Projectmanagement voor de publieke sector en social profit


Veranderingen doorvoeren, voordelen maximeren en risico's beheren

Introductie

Deze training is bedoeld om te komen tot een efficiëntere en effectievere projectmatige werking:

 • Meer en langer nadenken bij de opstart van projecten over nut, meerwaarde, scope, doelstellingen en kosten-baten
 • Uitvoering en rapportering via vaste vormen laten verlopen
 • Verantwoordelijkheden van projectmanager en opdrachtgever duidelijk definiëren
 • Doelstellingen, scope en beoogde resultaten scherper aflijnen
 • Projecten tussentijds opvolgen en evalueren
 • Projecten in elke fase van het project durven stopzetten

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Doelstellingen:

 • Basisinzichten verschaffen in de principes van projectmanagement
 • Algemeen inzicht verschaffen in instrumenten voor het opstarten, beheren en evalueren van projecten. Toelichten van zowel diverse managementaspecten en sociale vaardigheden als de domein-technische inhoud van projectwerking a.d.h.v. concrete praktijkvoorbeelden/cases en stressvolle situaties
 • Reflectie over zichzelf en het eigen gedrag

Omschrijving

Projectmanagement gaat in se om drie elementen: veranderingen doorvoeren, voordelen maximeren en risico's beheren. Programma's of projecten ontstaan vanuit een nood aan het herdenken van de organisatie om de vereiste performantie te bereiken. De nood komt voort uit allerlei externe en interne veranderingsfactoren (technologie, leveranciers, klanten, wetgeving, economische druk, ...). De hoofddoelstelling van projectmanagement is het vinden van het juiste evenwicht tussen het creëren van verandering en het beheren van de lopende operaties.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Projectmedewerkers, beginnende projectleiders, stafmedewerkers, leidinggevenden uit overheden of publieke instellingen

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor het functiecomplement door de FOD Volksgezondheid.

Programma

 • Projectwerking (wat is een project, project portfolio, PMO, voordelen, rollen en verantwoordelijkheden, kritische succes- en faalfactoren, projectlevenscyclus)
 • Doeltreffend projectmanagement:
  • Voordelen
  • Aanpak:
   • Mijlpalenplan
   • Mijlpalen Verantwoordelijkheidsschema
   • Activiteitenplan
   • Activiteiten Verantwoordelijkheidsschema
   • Voortgangscontrole
   • Evaluatie
 • Toelichting bij de levenscyclus van een concreet project (bijv. 'ISO 14001- gecertificeerd MMS'):
  • Kwalificatiefase
  • Planningsfase
  • Realisatiefase
  • Afsluitingsfase

Bij de bespreking van de verschillende fases, komen diverse concepten en begrippen aan bod:

  • Opstart, projectcharter, PID, communicatieplan, projectcommunicatie, projectbudget, risicoregister, risicomanagement, kwaliteitsbewaking, documentatie, veranderingsbeheer, meeting management, status reporting, opvolgen knelpunten en actielijst, issuemanagement, escalatieprocedure, evaluatie (dashboard), value realisatie, ...
  • Begrippen en concepten worden steeds toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden, eigen casussen, enz.
 • Veranderingsmanagement als hefboom bij het creëren van het nodige draagvlak en eigenaarschap voor verandering in de organisatie. De aanpak is opgebouwd uit vier overzichtelijke componenten:
  • Creëren van een visie en veranderingsstrategie
  • Installeren van een gepast veranderingsleiderschap
  • Analyse van belanghebbende partijen (stakeholderanalyse) en gestructureerdwerken met doelgroepen
  • Gestructureerde aanpak van veranderingscommunicatie
  • Opleiding/Coaching
  • Geïntegreerd project- en programmamanagement
 • Bij de bespreking van 'veranderingsmanagement', komen diverse concepten en begrippen aan bod:
  • Veranderingsvisie, 'change readiness', opbouwen van een team, organisatiedesign, opbouwen cultuur, ...
  • Begrippen en concepten worden steeds toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden, eigen casussen, enz.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.