Begraafplaatsen: juridisch, administratief en beleid


Het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging uit 2004 vertaald in een toekomstgericht funerair beleid
Opleiding Wetgeving en administratie 100123

Omschrijving

Veel begraafplaatsen worstelen met uiteenlopende knelpunten. Het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging uit 2004 vormt voor gemeenten een belangrijk aanknopingspunt om actief aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een toekomstgericht funerair beleid. Een onderwerp dat de komende decennia blijvend hoog op de agenda staat.

Ruimte is schaars. De vergrijzing zal de druk op de capaciteit enorm vergroten. Voor een efficiënt ruimtegebruik is een beleid nodig waardoor graven na verloop van tijd

opnieuw vrij komen. Het toekomstige beheer wordt in grote mate bepaald door de samenhang van de huidige kwaliteit van het ontwerp en aanleg van de begraafplaats. Een actuele en volledige begraafplaatsadministratie vormt daarbij het  vertrekpunt. In veel gemeenten is er nog geen actuele administratie en gebeurt de administratie nog handmatig; hierdoor is het moeilijk om toekomstplannen te maken. Inzicht in het beheer en de exploitatie is van belang om keuzes te kunnen maken over de behoefte en capaciteit op een begraafplaats, het behoud en heringebruikname van historisch waardevolle grafmonumenten, het ruimen van graven na de wettelijke grafrusttermijn en het aflopen van concessies, het toepassen van nieuwe begraafvormen en het in- of uitbreiden van een begraafplaats. Kostenbeheersing is mogelijk aan de hand van een beheervisie of beheerplan waarin relaties worden gelegd tussen de verschillende facetten van een begraafplaats zoals ligging, identiteit en de onderdelen/elementen.

Tijdens deze opleiding wordt ingegaan op al deze aspecten van begraafplaatsbeheer en maken we inzichtelijk op welke wijze een integraal funerair beleid tot stand komt en uitgevoerd kan worden. Rode draad daarbij vormt het decreet. Deze praktijkgerichte opleiding is bedoeld voor openbare besturen die vooruit willen kijken en zich willen voorbereiden op het toekomstig beheer en onderhoud van de begraafplaatsen. Er worden voorbeelden uit de praktijk aangehaald en er wordt ruimte gelaten voor vragen en interactie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot:

  • ambtenaren en medewerkers van lokale besturen of organisaties (steden, gemeenten) die betrokken zijn bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering van het begraafplaatsenbeheer (dienst Openbare Infrastructuur / Werken, dienst Burgerzaken)
  • personen die instaan voor de inrichting en organisatie van begraafplaatsen (bouwbedrijven, architecten, ...)

Programma

Knelpunten in beeld

Wij belichten de mogelijke knelpunten waar u op de begraafplaatsen mee te maken heeft of kunt krijgen. Is er op de begraafplaatsen bijvoorbeeld sprake van te hoge grondwaterstanden, heeft u een dreigend capaciteitsgebrek of is uw begraafplaatsadministratie niet op orde? Wellicht zijn er plannen voor centralisering van de begraafplaatsen of is het juist belangrijk dat er in de kernen wordt begraven maar ontbreekt het u aan een duidelijk beleid? Vanuit enerzijds een efficiënt ruimtegebruik en anderzijds de organisatie van het product lijkbezorging brengen we structuur aan in de knelpunten.

 

Oplossingen voor uw knelpunten

We zoomen gericht in op oplossingen voor uw knelpunten op het gebied van de begraafplaats. Daarbij gaan we aan de hand van de bepalingen uit het decreet nader in op welke wijze u vorm kunt geven aan een modern funerair beleid waarbij de gewenste kwaliteit van de begraafplaats en de organisatie van het product lijkbezorging in evenwicht worden gebracht met de toekomstige begraafcapaciteit en een gezond financieel/administratief beheer.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.