Juridische aspecten patrimoniumbeheer


Het juridische instrumentarium om een dynamisch patrimoniumbeheer te bewerkstelligen
Opleiding Wetgeving en administratie 060483

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding hebt u een duidelijk inzicht in de juridische aspecten inzake patriumoniumbeheer.

Omschrijving

De zorg voor een patrimonium bestaat uit een actief beleid dat het optimale gebruik en onderhoud van gebouwen en gronden waarborgt. Naast een strategische visie op het beheer is daarbij ook een juridische visie belangrijk. Medewerkers van de dienst patrimoniumbeheer en van de technische dienst hebben kennis nodig van het juridische instrumentarium om een dynamisch patrimoniumbeheer te bewerkstelligen.

Deze opleiding wil cursisten wegwijs maken in de juridische wereld van aan- en verkoopcontacten, huurcontracten en erfdienstbaarheden, zodat zij bijvoorbeeld dossiers notarisklaar kunnen maken of de nodige informatie kunnen geven aan landmeters.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers van de dienst patrimonium van openbare besturen, zoals steden en gemeenten, O.C.M.W.'s, intercommunales, nutsbedrijven en school- en kloostergemeenschappen, die instaan voor de afhandeling van dossiers inzake:

 • de aan- en verkoop of verhuur van onroerend patrimonium
 • het afsluiten van beheers - en concessiecontracten

Voorkennis

U hebt bij voorkeur praktijkervaring met patrimonium beheer.

Programma

OVEREENKOMSTEN  - ALGEMENE JURIDISCHE BEGRIPPEN

 • basisbegrippen van het contractenrecht
 • geldigheid van de overeenkomsten
 • soorten overeenkomsten en het bewijs van overeenkomsten

HUUROVEREENKOMSTEN

 • algemene bepalingen
 • gemeen recht
 • woninghuur en handelshuur

GOEDEREN RECHT

EIGENDOMSRECHT EN VERKOOPSOVEREENKOMSTEN

 • eigendomsrecht en beperkingen van het eigendomsrecht
 • verkoopsovereenkomst voor overdracht van onroerende goederen
 • onderhandse verkoopsovereenkomsten, notariële akte, registratie, kadaster en hypotheekkantoor
 • opschortende en ontbindende voorwaarden
 • fiscale gevolgen
 • specifieke gevallen van onbekwaamheden

ZAKELIJKE RECHTEN

 • zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, opstalrecht, recht van natrekking, erfpacht, ...

ERFDIENSTBAARHEDEN

 • begrippen, wettelijke en contractuele erfdienstbaarheden, erfdienstbaarheden voor openbaar nut
 • vestiging en einde van de erfdienstbaarheden

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.