Basiscursus bestuur, regelgeving en beleid


Voor u verklaard: bestuurlijk toezicht, motiveringsplicht, de bestuurshandeling, openbaarheid, etc.
Opleiding Wetgeving en administratie 100139

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U krijgt inzicht in vragen waar u als ambtenaar onder één of andere vorm mee in aanraking zal komen. Komen onder meer aan bod:

 • Wat zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur?
 • Wat betekent het zorgvuldigheidsbeginsel, motiveringsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, ... in de praktijk?
 • Wanneer is de formele motiveringsplicht van toepassing en wat houdt dit in?
 • Wat houdt het bestuurlijk beroep in?
 • Wanneer is de Raad van State bevoegd en wanneer de burgerlijke rechter?
 • In welke gevallen kan de Raad van State een beslissing schorsen/vernietigen?
 • Kan schadevergoeding gevraagd worden bij onwettige handelingen?
 • Wat bij conflicten tussen (gemeentelijke) reglementen; welke norm heeft voorrang?
 • Wat is (de)centralisatie en wat is de rol van de toezichthoudende overheid?
 • Wat verstaat men onder een (complexe) administratieve rechtshandeling?
 • Wat is er bijzonder aan een eenzijdige bestuurlijke rechtshandeling?  
 • Welke soorten bestaan er en waarom is het onderscheid van belang?
 • Wat is het belang en wat zijn de gevolgen van de verschillende soorten termijnen?
 • Kan een bestuurshandeling worden opgeheven/ingetrokken en onder welke voorwaarden?
 • Enz.

Omschrijving

Een goede kennis van het administratief recht is een absolute must voor elke ambtenaar of medewerker van een openbaar bestuur of openbare dienst.

De opleiding Basis administratief recht biedt een uitstekende vertrekbasis voor elke ambtenaar. Via een toegankelijke opleiding, ook voor niet-juristen, worden de belangrijkste bepalingen van het administratief recht op een rijtje gezet en besproken.

De opleiding is dan ook perfect geschikt voor ambtenaren die net aan hun loopbaan beginnen en geen of een beperkte kennis hebben van het administratief recht.

Ook ambtenaren die de beginselen van het administratief recht wensen op te frissen, zullen aan deze opleiding een grote hulp hebben.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Ambtenaren uit openbare besturen en openbare instellingen: gemeentes, OCMW's, regionale en federale departementen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

1. DE EIGEN AARD VAN HET ADMINISTRATIEF RECHT

2. HET BEGRIP ADMINISTRATIEVE OVERHEID EN HET BELANG HIERVAN

3. BRONNEN VAN HET ADMINISTRATIEF RECHT

3.1  De verschillende bronnen

3.2  De hiërarchie van de rechtsnormen

3.3  Bijzondere aandachtspunten

A. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

A.1  Formele beginselen van behoorlijk bestuur (hoorplicht, formele motiveringsplicht edm.)

A.2  Inhoudelijke beginselen van behoorlijk bestuur (gelijkheidsbeginsel, materiële motiveringsplicht, rechtszekerheidsbeginsel edm.)

B. Omzendbrieven

B.1  Begrip

B.2  Doel

B.3  Rechtskracht

C. Rechtspraak als bron van recht?

4. DE STRUCTUUR VAN HET BESTUUR

4.1  Het centrale bestuur

4.2  Decentralisatie

A. Territoriale decentralisatie

B. Functionele decentralisatie

C. Het bestuurlijk toezicht

C.1  Rol en belang van het bestuurlijk toezicht

C.2  Vormen van bestuurlijk toezicht

5. WERKING VAN HET BESTUUR

5.1  Theorie van de openbare dienst

5.2  De bestuurshandeling

A. Eenzijdige en meerzijdige handelingen

B. Verordenende en individuele handelingen

5.3  Gebonden en discretionaire bevoegdheid

6. PREVENTIEVE RECHTSBESCHERMING

6.1  Raadpleging Raad van State afdeling wetgeving

6.2  Openbaarheid van bestuur als vorm van preventieve rechtsbescherming

6.3  Hoorplicht

7. RECHTSBESCHERMING NA BESLISSINGEN

7.1  Willig beroep

7.2  Hiërarchisch beroep

7.3  Beroep bij de toezichthoudende overheid

7.4  Het georganiseerd administratief beroep

7.5  Het jurisdictioneel beroep

A. Bij de hoven en rechtbanken

B. Bij administratieve rechtscolleges

C. Bij de raad van state

C.1  Vernietigingsprocedure

C.2  Schorsingsprocedure

Aanvullend en aansluitend bij deze opleiding kan u volgende verdiepende opleidingen volgen:

Schrijft u in voor de volledige reeks (3 dagen), dan heeft u recht op een korting van 10% op het totaalbedrag. Noteer in het vak 'opmerkingen' bij uw inschrijving voor de verdiepingsmodules volgende vermelding: 'combinatiekorting basiscursus'

Reiner Tijs is master in de rechten, master in business law en volgde met succes de opleiding tot milieucoördinator. Hij is advocaat aan de balie te Antwerpen. Zijn voorkeurmaterie is het administratief recht. Hij doceert de vakken administratief recht, ruimtelijke ordenings- en milieurecht, Europees recht en strafvordering aan de afdeling rechtspraktijk aan het Horito te Turnhout. Hij geeft tevens gastcolleges binnen de materie van het administratief recht in de opleiding master in real estate aan de UAMS. Als advocaat is hij vertrouwd met de werking van diverse administratieve overheden.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.