Duurzaam bodembeheer


Duurzaam bodemevenwicht is essentieel voor het openbaar groenbeheer van de toekomst
Opleiding Openbaar groenbeheer 170420

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding begrijpt u hoe de bodem in al zijn aspecten functioneert, en

begrijpt u de samenhang tussen fysische kenmerken van de bodem en biologische en chemische bodemvruchtbaarheid.

U bent in staat om de nodige bodemverbetering uit te voeren die leiden tot een duurzaam ecologisch evenwicht van de bodem en in de plantengroei.

U bent eveneens in staat om via beheersmaatregelen dit duurzaam ecologisch evenwicht te bestendigen in de tijd.

Introductie

Deze opleiding is de eerste module in het traject "Duurzaam beheer van Openbaar Groen".

Omschrijving

Onder druk van steeds strenger wordende regelgeving inzake milieunormen en beperking van pesticidengebruik, maar ook om tegemoet te komen aan de maatschappelijke tendensen waarbij ecologie en duurzaamheid een steeds prominenter plaats innemen bij het brede publiek, moeten we het groenbeheer fundamenteel anders aanpakken. Dit geldt zeker het openbare domein. Om in deze wijzigende context duurzaam groen en een efficiënt onkruidbeheer te kunnen realiseren, zal de kwaliteit van onze bodems een essentieel aandachtspunt moeten vormen. Deze opleiding wil hiervoor de inzichten en de goede praktijk aanleveren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • leidinggevenden van groendiensten, milieudiensten bij steden en gemeenten
 • ploegbazen groendiensten steden en gemeenten
 • leidinggevenden en ploegbazen sociale economie
 • studieburaeus, ontwerpers, landschapsarchitecten

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen toelatingsvoorwaarden.

Programma

Belangrijke begrippen rond bodemvruchtbaarheid

 • Grondsoorten en hun eigenschappen - bodemtextuur
 • Bodemstructuur
 • Bodemwater en bodemlucht: eigenschappen - functie - verhoudingen
 • Voedingselementen: nut - overmaat en tekort
 • pH of zuurtegraad
 • EC of zoutgehalte
 • CEC of adsorptiecomplex
 • Bodemleven
 • Mineralisatie en humificatie
 • Organische stof en humusgehalte

Bodemverbetering:

 • Belang van de bodemontleding
 • Bodemproblematieken en remediëring (# bodemverbeteraars)
 • Soorten compost (voor- en nadelen), toedienen van compost
 • pH-meting en -correctie (+ structurele maatregelen)
 • verbetering van de luchthuishouding
 • verbetering van de waterhuishouding

Bemesting:

 • soorten meststoffen
 • belang van de organische en organisch-minerale meststoffen
 • vermijden van milieuverontreiniging door nutriënten

Bodembewerking:

 • nut van bodembewerking vs nadelen van bodemverstoring
 • voor- en nadelen van kerende bodembewerking
 • voor- en nadelen van niet-kerende bodembewerking
 • relatie bodembewerking - onkruiddruk