Mijn cliënt en ik, een samenwerkend team


Hoe u samen met uw cliënt in co-creatie tot een gedragen afspraak / oplossing komt.
Opleiding Maatschappelijke Topic 220145

Introductie

Hoe stuurt u mensen aan zonder dwang uit te oefenen?

Hoe voorkomt u dat u als begeleider onbedoeld de rem zet op de stappen die uw cliënt dient te nemen?

Werken met mensen is vaak een complex gegeven en soms loopt het niet lekker. Er zijn frustraties, weerstanden, tegenovergestelde belangen, andere visies, verschillende verwachtigen …

Toch hebben we vaak samen doelstellingen te behalen en is het niet altijd zo eenvoudig om de ander mee te krijgen, vooral als het ingewikkeld wordt. Tijdens deze tweedaagse training leert u op een zo effeciënt mogelijke manier, tot een gedragen resultaat te komen met uw cliënt, ondanks alle mogelijke achterstanden en belemmeringen.

Omschrijving

We gaan aan de slag met een beschrijvende methode die u leert navigeren doorheen de sociale complexiteit die zich vaak voordoet tijdens gesprekken en in interactie met mensen. Dit kompas geeft u de flexibiliteit om te ageren op wat zich aandient en beschrijft wat u te doen hebt afhankelijk van de context en de complexiteit. Hierdoor weet u makkelijker wat de volgende stap is die u moet zetten in een gesprek, vooral als het moeilijk gaat. Hoe u zich gedraagt is immers mede bepalend voor de reactie van de ander en dus ook voor het resultaat in de samenwerking of het behalen van de vooropgestelde doelen.

De sleutel van deze methode is bewustzijn. U leert uw cliënt en uzelf bewust  observeren waardooru kunt bijsturen. U leert anders kijken naar weerstanden en hoe deze net te gebruiken als middel tot verbinding. U begrijpt beter waarom een cliënt reageert zoals die reageert. U krijgt zicht in hoe ons brein werkt, hoe stress ontstaat en hoe dit de verbinding in de weg staat. Hierdoor ontstaat er een evenwicht tussen de relatie en de inhoud, tussen engagement en steunen vs aansturen en kordaat handelen.

Zo maximaliseert u ook het bewustzijn van de cliënt en diens keuze. Waardoor deze voluit bewust leert kiezen met aanvaarding van alle gevolgen die daarbij horen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Maatschappelijk werkers in OCMW's, CAW's, mutualiteiten, ziekenhuizen, politie, sociale huisvestingsdiensten. Zorgverleners, agogen, trajectbegeleiders, ... Kortom elke professional die op zoek is naar een manier van werken, die helder is op de inhoud en tegelijk zacht op de mens waardoor impactvolle stappen mogelijk worden.

Methodologie

U krijgt een beschrijvende methode aangeleerd die kan dienen als kapstok waar alle andere geleerde gesprekstechnieken aan kunnen worden ophangen.

We werken vanuit dialoog en interactie. Via inbreng van casussen en eigen ervaringen leren we ook van elkaar.

Programma

Dag 1

  • Denkfouten die in de weg staan bij het begeleiden van mensen
  • Weerstanden en wat ze ons kunnen vertellen
  • Een duidelijk kader als vertrekpunt schept veiligheid en bakent het speelveld af
  • Inzicht krijgen in het engagement en de ontwikkelingsfasen van de cliënt
  • Het pad dat u als begeleider te bewandelen hebt om te komen tot gedragen afspraken

Dag 2

  • Een evenwicht vinden tussen relatie en inhoud, tussen engagement en steunen vs. aansturen en kordaat handelen
  • Op een bewuste manier de regie behouden van elk gesprek en flexibel bijsturen waar nodig
  • Waarop moet u zich richten om de ontwikkeling en de prestaties van uw cliënt te stimuleren, bij te sturen en te ondersteunen?
  • Welke rollen kunt u opnemen en welk gedrag moet u stellen om te komen tot effectieve interventies en een gedragen eindresultaat?
  • Uw cliënt helpen bewegen naar het nemen van bewustere keuzes en verantwoordelijkheid

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.