Basiscursus omgevingsrecht: algemeen overzicht milieurecht


Praktische basisinzichten milieureglementering
Opleiding Milieu 070639

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U heeft een basiskennis betreffende milieu.

Introductie

Het milieu krijgt meer en meer aandacht. Milieurecht wordt dan ook steeds belangrijker, maar tegelijkertijd ook alsmaar complexer. Tijdens uw dagelijkse bezigheden wordt u geconfronteerd met diverse aspecten van het milieurecht, zowel in contacten met burgers als in uw professionele omgeving zoals b.v. klachten i.v.m. milieuovertredingen of milieuhinder. Bij ernstige inbreuken wordt er proces-verbaal opgesteld.

Wie ziet nog het bos door de bomen? Het doorgronden van de structuur en relaties tussen de diverse milieuwetten is geen eenvoudige zaak.

De milieuvergunning werd samen met de stedenbouwkundige vergunning, vegetatiewijzingen en kleinhandelsactiviteiten geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Specialisten inzake ruimtelijke ordening zullen dus ook een basiskennis kunnen gebruiken van het milieurecht.

Heel wat ambtenaren zijn gebaat bij praktische basisinzichten in de materie. Als u inzicht hebt in de algemene theorie en de praktijk van het milieurecht kan u een eerste belangrijke bijdrage leveren tot de informatieverstrekking. Het is niet de bedoeling u op te leiden tot specialist milieurecht, maar u de kans te geven praktische basisinzichten te verwerven door het volgen van deze opleiding.

Deze opleiding zal u in staat stellen op een correcte manier algemene informatie te verstrekken bij concrete vragen over milieureglementering en de mensen op weg te helpen naar de juiste diensten. Ook wie al thuis is in een bepaald deelaspect van het milieurecht, maar graag een ruimere bagage verwerft kan in deze opleiding terecht.

Vanuit de praktijkervaring van de docent werd dit programma uitgewerkt.

Tijdens iedere sessie kan specifiek ingegaan worden op de praktijkproblemen en vragen waarmee u geconfronteerd wordt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De basiscursus is bedoeld voor medewerkers openbare besturen en instellingen, social profit instellingen, sociale economie, politiediensten, verenigingen die in hun huidige functie geconfronteerd worden met de milieuproblematiek en willen fungeren als (eerste) aanspreekpunt voor milieuvragen.

Programma

 • Algemene inleiding:
  • Overzicht verschillende reglementeringen
  • Bestuurlijke organisatie en adviesorganen
  • Bedrijfsinterne milieuzorg
 • Algemene milieuwetgeving:
  • DABM (Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid)
  • Omgevingsvergunningsdecreet en -besluit (nieuwe procedures omgevingsvergunning)
  • Indelingslijst van hinderlijke inrichtingen (melding- of vergunningsplichtige inrichtingen)
  • Lijst van de Vlaamse en provinciale projecten
  • Na te leven milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen (VLAREM II)
  • Bijstelling van de voorwaarden, voorwerp en duur van de omgevingsvergunning
  • Milieuhandhavingsdecreet (toezicht)
 • Sectorale milieuwetgeving:
  • Natuur, Bos (natuurdecreet, Instandhoudingsdoelstellingen)
  • Water (Decreet Integraal Waterbeleid)
  • Bodem (VLAREBO)
  • Afval, materialen (Materialendrecreet, VLAREMA)
  • Mest (mestdecreet)
  • ...

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 25/11/2020 09:30 12:30
woensdag 25/11/2020 13:30 16:30
woensdag 02/12/2020 09:30 12:30
woensdag 02/12/2020 13:30 16:30
woensdag 09/12/2020 09:30 12:30
woensdag 09/12/2020 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Bedrijvencentrum Waasland
 • Industriepark-West 75
 • 9100 Sint-Niklaas
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Charlotte Vancoillie is omgevingsambtenaar bij de dienst Natuur- en Milieuvergunningen van de provincie Oost-Vlaanderen. Zij adviseert omgevingsvergunningsaanvragen in eerste aanleg en beroepen die ingediend worden tegen beslissingen van gemeenten. Ze maakt tevens deel uit van de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Vanuit het vergunningenbeleid komt ze in aanraking met diverse administratieve overheden. Andere raakvlakken zijn ruimtelijke ordening, afvalwetgeving, mestdecreet, natuurbeleid, ed... Ze doceert vooral interactief en praktijkgericht over de vergunningenplicht en de daaraan gekoppelde na te leven milieuvoorwaarden.