De praktijk van de GAS-wet en overlast


Gemeentelijke administratieve sancties. Overlastboetes,... uiterst actueel
Webinar Wetgeving en administratie 200633

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U leert de GAS-wetgeving en de daarmee verband houdende overlastboetes grondig kennen.

Via de ervaren praktijkdocente en haar talloze cases leert u daarnaast ook de finesses van de praktische toepassing en procedures kennen. Zo krijgt u een totaalschets van de gemeentelijke administratieve sancties.

Omschrijving

Overlast ... het blijft bijzonder actueel. Zeker in tijden van pandemie en maatschappelijke onzekerheid. Vandaar deze grondige opleiding omtrent de G.A.S., de gemeentelijke administratieve sancties.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich onder andere naar:

 • directe leidinggevenden van de ambtenaren/contractuelen die de GAS-wetgeving toepassen of zullen toepassen in de nabije toekomst
 • medewerkers en/of diensthoofden van lokale besturen die werken rond het thema integrale) veiligheid
 • gemeenschapswachten die samenwerken met GAS-vaststellers
 • medewerkers van lokale (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden
 • medewerkers van politiezones
 • schepenen en/of raadsleden die bevoegd zijn voor het thema veiligheid, …

Methodologie

Naast een mix van regelgeving, praktijk en rechtspraak wordt er ook ruimte voorzien voor intervisie en uitwisseling van goede en slechte praktijken tussen de deelnemers.

Programma

Onder meer volgende topics komen aan bod in een mix van regelgeving en praktijk:

Eerste halve dag:

 • Doel GAS-wetgeving
 • De soorten inbreuken
 • De soorten sancties en alternatieve maatregelen
 • De diverse betrokken actoren
 • De soorten procedures
 • Uitvoerbaarheid, inning en verjaring
 • Beroep aantekenen
 • Varia

Tweede halve dag:

 • Keuzes in het GAS- en integraal veiligheidsbeleid
 • Samenwerking tussen de diverse actoren
 • Middelen noodzakelijk voor een goede taakuitvoering
 • Gegevens verwerken en inzagerecht
 • GAS en de coronaboete
 • GAS en de (toekomstige) snelheidsovertredingen?
 • GAS en Media
 • Varia

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.