Basiscursus bestuur, regelgeving en beleid voor nieuwe medewerkers in de publieke sector


Voor nieuwe ambtenaren of als heropfrissing
Opleiding Wetgeving en administratie 190634

Introductie

Als u gaat werken voor de overheid is het goed om inzicht te krijgen in het bestuur, de werking en de relevante regelgeving waar u rekening mee moet houden zowel intern als extern naar de burgers toe. Het zijn basisinzichten die ervoor zorgen dat u een betere inschatting kan maken van uw acties als er bepaalde vragen of problemen op u afkomen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot nieuwe personeelsleden en beleidsverantwoordelijken van lokale overheden (gemeenten, steden, provincies), intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en intercommunales.

 

Het betreft een juridische opleiding, maar er is op zich geen voorkennis vereist. Iedereen die als personeelslid of beleidsverantwoordelijke bij de overheid werkt of wil gaan werken of geregeld met overheden in contact komt, is immers gebaat met juridische inzichten over de bevoegdheden, organisatie, structuur en werking van het bestuur.

De basisopleiding is gespreid over twee dagen. Zij kan aangevuld worden met twee modules waarop apart kan ingeschreven worden (motivering van de bestuurshandelingen en openbaarheid van bestuur).

Methodologie

 • Kennisoverdracht aan de hand van herkenbare cases
 • Veelvuldige interactie tussen de docent en de deelnemers

Er is steeds weer aandacht voor: de relevante wetgeving kennen, deze kunnen toepassen en diverse juridische en praktische inzichten verwerven.

Programma

De basisopleiding is gespreid over twee dagen.  

DAG 1 voormiddag: BESTUUR, RECHT EN BELEID

 • Recht versus beleid (primaat van de politiek en taakverdeling politiek en administratie)
 • Staatsstructuur in een notendop
 • De hiërarchie van de normen
 • De eigen aard van het bestuursrecht
 • De bronnen van het bestuursrecht

 

DAG 1 namiddag: WERKING VAN HET BESTUUR

 • De Bestuurshandelingen
 • De beginselen van behoorlijk bestuur
 • Openbaarheid van bestuur (*)
 • De motiveringsplicht (*)
 • De wetten van de openbare dienst

 

DAG 2 voormiddag: HET BESTUUR EN DE BURGER

 • Klachten
 • Ombudsdienst
 • Bestuurlijke beroepen
 • Jurisdictionele beroepen (bij de Raad van State, administratieve rechtscolleges, burgerlijke hoven en rechtbanken)

 

DAG 2 namiddag: HET BESTUUR EN ZIJN PERSONEEL

 • Algemene beginselen van ambtenarenrecht
 • Rechtspositieregeling
 • Deontologie
 • Tucht

(*) Deze onderdelen kunnen verder worden uitgediept (zie hierna).

Uitdieping basisopleiding

De basisopleiding kan aangevuld worden met 2 modules waarop apart kan ingeschreven worden.

Verdieping (halve dag): MOTIVERING VAN DE BESTUURSHANDELINGEN

 • Formele en materiële motiveringsplicht
 • Wie moet motiveren?
 • Wat moet gemotiveerd worden?
 • Hoe correct motiveren?
 • Sanctionering van de motiveringsplicht

Praktische gegevens

Verdieping (halve dag): OPENBAARHEID VAN BESTUUR

 • Actieve en passieve openbaarheid van bestuur
  • Wettelijk kader
  • Welke rechten heeft de burger (Recht op inzage, kopie, afschrift en verbetering)
  • Welke documenten zijn openbaar (principe en uitzonderingen)
  • Aanvragen inzake openbaarheid van bestuur
  • Beroep tegen beslissingen inzake openbaarheid van bestuur
  • Checklist voor het bestuur

Praktische gegevens

Schrijft u in voor de volledige reeks (3 dagen), dan heeft u recht op een korting van 10% op het totaalbedrag. Noteer in het vak 'opmerkingen' bij uw inschrijving voor de verdiepingsmodules volgende vermelding: 'combinatiekorting basiscursus'

Prijsinfo

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen € 675,00 bij deelname. Prijs exclusief BTW.

Reiner Tijs is advocaat-vennoot bij Forum advocaten (www.forumadvocaten.be). Hij heeft bijzondere expertise opgebouwd in het bestuursrecht. Hij doceert de vakken 'administratief recht' en 'ruimtelijke ordening en milieurecht' aan de AP-Hogeschool in Antwerpen. Hij publiceerde reeds diverse boeken en bijdragen m.b.t. het bestuursrecht (vb. 'Bestuursrecht in hoofdlijnen' bij uitgeverij Intersentia, 'De werking van het Vlaams Openbaarheidsdecreet in de Bestuurspraktijk' bij uitgeverij Larcier) en omgevingsrecht (o.a. over stedenbouwkundige verordeningen, het MER-integratiedecreet, de interrelaties tussen stedenbouw en milieu enz.). Hij verzorgt geregeld ook opleidingen bij Escala voor de publieke sector (o.a. de opleidingen 'basis administratief recht', 'motivering van bestuurshandelingen', 'openbaarheid van bestuur', 'onteigeningen van A tot Z',...). Hij adviseert overheden op het vlak van bestuursrecht en omgevingsrecht en begeleidt cliënten in de vastgoedsector bij projectontwikkeling en (complexe) vergunningsdossiers.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.