Sociale wetgeving in de praktijk!


Sociale wetgeving vertaald naar de praktijk van elke dag.
Opleiding HRM 140840

Introductie

 • Wilt u ook de finesses leren over het sociaal recht en payroll?
 • Wenst u het aanspreekpunt te zijn om met kennis van zaken ook een antwoord te bieden op complexe vragen?
 • Wenst u geen droge theorie, maar vooral praktische toepassingen?

Schrijf u dan in deze cursus in!

Goed om weten!

De Vlaamse opleidingscommissie heeft geoordeeld dat de opleiding 'Sociale wetgeving in de praktijk' georganiseerd door Skilliant voldoet aan de criteria arbeidsmarktgerichtheid.

De opleiding werd geregistreerd in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives. Dit betekent dat de opleiding recht geeft op volgende maatregelen:

Opleidingsverlof en Opleidingscheques.

Voor het opleidingsverlof moeten er aanwezigheidsattesten digitaal opgeladen worden in het WSE loket. Volgend nummer dient op de attesten vermeld te worden: ODB-1002571.

https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof

Omschrijving

1. Praktisch toepasbare theorie

Hoewel we ons beperken tot het strikte minimum om uw toepasbare kennis dag na dag daadwerkelijk te kunnen inzetten, gaan we toch voor voldoende kwaliteit en diepgang.

2. Tot de essentie herleid

Medewerkers verwachten van een HR-verantwoordelijke of -medewerker een uitgebreide én praktische kennis over personeelsbeleid, payroll én sociale wetgeving. Wij geven u de essentie mee.

3. Eigen ervaring centraal

Deze opleiding zal u niet alleen een heropfrissing geven van een aantal wettelijke elementen maar ook diepgaander inzoomen op bepaalde deelaspecten die momenteel actueel zijn óf voor u van bijzonder belang. U zult in de mogelijkheid zijn om te blijven stil te staan bij uw eigen ervaring en actuele kennis.

4. Praktijksprekers

De docenten spreken niet enkel vanuit theorie, of toch niet vanuit een academische ingesteldheid. Wat essentieel is, is uw praktische kennis verhogen. De droge, theoretische inzichten m.b.t. arbeidsrecht, sociale wetgeving en payroll worden vertaald naar de impact voor de praktijk van elke dag.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • HR-managers, directeurs P&O, HR-verantwoordelijken, personeelsverantwoordelijken
 • HR-business partners, HR-officers
 • Payrollsadministrators
 • Adviseurs mbt personeelszaken, HR-consultants

Voorkennis

Voorkennis van sociale wetgeving is niet vereist maar aangeraden.

Bijkomende info

De Vlaamse opleidingscommissie heeft geoordeeld dat de opleiding 'Sociale wetgeving in de praktijk' georganiseerd door Skilliant voldoet aan de criteria arbeidsmarktgerichtheid.

De opleiding werd geregistreerd in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives. Dit betekent dat de opleiding recht geeft op volgende maatregelen:

Opleidingsverlof en Opleidingscheques.

Voor het opleidingsverlof moeten er aanwezigheidsattesten digitaal opgeladen worden in het WSE loket. Volgend nummer dient op de attesten vermeld te worden: ODB-1002571.

https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof

Methodologie

 • Er is een mix van theorie en praktijk wanneer nodig om de praktijkvoorbeelden en cases te kunnen uitwerken
 • Vooral de cases van de deelnemers zelf kunnen dienen als exemplarisch materiaal
 • Oefeningen worden in groep aangepakt
 • Er zijn geen testen of examens voorzien. De resultaatsverbintenis ligt hem in de praktische vertaalslag en praktische bruikbaarheid voor alle deelnemers
sociale-wetgeving-3-4_2014-840.jpg

Programma

Deel 1: ARBEIDSRECHT (5 sessies)

In deze praktische en pragmatische opleiding 'Sociale wetgeving' neemt het vak 'Arbeidsrecht' een centrale plaats in. In feite levert dit vak de theoretische onderbouw van een groot deel van deze opleiding. Het is dan ook evident dat de deelnemer die de functie van HR-verantwoordelijke, -officer of -businesspartner heeft, over een gedegen en actuele kennis van het arbeidsrecht beschikt en deze kennis ook in de praktijk kan toepassen.

