Het nieuwe bodemdecreet, bodem in beweging


De de bodemregelgeving vereenvoudigd
Opleiding Kwaliteit 140777

Omschrijving

Sedert 4 september 2014 is het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming gewijzigd. Deze wijzigingen zijn van kracht gegaan op 1 januari 2015 en moeten de kwaliteit van de bodemregelgeving verder waarborgen. De administratieve vereenvoudigingen en efficiëntieverbeteringen moeten onnodige kosten en vertragingen vermijden. Een billijke verdeling van de saneringsplichten en -lasten wordt nagestreefd.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Deze opleiding richt zich tot milieucoördinatoren, milieuconsultants, bedrijfsleiders, projectontwikkelaars, aannemers, zakelijke dienstverleners, overheden
 • Verantwoordelijken: dienst ruimtelijke ordening, milieu, openbare werken, techniek, afvalbeheer, grondgebiedszaken, duurzaamheid, lokale en regionale besturen, politie, sociale huisvesting, parastatalen, nutsbedrijven

Deze opleiding komt in aanmerking voor de verplichte bijscholing van de milieucoördinator.

Programma

 • Opdeling saneringsplicht en vrijstelling ervan in de tijd
 • Introductie van een specifieke regeling voor vermengde bodemverontreiniging
 • Vereenvoudiging van de regeling over de gemengde bodemverontreiniging
 • Integratie van project-MER en project-MER-screening in de bodemsaneringsprocedure
 • Integratie van het risicobeheer in de bodemsaneringsprocedure (gefaseerd bodemsaneringsproject)
 • Afschaffing bijzondere regeling voor onteigening van risicogronden
 • Optimalisering van de siteregeling
 • Decretale verankering van het stimuleren van duurzaam gebruik van uitgegraven bodem
 • Bodemonderzoeksplicht voor nieuwe IPPC-inrichtingen
 • Overdracht van delen van percelen
 • Case-studies webtools "Hulp bij overdracht" - "Risico inrichtingen Tool"

Kurt Bouckenooghe is sedert 1996 actief in de sector van bodemonderzoeken en -saneringen. Sinds 2007 is Kurt Bouckenooghe als Senior Adviseur bij Antea Group actief. Kurt Bouckenooghe treedt tevens op als Account Manager voor de regio West- en Oost-Vlaanderen. Hij publiceerde reeds inzake biologische saneringstechnieken, organiseerde diverse seminaries inzake het bodemdecreet, asbest, MER,...

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.