Workshop minnelijke schikkingen en herstelvorderingen


Aan de slag met de vernieuwde handhavingsinstrumenten!
Opleiding Omgevingsrecht 190237

Introductie

Sedert 1 maart 2018 is het Decreet houdende handhaving van de omgevingsvergunning geïmplementeerd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Deze decreetswijziging heeft tot gevolg dat er meer nadruk wordt gelegd op de minnelijke handhaving. Dit heeft onder meer betrekking op de raadgeving, aanmaning, doch eveneens op het formele instrument van de minnelijke schikking. In de regelgeving is echter weinig terug te vinden omtrent de invulling en het gebruik van deze minnelijke schikking.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Omgevingsambtenaren besturen
  • medewerkers handhaving

Programma

In de workshop wordt stilgestaan bij de minnelijke schikking en de wijze waarop deze gebruikt kan worden. Zo kan de minnelijke schikking een belangrijk instrument zijn bij de uitvoering van het gemeentelijk handhavingsplan.

In deze workshop is er ruimte voor vragen en wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden dewelke er inmiddels zijn toelichting gegeven bij dit interessante nieuwe instrument.

Mr. Jo Van Lommel is vennoot binnen het kantoor GSJ Advocaten (www.gsj.be) en maakt er deel uit van de vakgroep rond administratief recht, milieurecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw die sinds 40 jaar actief is in deze materie en regelmatig optreden voor het Vlaamse Gewest, de provinciebesturen en de gemeentebesturen, alsook namens ondernemingen en particulieren. Binnen het kantoor heeft hij zich verder toegelegd op de handhaving o.m. in het kader van de ruimtelijke ordening.

Hij heeft een Masterdiploma Milieurecht en is lid van de redactieraad van de Nieuwsbrief van het Tijdschrift Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan o.m. omtrent het stakingsbevel.

"Een boeiende en interessante opleiding", Els Van RIllaer, gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur RO, Lokaal Toezichthouder Milieu

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.