Authentiek en sterk leiderschap op afstand

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • plannen, begeleiden en nazorg van online meetings
 • duidelijke en zinvolle afspraken maken (flexibele uren? urenregistratie? resultaatgericht werken?)
 • open communicatielijnen stimuleren (met team, HR, directie, …)
 • hoe concreet de impact van werken of afstand en/of tijdens crisis bespreekbaar maken
 • … (ook aan de hand van de eigen cases)

Deze praktische creatieve managementtechnieken worden telkens vanuit de theoretische modellen rond teamwerk, veiligheid, motivatie en communicatie gekaderd.

Introductie

Leidinggeven aan een team van op afstand is niet evident. Zaken die we anders als normaal beschouwen (vb. formele en informele meetings op kantoor, voortgang en resultaten opvolgen, losse gesprekken, brainstorms, informeel verbinden met elkaar, groepscohesie door nabijheid, …) verlopen van op afstand en online anders of dreigen zelfs helemaal weg te vallen als we er niet attent op zijn.

Omschrijving

Hoe kunt u als leidinggevende uw antennes aanscherpen om te weten welke noden en wensen uw teamleden hebben? Hoe houdt u de vinger aan de pols zonder te micromanagen en zonder betuttelend over te komen? Hoe werkt u proactief aan een hecht team, ook al zit dat team niet letterlijk samen? Welke tools hebt u concreet ter beschikking om te werken aan verbinding, een open communicatie (inclusief moeilijke gesprekken en feedback), veiligheid, vertrouwen en veerkracht?

We ontdekken het in dit traject.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Leidinggevenden

Methodologie

 • Webinars (of online sessies) gebruik makend van ZOOM, aangevuld met het online interactieplatform Wooclap
 • Elke sessie duurt 2,5 uur, inbegrepen één pauze van een tiental minuten
 • Maximaal 15 deelnemers per sessie
 • Praktijk- en ervaringsgericht leren
 • De modellen die we gebruiken zijn wetenschappelijk gevalideerd en onderzocht. Toch vinden we het belangrijk dat we zelf deze modellen opbouwen en oefenen aan de hand van de eigen ervaring. Een model is slechts een cognitief anker. Belangrijker is te voelen en te ervaren dat het model klopt
 • De praktijkgerichtheid wordt gegarandeerd doordat de deelnemers hun eigen cases inbrengen. De deelnemers gaan daarover in interactie en dialoog met elkaar zodat ook geleerd wordt uit de ervaringen en cases van anderen
 • Focus op bewustwording én praktische tips en tools

Programma

 • Intakes
 • Korte digitale bevraging (esurveyspro) met als resultaat:
  • Leerproces wordt reeds gestart
  • De trainers krijgen inzicht in de verwachtingen, leernoden en werkcontext
  • Verzamelen van voorbeeldcases

Sessie 1 / Werken aan veiligheid in uw team

 • De bouwstenen van een effectief team (model van Lencioni)
 • Praktische oefeningen rond teamcohesie, ook op afstand
  • Test uw teameffectiviteitmet de 5 bouwstenen!
  • Vanuit deze waarderende analyse leert u hefbomen inzetten en valkuilen vermijden voor een effectief team
 • Basispijler psychologische veiligheid (model Deep Democracy)
 • Praktische oefeningen rond psychologische veiligheid ondersteunen en bespreekbaar maken van problemen en uitdagingen mbt de werksituatie, zowel in groepsgesprekken als 1-op-1
  • Check-in
  • Chasing the no
  • Coachend omgaan met de medewerker
 • Uw eigen actieplan

Sessie 2 / Open en authentiek met uw team communiceren

 • De basisdynamieken binnen communicatie (model van Leary) en herkenbare communicatiestijlen
 • Praktische oefeningen rond communicatie
  • Wat is uw communicatiestijl?
  • Een (moeilijk) gesprek leiden met de methodiek oplossingsgericht
  • communiceren
  • Assertieve mindset stimuleren (toolbox assertief spreken)
  • Duidelijkheid creëren door open feedback
 • Uw eigen actieplan

Sessie 3 / Werken aan veerkracht in je team

 • Wat motiveert mensen? Het zelfdeterminatiemodel ontrafeld.
 • Praktische oefeningen rond motivatie
  • Meet je eigen motivatie en die van uw team volgens de drie pijlers
  • Vanuit deze waarderende analyse leert u hefbomen inzetten en hindernissen herkennen m.b.t. motivatie
 • Praktische manieren om aan veerkracht te werken in je team, ook op afstand
  • In groep: intervisie
  • Individueel: coachend omgaan met de medewerker
 • Uw eigen actieplan

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Tom Dewettinck

Tom is een master in de bio-ingenieurswetenschappen (UGent, 1995). Hij werkte aan diverse academische instellingen in Vlaanderen en Brussel. In 2002 behaalde hij hetdiploma van doctor in de toegepaste biologische wetenschappen aan de UGent.

Zijn aandacht verschoof de voorbije 20 jaar geleidelijk van technologie naargedragsverandering: de mens als krachtige maar kwetsbare schakel naar een meerduurzame samenleving en economie. Hij wordt gedreven door het begeleiden van duurzame veranderingen én het verwerven van zelfkennis.

Hij heeft ervaring in het samenwerken met een breed palet aan organisaties: private ondernemingen, overheden (lokaal, provinciaal en gewestelijk), overheidsdiensten (OVAM, VLAIO, CAW, OCMW, ...), academische instellingen (UGent, VUB, Odisee, KULeuven, UAntwerpen, Odisee, VIB) en andere organisaties.

Tom is zaakvoerder van Opwindvogels bvba, een bureau dat mensen, teams en organisaties begeleidt naar meer welzijn, effectiviteit, creativiteit, duurzaamheid en motivatie.

 

 

Ellen Eeckhaut

Ellen Eeckhaut is een master in de bio-ingenieurswetenschappen (UGent, 2005). Ze werkte enige jaren als onderzoeker aan de universiteit Gent. Als projectmanager werkte ze bijna 10 jaar in regionaal en in Europees verband om duurzaamheid en economie hand in hand te laten gaan. Dit gebeurde samen met partners zoals private ondernemingen, overheden (lokaal, provinciaal en gewestelijk), kennisinstellingen (UGent, Odisee) en andere

organisaties (Confederatie Bouw).

Gaandeweg raakte ze gebiologeerd door de menselijke factor in maatschappelijke en persoonlijke veranderprocessen. Door ruimte te geven aan onze dromen, onze angsten en onze kwetsbaarheid kunnen we de kracht vinden om de wereld in en om onszelf écht te veranderen. Dat drijft haar om mensen én organisaties te begeleiden in future-proof veranderingstrajecten. Hiervoor schoolde ze zich bij via een postgraduaat Inspirerend Coachen, opleiding Verbindend Communiceren, Mindful Self-Compassion Core Skills training, e.a.

Ellen is zaakvoerder van Opwindvogels bvba, een bureau dat mensen, teams en organisaties begeleidt naar meer welzijn, effectiviteit, creativiteit, duurzaamheid en motivatie.

 

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.