Klimaatbestendige en recreatieve inrichting van hemelwaterzones in bebouwde omgeving


Masterclass Klimaat 4: esthetische en recreatieve meerwaarde voor buffer- en infiltratiezones
Mixed Klassikaal Openbaar groenbeheer 200618

Introductie

Lokale overheden staan voor belangrijke uitdagingen inzake het duurzaam beheer van hemelwater op het openbaar domein: Hoe kan de noodzaak om hemelwater te bufferen, te laten infiltreren of vertraagd af te voeren niet alleen doelmatig, maar ook attractief voor de gemeenschap georganiseerd worden.

Herkent u zich als openbaar bestuur in volgende uitdagingen:

 • Wanneer nieuwe verhardingen worden aangelegd, moeten we voorzien in buffer- en infiltratiecapaciteit. Her en der worden wadi's of grotere waterbuffers aangelegd. Hoe kunnen we deze zones op een duurzame en attractieve manier inrichten, en op deze manier ook een voorbeeldfunctie vervullen voor de burgers, die eveneens geconfronteerd worden met de verplichte aanleg van wadi's op privaat domein ...
 • De burger is ook kritisch: het moet er netjes bij liggen (anders wordt het snel een sluikstort), maar hoe pakken we dit aan? Welke beplanting verdraagt zo'n sterk wisselende waterstanden, en is tegelijk visueel attractief ...
 • Wanneer we grotere waterbuffers aanleggen in de publieke ruimte, willen we deze ruimte in de mate van het mogelijke ook een recreatieve functie geven, zodat de schaarse openbare ruimte in bebouwde omgeving maximaal toegankelijk blijft voor de burger ...

Deze masterclass biedt een stevige ondersteuning bij het uittekenen van deze blauwe transitie. Er worden ineens ook heel wat concrete oplossingen voor deze vraagstukken aangebracht.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze masterclass hebt u een breed inzicht in hoe buffer- en infiltratiezones op een klimaatbestendige, duurzame en attractieve manier kunnen aangelegd en beheerd worden in bebouwde omgeving. Dankzij heel wat praktische voorbeelden en tips kan u met deze inzichten zeer concreet aan de slag.

Omschrijving

Deze masterclass wil beleidsverantwoordelijken en leidinggevenden van lokale besturen de nodige tools aanreiken om de hemelwaterzones in bebouwde omgeving duurzaam en attractief te gaan uittekenen en inrichten. En om tegelijkertijd het draagvlak hiervoor bij de burgers te borgen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • U bent beleidsverantwoordelijke, diensthoofd of beleidsmedewerker voor het openbaar domein bij een lokale overheid
 • U bent diensthoofd of leidinggevende  bij de groendienst of technische dienst van uw stad of gemeente
 • U bent ruimtelijk planner bij een studiebureau
 • U bent landschapsarchitect werkzaam in de publieke ruimte

Voorkennis

Als beleidsverantwoordelijke, leidinggevende of diensthoofd openbaar groen hebt u reeds een goed inzicht in de uitdagingen waar lokale besturen mee geconfronteerd worden bij toekomstige (her)aanleg en beheer van  hemelwaterzones in het openbaar domein.

Methodologie

Deze vormingssessie is opgebouwd uit een luik informatie waar in essentie de actuele kennis en innovatieve oplossingen worden aangebracht, maar ook de praktische implementatie wordt belicht. Een tweede luik bestaat telkens uit interactie waarbij concrete casussen aangereikt en besproken worden; hierbij is veel ruimte voor persoonlijke inbreng en reflectie.

Programma

 • natuurinrichtingstechnieken voor de buffer- en infiltratiezones
 • duurzame en attractieve beplanting
 • recreatieve toepassingen
  • opportuniteiten
  • praktische oplossingen
  • goede praktijkvoorbeelden
  • valkuilen
  • betrekken van de burger: informeren, sensibiliseren, enthousiasmeren
2020-618-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Leen Herrewyn ging na haar studies Groenmanagement aan de slag bij Regionaal Landschap Houtland in West-Vlaanderen. Zij specialiseerde zich in natuurinrichtingstechnieken, en is reeds 16 jaar Stafmedewerker Landschap en Poelen. Vanuit deze functie begeleidde zij reeds talrijke lokale besturen bij het implementeren van een ecologisch beheer van de publieke groene ruimte.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.