarheid van bestuur (*)
 • De motiveringsplicht (*)
 • De wetten van de openbare dienst

DAG 2 A (voormiddag) HET BESTUUR EN DE BURGER

 • Klachten
 • Ombudsdienst
 • Bestuurlijke beroepen
 • Jurisdictionele beroepen (bij de Raad van State, administratieve rechtscolleges, burgerlijke hoven en rechtbanken)

DAG 2 B (namiddag) HET BESTUUR EN ZIJN PERSONEEL

 • Algemene beginselen van ambtenarenrecht
 • Rechtspositieregeling
 • Deontologie
 • Tucht

(*) Deze onderdelen kunnen verder worden uitgediept (zie hierna).

Uitdieping basisopleiding

De basisopleiding kan aangevuld worden met 2 modules waarop apart kan ingeschreven worden.

DAG 3 A (voormiddag) MOTIVERING VAN DE BESTUURSHANDELINGEN

 • Formele en materiële motiveringsplicht
 • Wie moet motiveren?
 • Wat moet gemotiveerd worden?
 • Hoe correct motiveren?
 • Sanctionering van de motiveringsplicht

DAG 3 B (namiddag) OPENBAARHEID VAN BESTUUR

 • Actieve en passieve openbaarheid van bestuur
  • Wettelijk kader
  • Welke rechten heeft de burger (Recht op inzage, kopie, afschrift en verbetering)
  • Welke documenten zijn openbaar (principe en uitzonderingen)
  • Aanvragen inzake openbaarheid van bestuur
  • Beroep tegen beslissingen inzake openbaarheid van bestuur
  • Checklist voor het bestuur

Reiner Tijs is advocaat-vennoot bij Forum advocaten (www.forumadvocaten.be). Hij heeft bijzondere expertise opgebouwd in het bestuursrecht. Hij doceert de vakken 'administratief recht' en 'ruimtelijke ordening en milieurecht' aan de AP-Hogeschool in Antwerpen. Hij publiceerde reeds diverse boeken en bijdragen m.b.t. het bestuursrecht (vb. 'Bestuursrecht in hoofdlijnen' bij uitgeverij Intersentia, 'De werking van het Vlaams Openbaarheidsdecreet in de Bestuurspraktijk' bij uitgeverij Larcier) en omgevingsrecht (o.a. over stedenbouwkundige verordeningen, het MER-integratiedecreet, de interrelaties tussen stedenbouw en milieu enz.). Hij verzorgt geregeld ook opleidingen bij Escala voor de publieke sector (o.a. de opleidingen 'basis administratief recht', 'motivering van bestuurshandelingen', 'openbaarheid van bestuur', 'onteigeningen van A tot Z',...). Hij adviseert overheden op het vlak van bestuursrecht en omgevingsrecht en begeleidt cliënten in de vastgoedsector bij projectontwikkeling en (complexe) vergunningsdossiers.