Optimaliseer de samenwerking tussen politiek en administratie


Politici en Ambtenaren: strategische en structurele samenwerking loont steeds.
Opleiding Wetgeving en administratie 220227

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding weet u hoe u een nog efficiëntere samenwerking tussen de politieke organen en haar administratieve diensten kunt realiseren.

Omschrijving

In deze vorming wordt aangegeven hoe de decretale verplichtingen in relatie met de missie, de visie, de waarden en de normen van het lokaal bestuur kunnen bijdragen tot het ontwikkelen en versterken van de samenwerking tussen de politieke organen en haar administratieve diensten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze vorming is bedoeld voor algemeen directeurs, leden van het managementteam, leden van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Methodologie

De docent gaat op een interactieve manier –uw vragen en casussen zijn dus meer dan welkom- in op het kader, opportuniteiten, goede praktijken, aandachtspunten en valkuilen.

Uw vragen worden bij voorkeur een week op voorhand ingediend bij marc.vlerick@escala.be, zodat de antwoorden door de docent grondig kunnen voorbereid worden.

In deze opleiding is er uitgebreide kennisoverdracht door de docent. Maar de interactie tussen de deelnemers onderling en met de docent zijn minstens even waardevol in het leerproces. Want ook de deelnemers zijn op hun werkdomein expert.

Deze opleiding wordt georganiseerd als mixed class: klassikaal en tegelijkertijd via webinar.

Voor de deelnemers wordt een uitgebreide digitale syllabus ter beschikking gesteld.

Programma

De afsprakennota

Het decreet over het lokaal bestuur verplicht de algemeen directeur om mede namens het managementteam met het college van burgemeester en schepenen, de burgemeester, het vast bureau, de voorzitter van het vast bureau, het bijzonder comité voor de sociale dienst en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst een afsprakennota af te sluiten om de beleidsdoelstellingen te realiseren en over de omgangsvormen tussen het bestuur en de administratie. Omdat een efficiëntie samenwerking onmisbaar is voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen, formaliseert de afsprakennota de wijze van samenwerking tussen het politieke en het administratieve niveau.

Welke opportuniteiten biedt deze afsprakennota en is ze niet alleen een decretale verplichting maar een middel om de organisatiecultuur te versterken?

Andere instrumenten om een organisatiecultuur te ontwikkelen

Daarnaast biedt het decreet over het lokaal bestuur de gemeente en het OCMW nog andere instrumenten om een organisatiecultuur te ontwikkelen, zoals de deontologische codes van de politieke organen en van het personeel en de organisatiebeheersing. Ook de rechtspositieregeling biedt mogelijkheden om de organisatiecultuur te versterken. Omwille van de politieke en ambtelijke integratie van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt de organisatiecultuur best voor beide rechtspersonen samen ontwikkeld.

  • Welke opportuniteiten bieden deze instrumenten?
  • Hoe maak je hier meer van dan een 'papieren document’?
  • In veel lokale besturen werden deze instrumenten afzonderlijk uitgewerkt, zodat ze niet echt gebruikt worden als instrumenten voor het ontwikkelen van een gecoördineerde organisatiecultuur. Hoe kan het beter?

de heer Arnold Blockerije heeft meer dan 30 werkjaren expertise als gemeentescretaris (Roosdaal) en stadssecretaris (Ninove).

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.