Het Decreet Begraafplaatsen en Lijkbezorging: het lokale beleid


Overlijden, begraafplaats en lijkbezorging, een aparte juridische regelgeving
Webinar Wetgeving en administratie 220228

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Het decreet begraafplaatsen en lijkbezorging en de toekomstplannen in dit wetgevende kader, kennen voor u geen geheimen meer.

Omschrijving

Het Decreet op de Begraafplaatsen en Lijkbezorging van 16/1/2004 kende doorheen de jaren diverse wijzigingen, waarbij tegemoet werd gekomen aan actuele trends en ontwikkelingen wat betreft begraafplaatsen en lijkbezorging.

Waar het de nabestaanden zijn die beslissen hoe de uitvaart georganiseerd wordt en het de uitvaartondernemer is die daarin een leidende rol neemt, kan men nooit om de tussenkomst van de lokale overheid heen.

Het Decreet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten laten immers een grote verantwoordelijkheid en autonomie aan de lokale overheden over wat bv. de inrichting en het beheer van begraafplaatsen en crematoria betreft en het verlenen van concessies. In het algemeen wordt aan de lokale overheid een taak van toezicht toebedeeld, niet in het minst nu het ook de lokale overheden zijn die instaan voor de verwerking van de aangifte van overlijden, het opmaken van de navenante aktes en het verlenen van een toestemming tot begraven of crematie.

Het is aan de lokale overheden om hun plaatselijke reglementen op te maken of aan te passen in overeenstemming met de bepalingen van het Decreet op de Begraafplaatsen en Lijkbezorging, en eveneens in te spelen op actuele trends en ontwikkelingen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor ambtenaren van lokale besturen werkzaam in de diensten begraafplaatsen en lijkbezorging. Andere geïnteresseerden evenzeer welkom.

Methodologie

Een werkbare mix van kennisoverdracht en interactie tussen de deelnemers onderling en met de docent.

Onze docent wil aan de hand van een bespreking van de regelgeving bij alle gemeentelijke taken, tussenkomsten of verantwoordelijkheden in het kader van de begraafplaatsen en de lijkbezorging stilstaan, met aandacht voor enkele pijnpunten alsook de ontwikkelingen die in de nabije toekomst mogen verwacht worden.  

De Vlaamse overheid wil immers nog binnen de huidige legislatuur overgaan tot een actualisering van de regelgeving op de begraafplaatsen en lijkbezorging, en maakte hieromtrent reeds een ontwerpnota op.

Tevens wordt stilgestaan bij de taken en verantwoordelijkheden van de andere betrokkenen in het kader van de lijkbezorging, in het bijzonder de uitvaartondernemer en de nabestaanden, en hoe de gemeente zich ten opzichte van deze partijen verhoudt.

Programma

  • Het ‘Decreet  Begraafplaatsen en Lijkbezorging’
  • Het lokale beleid en reglementen
  • Taken van de lokale overheid
  • Taak van toezicht van de lokale overheid
  • De plaatselijke reglementen
  • Actuele trends en ontwikkelingen
  • Uw vragen
  • Varia

Mr. Stijn Timmerman (°1983) is advocaat en tevens zoon van een uitvaartondernemer. Zijn interesse voor het uitvaartrecht is dus vanzelfsprekend. Hij is sinds 2010 de vaste juridische raadgever van de uitvaartsector (thans voor de Uitvaartunie Vlaanderen, beroepsvereniging van alle Vlaamse uitvaartondernemers), alsook docent Recht in de opleiding "Begrafenisondernemer" bij SYNTRA WEST. Hij is tevens auteur van het boek "Vlaams Uitvaartrecht", uitgegeven bij UGA.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.