Wapenwetgeving in de praktijk


Wapenrecht in de regel en in de praktijk

Introductie

De moorddadige raid van Hans Van Themsche in mei 2006 was de concrete aanleiding voor de invoering van een nieuwe wapenwet in België, maar het bestaande controleregime voor vuurwapens stond al langer onder zowel binnenlandse als buitenlandse druk. Het controleregime van de oude wapenwet, die dateerde uit 1933, werd door het grote aantal uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven steeds complexer. Daarnaast was de Belgische wapenwet van 1933 niet in overeenstemming met de Europese vuurwapenrichtlijn die in 1991 werd goedgekeurd en als doel had om de nationale wapenwetgevingen in Europa meer te harmoniseren.

Omschrijving

De belangrijkste verdienste van de wapenwet van 2006 is de nieuwe categorisering van wapens. Er zijn nog slechts drie categorieën:

 1. verboden wapens
 2. vergunningsplichtige wapens
 3. vrij verkrijgbare wapens

Alle wapens die niet expliciet vermeld staan als verboden of vrij verkrijgbaar zijn sinds 2006 vergunningsplichtig.

Andere merites van de wapenwet van 2006 zijn de conformering aan de EU-richtlijn, de algemene verstrenging van het controleregime en de centralisatie van de controlebevoegdheid.

Ook de wapenwet van 2006 stond evenwel al vrij vlug onder druk, wat uiteindelijk zou leiden tot de aanpassing van de wapenwet op 25 juli 2008. Met deze wijziging werden verschillende belangrijke versoepelingen in de wetgeving ingevoerd.

Zo werd de in de tijd beperkte geldigheidsduur van erkenningen en vergunningen (zoals bepaald in de wet van 2006) in 2008 vervangen door erkenningen en vergunningen van onbepaalde duur (maar wel met een verplichte vijfjaarlijkse controle). De belangrijkste versoepeling was het opnieuw voorzien van het passief wapenbezit. Erfgenamen en jagers of sportschutters wiens jachtverlof of sportschutterslicentie is verlopen, kunnen sinds de wetswijziging van 2008 beroep doen op de mogelijkheid van passief wapenbezit waarbij ze, onder bepaalde voorwaarden, hun wapens voorhanden mogen houden, maar niet de munitie voor deze wapens.

En er lijkt geen einde aan te komen, want de wapenwet van 2006 werd op 7 januari 2018 nog maar eens grondig gewijzigd.

Het is evenwel ook cruciaal dat men de basisregels beheerst: het bezit van wapens wordt geregeld door de wapenwet; het gebruik ervan door respectievelijk het jachtdecreet en het sportschuttersdecreet. Dit maakt dat we vandaag opnieuw staan waar we onder de oude wetgeving stonden: een bijzonder complex geheel, waardoor enkel nog specialisten het geheel overzien en deskundige onderrichting voor zowel professionelen als bestuurders van jacht- of schietsportverenigingen geen overbodige luxe is, wel integendeel.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot:

 • politiediensten
 • openbare besturen
 • sportschuttersclubs
 • jachtverenigingen
 • veiligheidsdiensten

Methodologie

Deze opleiding wordt georganiseerd als interactieve webinar.

Programma

De opleiding heeft tot doel om een gedegen basiskennis in de wetgeving omtrent wapens te verwerven. Het is daarbij belangrijk dat de deelnemer een helder inzicht verwerft van de principes die het Belgische wapenrecht bepalen en de structuur van de regelgeving, eerder dan zich tijdens de sessie meester te maken van gedetailleerde technische of procedurele bepalingen.

Tijdens de opleiding wordt veelvuldig verwezen naar praktijkvoorbeelden en problemen die zich bij de concrete toepassing van de regels stellen.

 • Wettelijke kader
  • De Wapenwet van 2006, en de aanpassingen ervan
  • en talloze andere wetten, decreten, besluiten, etc.
 • Categorieën wapens
  • Verboden wapens
  • Vergunningsplichtige wapens
  • Vrij verkrijgbare wapens
 • Wapenbezit en wapendracht door particulieren
  • Algemene voorwaarden
   • Meerderjarig zijn
   • Niet veroordeeld zijn voor sommige misdrijven
   • Geen behandeling als geesteszieke
   • Niet geïnterneerd zijn
   • Geen lopende schorsing of intrekking van wapenvergunning met actuele redenen
   • Een medisch attest voorleggen
   • Slagen in de theoretische en praktische proef
   • Geen meerderjarig samenwonend persoon die zich verzet
   • Een in de wet opgesomde reden opgeven
  • Redenen om een wapen te bezitten
   • Jacht- en faunabeheersactiviteiten
   • Sportief en recreatief schieten
   • Uitoefening van een activiteit die bijzondere risico’s inhoudt
   • Persoonlijke verdediging van personen die een objectief en groot risico lopen
   • Intentie een verzameling historische wapens op te bouwen
   • Deelname aan historische, folkloristische, culturele of wetenschappelijke activiteiten
   • Behoud van een wapen in een vermogen
 • Registratiestelsel voor jagers en sportschutters
  • Jachtverlof
  • Sportschutterslicentie
 • Erkende personen
  • Wapenhandelaars en tussenpersonen
  • Wapenverzamelaars
  • Schietstanden
 • De registratie en controle van wapens
  • Centraal wapenregister
  • De Proefbank voor vuurwapens
  • Taakverdeling tussen provinciale wapendiensten en lokale politie
 • Illegale wapens
 • Rechtspraak

Cursusmateriaal

Elke deelnemer ontvangt ook de losbladige publicatie Wapens. Economische en individuele activiteiten van auteur en docent Edwin De Baene (inbegrepen in het inschrijvingsgeld).

Wij bezorgen uw contactgegevens aan INNI die u zal contacteren met de keuze om naderhand ook de aanvullingen te ontvangen (betalend) of niet (kosteloos). Dit is zonder verplichtingen.

https://www.innipublishers.com/wapens-economische-en-individuele-activiteiten

Bij meerdere deelnemers van één organisatie is het mogelijk om de opleiding te volgen zonder aankoop van de publicatie. Gelieve hiertoe op voorhand contact op te nemen via tine@escala.be.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.