Openbaarheid van bestuur en inzagerecht


Wat betekent openbaarheid van bestuur voor u als overheid in de praktijk?
Webinar Wetgeving en administratie 180023

Introductie

Deze opleiding houdt ook rekening met de wijzigingen naar aanleiding van het nieuw Bestuursdecreet!

Openbaarheid van bestuur is een boeiend en in de praktijk ook belangrijk thema binnen het administratief recht. Hoewel het decreet van 26 maart 2004 m.b.t. de openbaarheid van bestuur niet overdreven omvangrijk is, stellen er zich toch heel wat problemen bij de toepassing ervan in de praktijk.  

Het decreet is niet op alle punten even duidelijk. Bovendien staat het decreet niet op zich. Er dient rekening gehouden te worden met internationale, Europeesrechtelijke en grondwettelijke bepalingen die de openbaarheid van bestuur mee vorm geven. Bovendien dient vaak ook rekening gehouden te worden met andere interne wetgevende normen. Daarnaast bestaat er ook een uitgebreide rechtspraak die tot stand gekomen is in de schoot van de beroepsinstantie voor de openbaarheid (alsook, maar in mindere mate, in de rechtspraak van de Raad van State).

Op een voor niet-juristen toegankelijke wijze worden in deze opleiding de diverse aspecten van de openbaarheidsregeling uiteengezet aan de hand van diverse praktijkgevallen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers overheden

Programma

1. Inleiding

 • Doel
 • Vormen
 • Wettelijk kader
 • Minimumregeling
 • Verhouding andere openbaarheidsregelingen

2. Passieve openbaarheid

 • Rechten, plichten, geboden
  • Recht op inzage

& Inzagerecht gemeenteraadsleden

  • Recht op uitleg
  • Recht op afschrift
  • Recht op verbetering of aanvulling
  • Plicht tot behulpzaamheid
 • Personeel toepassingsgebied: op wie is de openbaarheidsregeling van toepassing?
  • Materieel toepassingsgebied: wat is openbaar?
   • Bestuursdocument
   • Bestaand document
   • Waarover men beschikt
   • Gematerialiseerd
   • Herkomst
   • (Milieu)informatie
  • Beperkingen van de openbaarheid: Bespreking diverse uitzonderingsgronden
   • Principe
   • Uitzonderingen
   • Soorten uitzonderingen
   • Matiging van de uitzonderingen
  • Procedurele aspecten
   • Indienen van de aanvraag
   • Behandelen van de aanvraag (wie/wat/waar/wanneer/hoe)
   • De beslissing
   • Uitvoering van de beslissing
   • Beroep tegen de beslissing

  3. Actieve openbaarheid

  • Informeren (voorlichten) - vermeldingen
  • Communicatieambtenaar

  Reiner Tijs is advocaat-vennoot bij FORUM ADVOCATEN (www.forumadvocaten.be). Hij is master in de rechten, master in business law en volgde met succes de opleiding tot milieucoördinator. Zijn voorkeurmaterie is het administratief recht. Hij doceert de vakken administratef recht, ruimtelijke ordenings- en milieurecht en Europees recht aan de afdeling rechtspraktijk van CVO Antwerpen. Voor Escala verzorgt hij diverse opleidingen zoals 'Basis administratief recht', 'Motivering van bestuurshandelingen', 'Onteigeningsrecht'. Als advocaat is hij vertrouwd met de werking van diverse administratieve overheden.

  Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
  Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.