Risicomanagement voor openbare besturen


De uitdagingen verbonden aan het opstellen van risico-analyse en risicobeheersing
Opleiding Kwaliteit 090306

Omschrijving

Risico's staan meer dan ooit op de agenda, ook voor overheidsinstellingen en openbare besturen. Een organisatiebreed en gestructureerd beleid van risicobeheersing draagt bij tot het realiseren van de missie en onderliggende doelstellingen van de organisatie. Het uitwerken van een performant systeem van risicobeheersing is dan ook een permanente uitdaging voor elke overheidsmanager.

Deze opleiding biedt een inleiding tot de implementatie van een risicobeheer.

 In de voormiddag wordt gestart met het aanreiken van de juiste denkkaders en praktische stappen om tot een risico-analyse en risicobeheersing te komen. Hierbij gaan we uit van volgende vragen:

 • Wat moet er verstaan worden onder risicobeheer?
 • Waarom zou mijn organisatie risicobeheer uitvoeren? Welke voordelen zijn hieraan verbonden?
 • Wat is de toegevoegde waarde van een risicomodel en hoe kan ik dit risicomodel opstellen?
 • Welke stappen moet ik zetten om risico's te identificeren en te evalueren?
 • Hoe maak ik de risico's meetbaar en welke instrumenten kan ik hiervoor gebruiken?
 • Hoe definieer ik de risicobereidheid van mjn organisatie?
 • Wie is verantwoordelijk voor risicobeheersing in mijn organisatie en aan wie wordt gerapporteerd over deze risicobeheersing?
 • Hoe documenteer ik het geheel van risicobeheersing en hoe evalueer ik de effectieve werking ervan?

In de namiddag wordt de theorie omgezet in de praktijk. De theoretische kaders die worden aangereikt in de voormiddag worden dan vertaald naar risicomanagement in de praktijk. U werkt onder professionele begeleiding zelf een plan van risico-analyse en risicobeheersing uit. aan de hand van een praktische case. De resultaten worden besproken en geëvalueerd op het einde van deze sessie.

Op deze manier hebt u tijdens deze opleiding zelf kunnen proeven en meewerken aan het risicomanagement. Hierdoor stelt u onmiddellijk vast welke uitdagingen verbonden zijn aan het opstellen van een risico-analyse en risicobeheersing.

Dankzij de begeleiding van ervaren professionals ontdekt u hoe u eventuele moeilijkheden best aanpakt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot medewerkers en leidinggevenden binnen een overheid / openbare instelling die direct of indirect zijn betrokken bij het opzetten, uitvoeren en opvolgen van het interne controlesysteem en/of van het risicomanagement.

Programma

Voormiddagprogramma:

 • Situering: toelichting van risicobegrippen en link met de organisatiedoelstellingen
 • Indeling van risico's naar aard, oorzaak en impact
 • Meten van risico's naar waarschijnlijkheid en impact
 • Toetsing met de gewenste risicolimiet
 • Mogelijke maatregelen van risicobeheersing en hoe deze te bepalen
 • Kritische succesfactoren bij de keuze en implementatie van risicomanagementsystemen
 • Stappenplan voor de uitwerking en implementatie van risicomanagementsystemen
 • Concrete praktijkvoorbeelden

Namiddagprogramma:

 • Risicomanagement bij investeringsprojecten - wijze van aanpak
 • Uitwerken van een case die aanleunt bij uw werksituatie
 • Bespreking van de verschillende cases

Guido Moetewiel, SeniorManager KPMG Advisory

Guido heeft meer dan 10 jaar ervaring op het vlak van interne audit en risicobeheer. Hij werkt voornamelijk met internationale en nationale cliënten rond interne audit, interne controle, corporate governance en risico management. De laatste 25 jaar heeft Guido een portfolio opgebouwd van sociaal -economisch, bestuur - en overheidservaringen. Voor zijn indiensttreding in 2001 bij het KPMG-netwerk was hij immers achtereenvolgens: afdelingshoofd financiën bij het Havenbedrijf Antwerpen, kabinetchef van de Schepen voor Haven en Industrie, regiodirecteur voor de Kamer van Handel en Nijverheid en regiodirecteur van Unizo Antwerpen.

Ferenc Karsai, Director KPMG Advisory

Ferenc heeft meer dan 15 jaar ervaring in operationeel risicobeheer in de dienstensector en diverse industriële takken. Zijn internationale ervaring met zowel locale entiteiten als multinationals, oorspronkelijk vanuit een verzekeringstechnisch oogpunt, leidde vervolgens tot een adviserende rol, onder meer bij ACCOR S.A. (Parijs) waar hij als Chief Risk Officer aan de basis lag van de Risk Management divisie. Ferenc doceert eveneens risicobeheer en communicatie aan de Ecole Nationale des Assurances te Parijs

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.