Sociale huur: conformiteit & premiebeleid

Opleiding Wetgeving en administratie 190272
NIEUW

Introductie

U kan deze module zien als een vervolg op de twee eerste modules: basis huurdecreet en basis sociale huur. Deze module kan echter zeker ook apart worden gevolgd.

Deze keer wordt er dieper ingegaan op de zogenaamde 'conformiteit' van de woning, het 'technisch verslag' en het bijhorende 'premiebeleid' .

Omschrijving

Context:

In 2009 legde de Vlaamse overheid samen met de sociale partners en het georganiseerde middenveld concrete doelstellingen vast voor het strategisch plan ‘Vlaanderen in Actie’ in het ‘Pact 2020’.

Twee doelstellingen uit het pact 2020 hebben rechtstreeks betrekking op de kwaliteit en energiezuinigheid van het bestaand woningbestand:

In 2020 is er een duidelijk resultaat merkbaar van een intensieve bestrijding van armoede en sociale uitsluiting op meerdere gebieden. Die inspanningen resulteren o.m. op het vlak van huisvesting in een substantiële verhoging van de woningkwaliteit in 2020 door halvering t.a.v. 2006 van het aandeel van de bevolking dat een woning betrekt met twee of meer structurele gebreken en/of een gebrek aan basiscomfort.

Het conformiteitsattest kan hiervoor één van de tools zijn om de structurele gebreken te verminderen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor diensthoofden en hun onderhoudstechnici bevoegd voor het conform en optimaal houden van sociale huurwoningen. Vooral medewerkers van woningmaatschappijen en sociale verhuurkantoren hebben baat bij deze vorming.

Andere geïnteresseerden in het leerthema zijn evenzeer welkom.

We denken hier in het bijzonder aan maatschappelijk werkers en andere medewerkers van lokale besturen, OCMW, CAW, SVK's en sociale woningmaatschappijen, enz.   

Methodologie

Deze opleiding is een evenwichtige mix van noodzakelijke kennisoverdracht èn interactie met vraagstelling door de deelnemers.

Bovendien werkt de docente uitgebreid met praktische casussen aangebracht door de deelnemers of haarzelf.

Via interactie met de deelnemers wil de docente uw kennis verruimen rond het conformiteitsattest en het premiebeleid.

Het doel van deze voormiddag is om praktisch toepasbare een inzichten te bekomen in deze maatregelingen. Tevens willen we stil staan bij het aangereikte premiebeleid en de verwachtingen/beperkingen voor eigenaars /huurders in kaart brengen.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na deze leersessie kent u uitgebreid de voorwaarden van woningconformiteit evenals hoe een technisch verslag wordt opgesteld en beoordeeld.

Daarenboven wordt het premiebeleid bijhorend aan de conformiteit duidelijk.

Programma

Het conformiteitsattest kan één van de tools zijn om de structurele gebreken in woningen te verminderen.

 • Context van de woonkwaliteit in Vlaanderen
 • Wat is een conformiteitsattest?
 • Wegwijs in het technische verslag voor aanvraag conformiteit?
 • Wat is het belang van een conformiteitsattest?
 • Hoe kan met een conformiteitsattest aanvragen?

In 2020 worden meerder energiezuinige maatregelingen opgenomen in woningen.

Dit resulteert in een aanpassing in het premiebeleid:

 • Woningkwaliteit in Vlaanderen via stimulerend beleid via diverse premiestelsels
 • Beleidsveld energie: welke acties zijn ondernomen in functie van Pact 2020?
 • Overzicht van het premiestelsel
 • Overzicht van de verschillende premies
 • Aanvraagprocedures rond de aanvragen
 • Projecten ter verbetering van de woningkwaliteit op lokaal niveau in functie van energiezuinige maatregelingen