U leert:

 • De basisregels i.v.m. het selecteren, aanwerven en onthaal van personeel kennen.
 • De basisregels m.b.t. reglementering en procedures bij de aanwerving van werknemers van zowel Belgische als vreemde nationaliteit kennen.
 • Wetgeving en reglementering i.v.m. het sluiten van arbeidsovereenkomsten (omtrent aard, rechtsbronnen, formules, vorm, rechten en plichten van werkgever en werknemer) toepassen.
 • De diverse soorten en vormen van arbeidsovereenkomsten (ook de bijzondere en aanverwante statuten) opsommen en de mogelijkheden ervan weergeven.
 • Nauwkeurig weergeven welke elementen deel uitmaken van de inhoud van een arbeidsovereenkomst en welke formaliteiten daarbij moeten vervuld worden.
 • De reglementering m.b.t. het beëindigen van een arbeidsovereenkomst kunnen toepassen.

Deel 2: WELZIJNSWETGEVING, ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN (2 sessies)

Binnen elke onderneming waar personeel tewerkgesteld is, komen vraagstukken met betrekkening tot het welzijn van de werknemers frequent aan bod. U leert de verplichtingen van de werkgevers kennen:

 • Arbeidsveiligheid
 • Gezondheid
 • Psychosociale belasting
 • Ergonomie
 • Arbeidshygiëne
 • Verfraaiing van de werkplaats
 • Intern leefmilieu
 • Pesten, agressie en OSGW

Deel 3: RSZ-WETGEVING (1 sessie)

Komen aan bod:

 • Berekeningsbasis van de bijdragen
 • Begrip loon inzake sociale zekerheid
 • Wat is geen loon?
 • Betaling der bijdragen
 • RSZ-bijdragen per categorieën van werknemers
 • Vermindering der bijdragen (toepassingsgebieden, voorwaarden)
 • Sancties, burgerlijke strafsancties
 • Frauduleuze praktijken

Deel 4: JAARLIJKSE VAKANTIE (1 sessie)

U leert de wetgeving op de jaarlijkse vakantie voor arbeiders en bedienden beheersen.

Op basis van deze wetgeving kunt u efficiënt de correcte berekening van de respectievelijke bedragen uitvoeren.

Komen aan bod:

 • Jaarlijkse vakantie voor arbeiders
 • Jaarlijkse vakantie voor bedienden
 • Vakantiegeld voor jeugdige en oudere arbeiders en bedienden
 • Bijzondere gevallen

Deel 5: ZIEKTE/INVALIDITEIT EN SOCIALE BIJSTAND (1 sessie)

Komen aan bod:

 • Gezondheidszorg: de terugbetaling voor loontrekkenden
 • De ziekte-uitkeringen: algemene regeling loontrekkenden

Deel 6: VERZEKERINGEN (1 sessie)

Komen aan bod:

 • Verzekering arbeidsongevallen, waarborgen, bijzonderheden
 • Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandsverzekering
 • Andere: reisverzekering, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, alle bouwplaatsrisico's, verzekeringen voor specifiek sectoren

Deel 7: LOON EN LOONBEREKENING (2 sessies)

U leert:

 • De volledige berekening van alle elementen die te maken hebben met betaling van lonen, bezoldigingen of vergoedingen aan een personeelslid snel en efficiënt uitvoeren.
 • De basisbegrippen i.v.m. fiscaliteit kennen en hanteren.
 • De berekeningen i.v.m. al deze belastingen efficiënt uitvoeren.

Deel 8: PENSIOENEN (2 sessies)

U leert:

 • Een pensioenaanvraag begeleiden en tevens weten welke rechten en plichten er zijn voor de (toekomstig) gepensioneerde.
 • Vanuit de meest diverse beroepsloopbaansituaties en gezinstoestanden het werknemerspensioen berekenen.
 • Vanuit de meest diverse beroepsloopbaansituaties en gezinstoestanden het pensioen voor de zelfstandige berekenen.
 • De verschillende pensioenpijlers.

