Organiseren van de bedrijfsinterne milieuzorg volgens ISO 14001


Stapsgewijs zelf een ISO 14001:2015 systeem opzetten

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Wat biedt deze opleiding:

Het is de bedoeling u meer inzicht te geven in de opbouw en praktische werkwijze bij het invoeren van een milieumanagementsysteem.

Na afloop van iedere module is men in staat om de besproken systeemvereisten te implementeren in de eigen organisatie zodat op het einde van deze opleiding men beschikt over een milieu-managementsysteem volgens ISO 14001:2015.

In de laatste module wordt er individueel per deelnemer een bedrijfsinterne sessie voorzien om mogelijke problemen bij te sturen en op te lossen.

Introductie

Een milieumanagementsysteem richt zich specifiek naar het beheersen van de organisatie impact en verbeteren van prestaties op milieugebied zodat er structureel aandacht besteed wordt aan het voorkomen van milieubelasting door de bedrijfsvoering.

Hierbij staan drie belangrijke uitgangspunten centraal:

  • Voldoen aan wet- en regelgeving en andere milieuverplichtingen.
  • Beheersen en verminderen van milieu-risico's.
  • Streven naar een permanente verbetering van milieuprestaties en bereiken van de doelstellingen van uw organisatie.

ISO 14001:2015 is de vernieuwde internationaal certificeerbare norm die aangeeft waaraan een milieumanagement-systeem zou moeten voldoen.

Voordelen van een ISO 14001:2015 systeem

Voor de directie is de aanwezigheid van een milieuzorgsysteem een geruststelling dat de milieuaspecten onder controle zijn, dat er compliance is ten opzichte van milieureglementering en dat er via audits toezicht en controle is op het goed functioneren van het systeem. Anderzijds ervaren milieuverantwoordelijken een milieuzorgsysteem als een grote hulp om hun werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren.

Andere voordelen van een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 zijn een verbeterd imago, mogelijke besparingen op milieukosten zoals inbreuken en heffingen of vermijden van boetes en incidenten.

Omschrijving

Wat biedt deze opleiding:

Het is de bedoeling u meer inzicht te geven in de opbouw en praktische werkwijze bij het invoeren van een milieumanagementsysteem.

Na afloop van iedere module is men in staat om de besproken systeemvereisten te implementeren in de eigen organisatie zodat op het einde van deze opleiding men beschikt over een milieu-managementsysteem volgens ISO 14001:2015.

In de laatste module wordt er individueel per deelnemer een bedrijfsinterne sessie voorzien om mogelijke problemen bij te sturen en op te lossen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor personen die betrokken zijn bij de voorbereiding of toepassing van milieuprocedures en het in praktijk brengen van een milieuzorgsysteem conform de ISO 14001:2015 norm.

Programma

In een eerste luik van de opleiding wordt de milieuproblematiek kort besproken en de wettelijke achtergrond van een milieumanagementsysteem geschetst. Vervolgens worden de voordelen van een milieumanagementsysteem en de gelijkenissen en verschillen met andere managementsystemen behandeld.

Uiteindelijk worden de eisen van de ISO 14001:2015 norm in detail besproken en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

Inhoud van de modules:

  • Module 1: Introductie ISO 14001:2015. Identificatie en analyse van milieuaspecten.
  • Module 2: Bepaling van milieurisico's en kansen. Wettelijke en andere vereisten.
  • Module 3: Beheersing van de werkzaamheden door inzet van middelen en competentiebeheer. Voorbereid zijn en reageren op noodsituaties.
  • Module 4: ISO documentatie. Documentenbeheer en registraties. Beleid en doelstellingen. Communicatie.
  • Module 5: Monitoring en meting. Afwijkingen, corrigerende maatregelen, continu verbeteren.
  • Module 6: Interne audits. Directiebeoordeling.
  • Module 7: Individuele bedrijfsinterne sessie (op afspraak) om mogelijke knelpunten te verhelpen of het uitvoeren van een pre-audit.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.