De Vlarem "Omgevingstrein"


Het interpreteren van de recentste Vlaremtrein 2019

Introductie

U wenst op de hoogte te zijn van de recentste Vlaremtrein. Schrijf u in voor deze opleiding!

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Via deze opleiding krijg u voldoende inzicht in de wijzigingen en met een praktische vertaling naar de to do's.

Omschrijving

De milieuwetgeving wordt regelmatig geactualiseerd, uitgebreid en verder verfijnd.

De laatste wijzigingen betreft de "Vlaremtrein 2019". Hierin werden diverse actualisaties naar aanleiding van nieuwe goed gekeurde Best Beschikbare Technieken en verdere verplichtingen ingevoerd via de VLAREL wetgeving, naast andere kleinere aanpassingen.

In deze opleiding worden de afgelopen en de voorziene wijzigingen toegelicht.

De opleiding komt in aanmerking voor de jaarlijkse verplichte vorming van de milieucoördinator.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze initiatieven richten zich in de eerste plaats naar de milieucoördinator en de milieuverantwoordelijke m.a.w. personen die met de milieuproblematiek worden geconfronteerd.

Methodologie

U krijgt in deze opleiding voldoende inzicht in de wijzigingen met een praktische vertaling naar de todo's.

Programma

De zogenaamde Vlaremtrein 2019 werd door de Vlaamse Regering op 24 juni 2022 definitief goedgekeurd. De nieuwe bepalingen zijn van kracht sinds publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Belangrijke wijzigingen zijn opgenomen met betrekking tot Vlarem II wetgeving alsook uitbreidingen en aanpassingen binnen de VLAREL wetgeving.

Kleinere aanpassingen bevatten o.a. het schrappen van geluidsnormen tijdens bouw-, sloop- of wegenwerken voor alle ingedeelde inrichtingen, aanpassing van de toegelaten operationele werkingswijze recyclageparken, alsook enkele aanpassingen naar de huidige stand van de techniek zoals vervanging van droog zand gevulde emmers voor blustoestellen.

Voor veel organisaties zullen er belangrijke wijzigingen zijn met betrekking tot de rubriek 12 Elektriciteit. Zo zullen er veel installaties niet meer indelingsplichtig zijn zoals bepaalde noodstroomgroepen, de hoogspanningstransformatoren kleiner dan 1.000 kVA maar ook de zeer veel voorkomende vast opgestelde batterijen en batterijladers.

Veel toepasselijke voorwaarden werden echter overgeheveld naar de algemene voorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen waardoor deze versoepeling voor veel organisaties juist extra voorwaarden met zich zullen meebrengen.

Zelfs voor de meeste particuliere laadpalen zijn er nu algemene voorwaarden van toepassing via een nieuwe afdeling 6.13 binnen Vlarem-II.

Daarnaast werden ook enkele wijzigingen en actualisaties van de voorwaarden en rubrieken voor grondwaterwinningen en bemalingen doorgevoerd, waaronder de uitbreiding van de reeds bestaande (schriftelijke) voorafmeldingsplicht voor vergunningsplichtige boringen- en grondwaterwinningen naar alle boringen en grondwaterwinnigen (ook klasse 3 en particuliere, niet-ingedeelde inrichtingen), en het faciliteren van het hergebruik van bemalingswater.

Ook diverse aanpassingen naar aanleiding van Best Beschikbare Technieken zoals de BBT-studie "Verontreiniging hemelwater" voor de afvalopslag werden geïmplementeerd.

Deze Vlaremtrein voorziet enkele wijzigingen van het Vlarel. Er wordt een vereenvoudigde aanpak van erkenningen ingevoerd voor de technici en airco- energiedeskundigen via een Europees erkenningscertificaat. Ook voor warmtepompen zonder koelfunctie zal beroep moeten worden gedaan op een erkend koeltechnicus zoals nu reeds van toepassing is voor deze met ook een koelfunctie zoals bvb. het uitvoeren van lekkage controles.

Kleinere aanpassingen betreft erkenningspakketten laboratoria in de discipline water en afvalstoffen.

Reden te over dus om stil te blijven staan bij al deze wijzigingen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.