Deel 9: GROEIPAKKET (1 sessie)

Deel 10: WERKLOOSHEID (2 sessies)

Komen aan bod:

 • Weten wie en in welke omstandigheden recht heeft op werkloosheidsuitkering
 • De procedures in geval van uitsluiting, sancties en beroep
 • Toepassing van de bestaande wetgeving i.v.m. SWT, loopbaanonderbreking, ...
 • Behandeling van de belangrijke items uit de werkloosheidsverzekeringswetgeving
 • Wetgeving met raakvlakken tot werkloosheidsreglementering

Deel 11: INTERNATIONALE TEWERKSTELLING (1 sessie)

Internationale tewerkstelling is niet meer weg te denken uit de dagelijkse werking van elke personeelsdienst. Belgische werknemers hebben opdrachten in buitenland, buitenlandse werknemers komen werken in België. Waarmee moet rekening worden gehouden op vlak van:

 • Sociale zekerheid
 • Arbeidsrecht
 • Fiscaliteit

Er wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de verplichtingen met betrekking tot werken met buitenlandse onderaannemers op de werkvloer.

Deel 12: SPECIALE TOPICS (1 sessie)

Bepaalde onderdelen van een bestaande module worden gedetailleerder behandeld.

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Getuigschrift

Aan deze opleiding zijn geen examens verbonden. De deelnemers die de volledige cyclus volgen en regelmatig aanwezig zijn op de sessies, bekomen een certificaat van deelname.

Alle docenten zijn vakspecialisten met jarenlange praktijkervaring:

 • Dirk Durivet, sedert vele jaren adviseur sociale wetgeving voor KMO bij de dienstenorganisatie Liantis
 • Jan Vrielynck, arbeidsgeneesheer, diensthoofd bij de arbeidsgeneeskundige dienst Liantis
 • Annelies Legein, HR-experte Besox
 • Mark Durivet, business Analist bij Liantis
 • Kristel Bultinck, KidsLife Liantis
 • Lieven Goossens, Legal manager international HR, Vandelanotte
 • Ziggy Duquet, expert pensioenwetgeving en HR-coördinator
 • Kirste Blommaert, RVA, expert werkloosheidswetgeving
 • Stefan Denayer, is zaakvoerder van Pragmats BVBA en heeft als "hard" HR consultant een heldere en pragmatische kijk op sociaal juridische issues

"Doordat ik werkzaam ben in HR en een vooropleiding personeelswerk heb gehad, had ik voldoende achtergrond om aan deze cursus deel te nemen. De verschillende lesgevers zijn werkzaam in het werkveld en weten bijgevolg goed de theorie te toetsen aan de realiteit. Het was een verrijking om bij alle topics nog eens stil te staan en de moeilijkheden te kunnen navragen vanuit de praktijk."

Eveline Pattyn, HR Officer bij Vandelanotte

"De opleiding is een A-Z opleiding met een focus op de basis en biedt de mogelijkheid om op een interactieve wijze dieper in te gaan op (actuele) onderwerpen.

Aan te raden voor (startende) HR-medewerkers die graag op korte tijd een stevige basis aanleggen om onmiddellijk toe te passen in de praktijk."

Melanie Balcaen, Finance & HR Support Pharma.be

"Na mijn studie 'bachelor in het sociaal werk' is dit mijn eerste werkervaring. De opleiding was dan ook een evidente keuze om de basiskennis op te frissen en te beheersen. De cursus heeft mij veel nieuwe informatie kunnen verschaffen die zeker van toepassing is in deze sector. De opleiding is zowel geschikt voor personen die geen kennis hebben over de sociale wetgeving als voor personen die deze wensen op te frissen. Aangezien de wetgeving voortdurend in beweging is, kan ik deze opleiding zeker aanbevelen. Zeer aangename lesgevers waar je steeds bij terecht kan voor vragen."

Glenna De Naeyer, personeelsdienst van Denderland-Martin en Röchling Automotive Gijzegem

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.