Handhaving van de openbare orde, veiligheid en gezondheid door de burgemeester

Omschrijving

Meer en meer rekenen mensen op de lokale besturen en in het bijzonder op de burgemeester om orde, veiligheid en openbare gezondheid te waarborgen.

Daarbij wordt de burgemeester ook sneller betrokken in gerechtelijke procedures, wanneer men meent dat hij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

De politiebevoegdheden die aan de burgemeester werden toegekend zijn zeer algemeen gesteld en kunnen toegepast worden op de meest uiteenlopende situaties.

Meer en meer komen er vanuit de lokale besturen concrete vragen over de toepassing van de politiebevoegdheden van de burgemeester en de mogelijke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit een niet tijdig of niet voldoende efficiënt optreden.

Deze opleiding zal aan de hand van concrete voorbeelden meer duidelijkheid brengen over de mogelijkheden en de verplichting tot optreden van de burgemeester en over de concrete stappen die dienen gevolgd te worden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot burgemeesters, ambtenaren, mandatarissen en medewerkers van lokale besturen en politiezones die betrokken zijn bij de handhaving van de openbare orde, -veiligheid en -gezondheid in al zijn facetten (controle, expertise, administratieve ondersteuning).

Programma

  • Afbakening openbare orde, -veiligheid en -gezondheid
  • Wettelijke grondslag
  • Aard van de te nemen maatregelen
  • Rechtsbescherming van de persoon t.o.v. wie een maatregel wordt genomen
  • Bevel - motivering en betekening
  • Ambtshalve uitvoering bij niet - naleving bevel
  • Financiering en terugvordering kosten ambtshalve uitvoering
  • Aansprakelijkheid gemeente - burgemeester - mandatarissen - personeel

Mevr. Annick Van Woensel, lokaal bestuur Heist-op-den-Berg, meldde over deze opleiding: "Zeer nuttige inhoud met een duidelijke structuur. De bevoegdheden en voorwaarden per wetsartikel worden overzichtelijk behandeld. De voorbeelden en inzichten vanuit de advocatenpraktijk zijn een meerwaarde."

 

Mr Thomas Beelen is advocaat aan de balie van Leuven bij het kantoor Beelen Advocaten. Hij is gespecialiseerd in het publiek recht, met een bijzondere focus op dienstverlening aan lokale besturen. Hij levert dagelijks bijstand inzake juridische advisering en procedures aan steden, gemeenten, autonome gemeentebedrijven en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.