Afbakening van terreinen en rooilijnen


Het wettelijk kader en de juridische gevolgen bij aanpassingen van de grenzen van onze wegen
Opleiding Omgevingsrecht 100218

Omschrijving

Onnauwkeurige eigendomsgrenzen leiden voortdurend tot conflictsituaties tussen de betrokken partijen.

Een tegensprekelijke afbakening vastgelegd in een degelijk plan kan hieraan verhelpen. Tussen particulieren kan een afpaling een oplossing bieden, bij de grens met openbare domeinen worden rooilijnen vastgesteld en verzameld in rooilijnplannen.

De grens met diverse wegen moet echter geregeld aangepast worden om tal van redenen: nieuwe en veiliger tracés, andere inplanning van aangrenzende percelen, ruilverkavelingen, ...

Hoe dit wettelijk verloopt en wat de juridische gevolgen zijn, wordt tijdens deze sessie uiteengezet.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich naar gemeenteambtenaren, medewerkers lokale besturen en openbare besturen met basiskennis openbaar wegenrecht.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming: 6u BIV

Programma

Inleiding: historiek situering en afbakening

Deel 1 - Definities en begrippen

 • soorten eigendommen
 • soorten wegen
 • rooilijn en rooilijnplan   
 • Diverse af te bakenen terreinen:
  • private eigendommen onderling
  • private eigendom en openbaar domein
  • private eigendom en privaat domein
  • domeingoederen onderling

Deel 2 - regelgeving en bevoegdheden

 • diversiteit in regelgeving - van lokale gebruiken tot de Vlaamse codex ruimtelijke ordening
 • diversiteit in bevoegdheden
 • diversiteit in aanpak

Deel 3 - betwistingen en bewijzen

 • Betwistingen en bewijzen rond deze eigendomsgrenzen
 • vergoedingsmogelijkheden

Besluit

Rudi Claeys is jurist, en heeft zich gespecialiseerd in bouw- en technische verzekeringen, en in de wetgeving rond overheidsopdrachten. Hij verzorgde al meerdere interne en open opleidingen voor ESCALA en staat ook in voor adviesverlening bij praktische uitwerkingen van overheidsopdrachten.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.